Ruhsatsız Silah Bulundurma, Taşıma veya Satın Alma Suçu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Ruhsatsız Silah Bulundurma, Taşıma veya Satın Alma Suçu Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 4 Haziran 2021 tarihinde yazıldı.

Ruhsatsız Silah Bulundurma, Taşıma veya Satın Alma Suçu

Kişisel amaçlı ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma suçu 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler hakkında Kanunun 13. Maddesinde düzenlenmiştir. Eylemin ticari amaçla gerçekleştirilmesi durumunda silah kaçakçılığı (6138 sayılı Kanunun 12. Maddesinde düzenlenen) suçu oluşacaktır. Bu makalemiz de kişisel amaçlı ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma suçu hakkında bilgi verilecektir.

Yasal Mevzuat

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler hakkında Kanunun 13. Maddesi “Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silâh veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş yüz günden beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmi beş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır.

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasıdır.

Kuru sıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Suçun Maddi Unsuru

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler hakkında Kanunun 13. Maddesinde düzenlenen suç seçimlik hareketli bir suçtur. Seçimlik hareketlerden ruhsatsız silah yada mermileri bulunduran, taşıyan veya satın alan kişi bu madde kapsamında cezalandırılacaktır. Ruhsatsız silah taşıma suçunda bulundurma ruhsatına haiz tabancanın ruhsatta belirlenen yerlerin dışında bulundurulması veya taşınması halinde eylem suç teşkil edecektir. Örneğin ikametinde bulundurma ruhsatlı tabancasını aracında taşıyan kişi bu madde kapsamında cezalandırılacaktır. Eskişehir Ceza Avukatı Oğuz Özdemir olarak Eskişehir ve civar illerde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Önemle belirtmek gerekirse 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler hakkında Kanunun 13. Maddesindeki suçun oluşması için eylemin ticari maksada yönelik olmadığın tespit edilmesi gerekmektedir.

Ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma suçunun oluşabilmesi için ele geçen silahın kullanıma ve atışa uygun olması gerekmektedir. Uygulamada genellikle ele geçen silahın atışa elverişli olup olmadığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu, Polis veya Jandarma Kriminal dairesinden rapor alınmaktadır. Silahın ele geçirilemediği ve bu silahtan atılan boş kovanların veya mermi çekirdeğinin ele geçirilmesi durumunda boş kovan veya mermi çekirdeği üzerinde yapılacak bilirkişi incelemesinde 6136 sayılı kapsamında bir silahtan atıldıkları tespit edilirse söz konusu suçun oluştuğu kabul edilmektedir.

Ele geçen silahın hatıra-antika silah niteliğinde olduğu iddia edilir ise bu husu mahkemece araştırılması gerekmektedir. 6136 sayılı yasanın 11. maddesi uyarınca “Hatıra teşkil eden veya antika olan ateşli silahlarla bıçakların bulundurulmasına izin verilmesi zorunludur” hükmü gereğince bu silahların bulundurulması suç teşkil etmeyecektir. Ancak bu silahların taşınması da suç teşkil edecektir. (Bknz Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/9627 E. , 2014/10620 K. “Sanıkların suça konu silahların dedelerinden kaldığını ve hatıra silahlardan olduğunu beyan etmeleri ve Samsun Kriminal Laboratuarın 27.09.2012 gün, 3239 sayılı raporunda antika olmadığı belirlenen silahların hatıra silahlardan olup olmadığı konusunun uzmanlık alanlarında olmadığından görüş bildirilemeyeceğinin belirtilmesi karşısında; sanıklardan, suç konusu silahların kimlerden kaldığı ve bu kişilerin kimlik bilgileri sorulup, silahların imal tarihleri ve seri numaralarına göre sanıkların, savaşa katılan ve onlardan intikal ettiğini savundukları yakınlarına ait olup olmadığı araştırılıp ve suç konusu silahların 6136 sayılı Yasanın 11, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğin 56. maddeleri kapsamında hatıra silah vasfında bulunup bulunmadığı Genel Kurmay Başkanlığından da sorulup, belirlendikten sonra sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hükümler kurulması,”)

6136 Sayılı Yasanın 13. Maddesine Muhalefet Suçunda Şikayet ve Uzlaşma

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler hakkında Kanunun 13. Maddesine muhalefet suçu şikayete tabi suçlardan olmayıp Cumhuriyet savcılığı tarafından resen kovuşturması yapılır. Yine anılı suç uzlaştırma kapsamına giren suçlardan değildir

Yargıtay Kararları

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 02/12/2015 tarih ve 2015/1472 E. 2015/5903 K. Sayılı Kararı ”
Sanık K. C. 21.08.2012 tarihinde kasten öldürme suçunda kullandığı A1081775 seri numaralı tabancayı aracının içerisinde bırakarak kaçtığı, araçta yapılan aramada bu tabanca ile 34 adet merminin ele geçirildiği, 13.10 2012 günü yakalandığı evde yapılan aramada ise T335873 seri numaralı tabanca ile 64 adet mermi bulunduğu, sanık hakkında ruhsatsız tabanca taşımak ve ruhsatsız tabanca bulundurmak suçlarından kamu davası açıldığı anlaşılmakla, 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçunun kesintisiz suçlardan olduğu ve hukuki kesintiyi oluşturan iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar gerçekleştirilen eylemlerin tek suç oluşturacağı dikkate alınarak, sanık hakkında TCKnın 3 ve 61. maddesi gözetilmek suretiyle 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan 13/1 maddesi uyarınca alt sınırdan uzaklaşılarak bir ceza tayin edilmesi yerine yazılı şekilde iki ayrı mahkumiyet hükmü kurulması,”

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 16.06.2014 tarih ve 2014/10604 E. , 2014/14788 K. Sayılı kararı “Sanığın silahının bulundurma ruhsatına bağlı olup, ruhsat süresinin bitiminde kendisine gerekli tebligat yapılmasına karşın altı aylık süre içinde ruhsatını yeniletmediği anlaşılmakla; 29.12.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile diğer Aletler Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. ve 17. maddelerinde öngörülen yeniletilmeyen ruhsatın iptali ile silaha el konulup başkasına devrinin sağlanacağı hükmü karşısında, sanığın 21.10.2011 tarihinde bulundurma ruhsatının iptaline karar verilerek 04.11.2011 tarihinde silaha el konulup altı ay içinde başkasına devrinin sağlanması için kendisine tebligat yapılmasına karşın devrinin de sağlanmadığının anlaşılmasına göre, sanığın dava konusu silahı taşıdığına ilişkin kanıt bulunmadığı gözetilerek, silahın zoralımı ile sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilerek itirazın kabulü yerine, yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi,

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.