Yağma Suçu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Yağma Suçu Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 29 Kasım 2022 tarihinde yazıldı.

Yağma Suçu

Bugünkü makalemizde Eskişehir ceza avukatı olarak gasp olarak bilinen yağma suçu ile ilgili kanun ve kararları paylaşacağız.  Gasp 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 148 ile 150 maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Bir malın, sahibinin rızası olmaksızın kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alınması ile işlenen hırsızlık suçunun cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi halinde yağma suçu oluşacaktır. Yağma suçunu, hırsızlık suçundan ayıran temel özellik bir kimsenin kendisine veya yakınına ilişkin cebir veya tehdit uygulanmasıdır. Bu anlamda yağma bileşik bir suç türüdür.

Yağma Suçunun Oluşabilmesi İçin Gereken Şartlar:

• Başkasına ait olan malın, sahibinin rızası olmaksızın alınması
• Malın alınmasında cebir veya tehdit kullanılması
• Suça konu malın taşınır bir mal olması

Yağma (Gasp) Suçunun Nitelikleri:

Basit Yağma Suçu:

Yağma suçunun gündüz vakti, hiçbir silah veya alet kullanmadan, kendisini tanınmayacak hale getirmeden, bir suç örgütü üyesi olmadan, beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak bir kişiye karşı olmaksızın işlenmesidir. Senet yağmasının cezası da basit yağma kapsamında değerlendirilecektir.

Nitelikli Yağma Suçu:

Yağma suçunu nitelikli hale getiren özellikleri (TCK m.149);
• Silahla,
• Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,
• Birden fazla kişi tarafından birlikte,
• Yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde,
• Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
• Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
• Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,
• Gece vaktinde işlenmesidir.

Yağma Suçunun Cezası:

• Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.148/1).
• Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kâğıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir (TCK m.148/2).
• Yağma suçunun yukarıda sayılan nitelikli hallerden biri ile işlenmesi halinde hükmedilecek ceza 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır. Birden fazla nitelikli halin olması halinde alt sınırdan uzaklaşarak hüküm kurulacaktır. Burada ceza hükmedilirken suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, failin kastının yoğunluğu, failin amacı ve saiki ölçü olarak değerlendirilecektir.
• Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır (TCK m.149/2).

Önemle belirtmek gerekir ki TCK madde 167’de yer alan şahsi cezasızlık ve cezada indirim yapılmasını gerektiren haller yağma suçunda uygulanmaz. Eskişehir ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize yağma suçunda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Yağma Suçunun Cezasını Azaltan Haller:

• Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması halinde, ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır (TCK m.150/1).
• Gasp suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir (TCK m.150/2).

Yağma Suçunda Etkin Pişmanlık ve Ceza İndirimi:

Yağma suçunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen kişi suç ortaklarını, azmettirenleri veya suça yardım edenlerin isimlerini vermelidir. Aksi takdirde hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanamayacaktır.

Yine mağdurun uğradığı zararın aynen iade veya tazmin suretiyle giderilmesi de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için yeterlidir. Zararın bir kısmının karşılanması halinde mağdurun rızası aranır, ancak zararın tamamının karşılandığı hallerde mağdurun rızası aranmaksızın etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

Yağma suçunun işlenmesi sonrası dava açılmadan önce suç ortaklarını, azmettirenleri, suça yardım edenleri açıklar veya mağdurun zararını giderirse sanık hakkında verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilirken; bunların dava açıldıktan sonra ancak hüküm verilmeden önce yapılması halinde sanık hakkında verilecek cezanın 1/3’üne kadar indirilebilir. Konu ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden veya Eskişehir barosu avukatlarından bilgi alabilirsiniz.  Eskişehir avukat soru sor veya Eskişehir avukat telefon numarası için bizimle iletişime geçebilirsin.

Şikâyet ve Zamanaşımı:

Yağma suçunda herhangi bir şikâyet süresi söz konusu değilken; dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Bunun yanında mağdurun şikâyetinden vazgeçmesi davanın düşmesi sonucunu ortaya çıkarmamaktadır.

Yağma Suçu İle İlgili Örnek Yargıtay Kararları:

Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin 22.05.2019 Tarih ve 2016/5516 Esas, 2019/3305 Karar sayılı kararı;

“Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 26.03.2013 günlü, 2012/6-1232 Esas ve 2013/106 sayılı kararı ışığında, sanıkların mağdurdan yağmalamak suretiyle elde ettikleri cep telefonunu sattıkları …‘ün adresini göstermeleri sonucunda kolluk görevlilerinin telefonu temin edip, mağdura iade ettiklerinin anlaşılması karşısında; yağmalanan malın üçüncü kişiye satılması halinde, failin, bizzat pişmanlık göstererek, mağdurun zararını tazmin etmesi yanında satın alan iyi niyetli ise, satın alanın zararını da gidermesi;            kötü niyetli ise, satın alandan elde ettiği para veya sağladığı menfaati kazanç müsaderesine konu edilmek üzere soruşturma makamlarına teslim etmesi gerektiğinden; öncelikle sanıklardan telefonu satın alan iyi niyetli üçüncü kişinin zararının giderilip giderilmediği araştırılıp, sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun takdiri gerektiği düşünülmeden, eksik inceleme ile yetinilip, TCK’nin 168/3. maddesinin uygulama koşullarının karar yerinde tartışmasız bırakılması, bozma nedenidir.”

Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 24.03.2015 Tarih ve 2014/6186 Esas, 2015/1738 Karar sayılı kararı “Fail konuta girerek nitelikli yağma suçu işlemiş ve mağduru da öldürmüştür. Faile hem nitelikli yağma suçundan hem de konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ceza verilmiştir. Konut dokunulmazlığını ihlal suçu gasp suçunun nitelikli halinin unsurudur. Bu nedenle faile yalnızca nitelikli gasp suçundan ceza verilmesi gerekir, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan fail ayrıca cezalandırılamaz.”

Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin 08.07.2014 Tarih ve 2011/21386 Esas, 2014/14108 Karar sayılı kararı “Sanığın mağdurdan alacağı mevcuttur. Sanık, mağduru zorla kendi evine sokarak zorla senet imzalatmıştır. Sanığın mağdura zorla imzalattırdığı senetteki miktar, alacaklı olduğu gerçek alacak miktarından fazladır. Kendi alacağından daha fazla miktarda senet imzalattıran mağdur hakkında yağma suçu ve kişi hürriyetinin kısıtlanması hükümleri uygulanmalıdır, TCK 150/1 maddesinin kendi alacağını tahsil amacıyla gasp suçu hükümleri bu olayda uygulanamaz.” bkz: https://karararama.yargitay.gov.tr/

Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin 19.01.2012 Tarih ve 2011/7921 Esas, 2012/415 Karar sayılı kararı “Olay gecesi katılana ait işyerine gelen sanığın, katılana yönelik “bana 200 TL vereceksin, vermezsen seni öldürürüm, bacını sinkaf ederim, çocuğunu yaşatmam, senin yüzünden hapse girdim, yine girerim, bu sefer seni kimse kurtaramaz” şeklindeki sözlerinin, bir bütün halinde yağma suçunun unsuru olan tehdit kapsamında kaldığı gözetilmeyerek, ayrıca hakaret suçundan da mahkûmiyetine karar verilmesi hukuka aykırıdır.”

yagma-sucu

Yağma Suçu

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.