Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 11 Haziran 2021 tarihinde yazıldı.

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Dolandırıcılık suçu ve cezası Türk Ceza Kanunu 157. maddesinde düzenlenmiştir. TCK 157’ye göre; hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamaktır. Dolandırıcılık suçunun temel şekli 5237 sayılı TCK nın 157. Maddesinde düzenlenmiştir. Daha ağır cezayı gerektiren nitelikli haller ise TCK nın 158. Maddesinde düzenlenmiştir. TCK nın 159. Maddesinde ise dolandırıcılık suçunun bir hukukî ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi durumunda daha az cezaya hükmedilecektir.

Dolandırıcılık Suçunun Unsurları Nelerdir

 • Hileli Davranışlarla Bir Kimseyi Aldatma

Kanunda hileli davranışlarla bir kimseyi aldatmadan bahsedilmektedir. Sözcük anlamı itibariyle hile; birini aldatmak, yanıltmak ve kandırmak olarak tarif edilebilir. Dolandırıcılık suçu yönünden hile muhatabını hataya düşürmeye, aldatmaya gerçeği gizlemeye, başkalaştırmaya, olduğundan farklı göstermeye hizmet eden her türlü davranıştır. Suçun gerçekleşebilmesi için mağduru kandırabilecek nitelikte bulunan hileli hareketlerin mağduru aldatacak nitelikte olması gerekmektedir.

 • Mağduru Zarara Uğratarak Failin Kendisine veya Başkasına Bir Yarar Sağlaması

Kanunda aranan diğer bir şart ise mağduru zarara uğratıp, failin kendisine ya da başkasına bir yarar sağlamasıdır. Buradaki yarar maddi veya ekonomik bir yarardır. Elde edilen yararın az ya da çok olmasının bir önemi yoktur. Dolandırıcılık Suçu ve Cezası ile ilgili bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Nitelikli Dolandırıcılık Halleri

Nitelikli dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu’ nun 158. Maddesinde düzenlenmiş olup dolandırıcılık suçunun;

 • Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle, (TCK madde 158/1-a)
 • Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle, (TCK madde 158/1-b)
 • Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle, (TCK madde 158/1-c)
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle, (TCK madde 158/1-d)
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak, (TCK madde 158/1-e)
 • Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle, (TCK madde 158/1-f)
 • Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, (TCK madde 158/1-g)
 • Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında, (TCK madde 158/1-h)
 • Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle, (TCK madde 158/1-i)
 • Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla, (TCK madde 158/1-j)
 • Sigorta bedelini almak maksadıyla, (TCK madde 158/1-k)
 • Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle, (TCK madde 158/1-l)

İşlenmesi halinde, fail nitelikli dolandırıcılık suçundan cezalandırılacaktır. Eskişehir avukat Oğuz Özdemir olarak ceza hukuku alanında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Bu konu ilgili diğer makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

TCK nın 157/1 maddesinde düzenlenen basit dolandırıcılık suçunda fail 1 yıldan 5 yıla hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası 6763 sayılı kanun ile arttırılmış olup TCK nın 158/son maddesi gereğince nitelikli dolandırıcılık suçundan fail üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaktır. Ancak, TCK nın 158/ (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamayacaktır.

Dolandırıcılık Suçunda Şikayet ve Uzlaştırma

Dolandırıcılık suçu, takibi şikayete bağlı suçlardan değildir. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen kovuşturması yapılır.

TCK nın 157. Maddesinde düzenlenen basit dolandırıcılık suçu ile TCK nın 158. Maddesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçu uzlaşma kapsamında değildir. Ancak TCK nın 159. Maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçunda daha az cezayı gerektiren hal uzlaşma hükümleri kapsamındadır. Dolandırıcılık Suçu ve Cezası ile ilgili eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Dolandırıcılık Suçu ve Cezasına İlişkin Yargıtay Kararları

Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 07/02/2019 tarih ve 2017/1627 E. , 2019/507 K. Sayılı Kararı”
Sanıklardan …’in katılanın yanına gelerek “teyzeciğim beni tanıdınız mı, ben …Eczanesinin sahibinin oğluyum, ben orada çalışıyorum, Almanya’ya gittim, eşimin annesi ölünce geldim. Eşimin annesine ait paraları devir yaparak hayrına sevabına dağıtıyoruz. Size de para verelim, siz de dağıtın” dediği, cebinden bir miktar para çıkarıp katılanın eline verdiği, daha sonra bir arkadaşım daha geliyor, ondaki parayı da sana vereyim dediği,

