Ödeme emrine itiraz

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

İcra ve İflas Hukuku

Ödeme emrine itiraz Eskişehir İcra ve İflas Hukuku Avukatı tarafından | 28 Eylül 2023 tarihinde yazıldı.

Ödeme emrine itiraz

Ödeme Emrine itiraz; Alacaklı, icra takibi başlatmış olduğu borçludan alacaklı olduğu iddiası ile icra müdürlükleri nezdinde icra takibi başlatmakta ve borçluya ödeme emri/icra emri gönderilmektedir. Açılmış olan icra takibi kapsamında borçlu olduğu olduğu iddia edilen kişiye ödeme/icra emri gönderilir. İcra takibinde borçlu görünen kişi ödeme emrini tebliğ almasının akabinde yasal süresi içerisinde borcu kabul ederek ödeyebileceği gibi iddia edildiği gibi bir borcu olmaması nedeniyle itiraz da edebilecektir.

Ödeme Emrine Neden İtiraz Edilir?

• Borcun zamanaşımına uğramış olması,
• Borcun ödenmiş olması,
• Böyle bir borcun hiç olmaması,
• Borcun şarta bağlı olduğu ancak bu şartın gerçekleşmemiş olması,
• Borcun vadesinin henüz gelmemiş olması,
• Takip dayanağı bir senet ise bu senedin bedelsiz (hatır senedi) olması,
• Borcun muaccel olmaması,
• Alacaklının kendisine ödeme için süre vermiş olması.

Borçlu, borca itirazında gerekçe belirtmek zorunda değildir. Ancak eğer gerekçe belirtmişse belirtmiş olduğu gerekçelerle bağlı olup daha sonra gerekçesini değiştiremez veya farklı bir gerekçe daha ekleyemez. Ödeme emrine itiraz ile ilgili Eskişehir icra avukatından bilgi alabilirsiniz.

İcra takibine itiraz etmek isteyen borçlu yasal süresi içinde bir dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine itiraz edebilmektedir. Yapılan itirazın yasal sürte içerisinde yapılmamış olması neticesinde borçlunun itirazı reddedilecek ve icra takibi durmayarak devam edecektir.

Borçlu, kusuru olmaksızın bir engel sebebiyle ödeme / icra emrine yasal süresi içerisinde itiraz edemezse bu itirazını engelin kalkmasının ardından 3 gün içinde yapabilir. Buna “gecikmiş itiraz” denir. Ödeme emrine itiraz icra dairesine yapılırken gecikmiş itiraz icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine yapılmalıdır.

Ödeme emrine itiraz neticesinde borçlu aleyhine başlatılan icra takibi kendiliğinden duracaktır. Durmuş olan takibe karşılık alacaklı itirazın kaldırılması veya itirazın iptali yoluna başvurabilir. Borçlunun haksız yere itiraz etmesi halinde hakkında %20 oranında icra inkar tazminatı ödemesine karar verilebilir. Ödeme emrine itiraz ile ilgili süreci bir avukat ile yürütmenizi tavsiye ediyoruz.

Ödeme Emrine İtiraz İle ilgili yargı kararları

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 22/09/2011 Tarih ve 2011/1057 Esas – 2011/16502 Karar sayılı kararı

“Alacaklı banka vekilinin icra takibine dayanak yaptığı kredi kartına ilişkin hesap kat ihtarı ve hesap özetinin, ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmediği anlaşılmıştır.

İİK’nun 58/3. maddesi gereğince; alacak, bir belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine verilmesi ve ayrıca Hukuk Genel Kurulu’nun 2.2.2000 tarih ve 2000/12-50 Esas, 2000/47 sayılı kararında da açıklandığı üzere İİK.nun 61/l. maddesi (2). cümlesi gereğince de takip bir belgeye dayanıyor ise, belgenin onaylı bir örneğinin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmesi zorunludur.

Borçlunun takibin şekline göre yasal sürede icra dairesine itiraz etmiş olması, şikayet yoluyla icra mahkemesinden ödeme emrinin iptalini istemesine engel teşkil etmez. Zira, hakkında yeniden ödeme emri tebliği gerekeceğinden, borçlunun ödeme emrinin iptalini talep etmekte hukuki yararı bulunmaktadır. O halde mahkemece, şikayetin kabulü ile ödeme emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.”

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 05.05.2011 Tarih ve 2010/28156 Esas – 2011/9655 Karar sayılı kararı

“İİK.nun 62/4 maddesi gereğince; “Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lazımdır.Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır.” Somut olayda borçlu tarafından icra dosyasına sunulan 26.07.2010 tarihli itiraz dilekçesinde “Takibe konan borca ilişkin fatura ve ekleri tarafıma tebliğ edilmemiştir. Bunu ispatlayan fatura ve fişlerin tarafıma tebliğinden sonra takibe konan borcu bu nedenle kısmen kabul etmem.

Kabulü gereken miktarın ise fatura ve fişlerin tarafıma tebliğini müteakip yeniden beyanda bulunacağım. Bu nedenle takibin eksik evrak tebliği sebebiyle durdurulmasına karar verilmesini isterim.” şeklinde beyanda bulunulmuş, ancak itiraz edilen kısım belirtilmemiştir. Bu durumda yukarıda açıklanan madde gereğince geçerli bir itirazın varlığından söz edilemeyeceği için takip kesinleşmiştir. İcra müdürlüğünce süresinde itiraz edildiğinden bahisle takibin durdurulmasına karar verilmesi yerinde değildir.”

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 31.05.2010 Tarih ve 2010/1851 Esas – 2010/13216 Karar sayılı kararı

“İzmir 1.İcra Müdürlüğü’nün 2009/5529 E. sayılı dosyası ile yapılan ilamsız takipte, borçlular süresinde verdikleri ödeme emrine itiraz dilekçelerinde, icra müdürlüğünün yetkili olmadığını, borcun bulunmadığını, talep edilen faizin fahiş olduğunu, mükerrer takip yapıldığını ileri sürerek borca itiraz etmişlerdir. İcra müdürlüğünce, itiraz konusunda herhangi bir işlem yapılmamış, sadece itiraz dilekçesi havale edilmiştir. İcra müdürlüğünce, takibin durdurulması gerekirken aksi yönde işlem yapılması doğru değildir. O halde mahkemece şikayetin kabulü ile müdürlük işleminin iptaline karar verilmesi yerine yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir.”

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda İcra ve İflas Hukuku kategorisinde yer alıp, İcra ve İflas Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.