bir süre sonra sanık …’un da katılanın yanına geldiği, sanıkların katılana verdikleri parayı tekrar okutma bahanesiyle geri aldıkları, bu sırada yanlarında olmayan diğer sanık … ile düzmece telefon görüşmesi yaptıkları, akabinde katılana “sende altın varsa onları da para ile birlikte okutalım, bereket … getirsin” şeklinde söylemeleri üzerine, katılanın 2 adet bileziğini sanıklara verdiği, sanıklardan birinin oradaki binaya çıktığı, diğerinin işim var diyerek olay yerinden kaçtığı, bu şekilde nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri iddia edilen somut olayda;

sanıkların savunması, katılan beyanı, iletişim tespit tutanakları ile dosya kapsamına göre, atılı suçun sübut bulduğu anlaşılmış olup, sanıklar hakkında alt sınırdan ayrılarak ceza tayin edilmesi sırasında gösterilen gerekçenin yasal ve yeterli olması karşısında, tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye iştirak edilmeyerek, mahkemenin mahkumiyet hükümlerine ilişkin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.” Eskişehir ağır ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize bu konularda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Yargıtay 15. Ceza Dairesi’nin 02/10/2017 tarih ve 2017/10671 E., 2017/19290 K. Sayılı Kararı

” Sanığın, … Yatırım Danışmanlığı Ltd.Şti’nin yetkilisi olduğu, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün ihale yoluyla Karşıyaka İlçesi’nde Flamingo 3+1 evlerinin satılacağını ihale bedelinin %25’i oranında peşinat bedeli ve %3 harç bedelini yatırılması halinde ihaleden uygun fiyata bir ev alınabileceğini söylemesi üzerine, katılan … ’in 160.000 TL’yi 26/04/2011 tarihinde sanığın yetkilisi olduğu … Yatırım Danışmanlığı Ltd. Şti’nin … Bankası İzmir Şubesi’nde bulunan hesabına yatırdığı, ancak sanığın katılana ihalenin yapılamayacağını bu nedenle aldığı paraları iade edeceğini bildirmesine rağmen, söz konusu parayı iade etmediği,

Yine sanığın, katılan …’e kendisini çok sevdiğini, teyzesi gibi gördüğünü, bu nedenle elinde mevcut emsallerinden çok daha ucuz fiyatlı vakıf mallarından, bir evi kendisine alabileceğini söylediği, bu amaçla katılana bir ev gösterdiği, katılanın gösterilen evi beğenmesi üzerine, ihaleye girip, söz konusu evi satın alabilmesi için katılandan yetkilisi olduğu … Yatırım Danışmanlığı Ltd Şti adına İzmir 7. Noterliğinde, 14 Mart 2011 tarihinde, 02826 yevmiye numarasıyla vekaletname aldığı, ayrıca yatırılması gereken teminat bedelinin olduğunu

söyleyerek, katılandan para talep ettiği, katılanın da sanığın talebi doğrultusuna 11/03/2011 tarihinde 36.000 TL, 14/03/2011 tarihinde 28.050 TL, 22/03/2011 tarihinde 63.750 TL paranın bir kısmını banka hesabına yatırdığı, bir kısmını da sanığa verdiği, ancak sanığın söz konusu bedelleri almasına rağmen katılana vaadettiği evin alımına ilişkin herhangi bir işlem yapmadığı gibi kendisine de ulaşılamadığı; bu şekilde sanığın nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediği iddia edilen olayda, sanık savunmaları, katılanların beyanları, tanıkların anlatımları ve Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile dosya kapsamına göre, atılı suçların sanık tarafından işlendiği sabit olmakla”

Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 4.5.2015 tarih ve E. 2015/6866 K. 2015/24737 sayılı kararı “Sanığın, “facebook” adlı internet sitesinde bir adet cep telefonu için satılık ilanı verdiği, müştekinin ilanda yayınlanan telefon numarasından sanıkla temasa geçip telefona müşteri olduğu ve sanıkla telefonun 640.00 TL’ye satılması konusunda anlaştıkları, katılanın kargoyu aldığında 640.00 TL’yi sanığın hesabına gönderdiği, kargoyu açtığında ise, paketten cep telefonu yerine bir el fenerinin çıktığı, müştekinin Cumhuriyet savcılığına müracaat ederek sanığın parayı almasını engellediği,

böylece hileli hareketlerle haksız menfaat temin etmeye çalışmak suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda, Sanığa yüklenen eylemin, 5237 sayılı TCK’nın 158/1-f maddesinde öngörülen bilişim sistemlerinin araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin delilleri taktir ve değerlendirmenin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu” şeklindedir. Dolandırıcılık suçu ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.