İtirazın İptali Davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

İtirazın İptali Davası Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 9 Nisan 2021 tarihinde yazıldı.

İtirazın İptali Davası

İlamsız takiplerde borçluya çıkarılan ödeme emrine karşı borçlu 7 gün içerisinde borcunu ödeyebileceği gibi ödemeyerek aynı süre içerisinde söz konusu takibe itiraz da edebilmektedir. Borçlu tarafından icra dosyasına itiraz edilmesi ile icra takibi duracaktır. Duran icra takibine karşı alacaklı takip konusu alacağın m.68-68/a’daki belgelerden birine dayanması halinde, alacaklı icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebileceği gibi takibin bu belgelere dayanmaması halinde genel mahkemelerin görev alanına giren itirazın iptali davası açması gerekecektir.

İİK. mad. 67/I -III, V de düzenlenmiş bulunan itirazın iptali davası alacaklı tarafından itirazın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren bir yıl içerisinde borçlunun itiraz ettiği alacağın tespiti ve itirazın iptali istemi ile ilgili açtığı davadır.

İtirazın İptali Davasında Hak Düşürücü Süre

İİK’nın 67/1. maddesi uyarınca itirazın iptali davası bir süreye tabi olup alacaklı, bu davayı, itirazın kendisine (varsa, vekiline) tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde açması gerekmektedir. İİK’nın 67. maddesinde gösterilmiş olan süre hak düşürücü süredir.

Bir yıllık süre içinde açılan dava, teknik anlamda bir itirazın iptali davasıdır ve ancak bir yıl içinde açılan davanın kazanılması hâlinde borçlunun itirazı iptal edilmiş olur. Bunun üzerine, alacaklı, itiraz ile durmuş olan icra takibine devam edilmesini (yani haciz) isteyebilir. Yine icra inkâr tazminatına da, yalnız bir yıl içinde açılmış olan itirazın iptali davasında hükmedilebilecektir.

Alacaklı bir yıl içinde itirazın iptali davası açmadığı takdirde yaptığı ilamsız takip düşecektir. Önemle belirtmek gerekir ki bir yıllık süreyi geçiren alacaklının, genel hükümlere göre alacağını dava etmek hakkı saklıdır. Diğer bir anlatımla alacaklı, alacağı zamanaşımına uğramadığı sürece, genel mahkemelerde bir alacak davası açabilecektir. Bu durumda ise alacaklı böyle bir dava sonucunda alacağı ilam ile eski yani düşmüş olan ilamsız icra takibine devam edilmesini isteyemeyip ilamlı icra takibi yapabilecektir.

Bir yıl içinde itirazın iptali davası açılması ile derdest olan ve itiraz sonucu durmuş bulunan icra takibi iptal edilmeyip duracaktır. Alacaklı tarafından davanın kazanılması halinde mahkemeden alacağı ilâm ile itiraz üzerine durmuş olan ilamsız takibe devam edilmesini yani haciz talebinde bulunabilecektir.

İtirazın İptali Davası İçin Arabulucuya Başvurmak Zorunlu Mu

Ticari davalarda alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu bulunmaktadır.

İtirazın İptali Davasında İcra-İnkar Tazminatı

İtirazın iptali davası açılırken %20’den aşağı olmamak üzere” icra inkar tazminatı talep edilmektedir. Bu tazminat, davalı/borçluyu icraya haksız olarak itiraz etmesinden İİK 67/2 hükmü çerçevesinde, alacaklıya verilmesi öngörülen tazminattır. Haksız itiraz edilmesi sonucunda alacaklının zararının %20’den fazlaya tekabül ettiğini kanıtlanması şartıyla ma şartına bağlamıştır. Uygulamada, zararı kanıtlamak zor ve külfetli olacağından ve yargılamayı uzatacağı için %20’ den fazla icra inkar tazminatı hükmedilebilecektir. İcra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için alacağın likit ve belirlenebilir olması gerekmektedir. Alacak yargılama sonucunda belirli olabilecekse, bu durumda icra inkâr tazminatına hükmedilemeyecektir. İtirazın iptali davalarından davacının haksız çıkması durumunda, davalı tarafın cevap dilekçesinde talep etmesi ve davacının kötü niyetli olarak icra takibini başlattığı ispatlanır ise davacı aleyhine %20’den az olmamak şartıyla kötü niyet tazminatına hükmedilebilecektir. Açacağınız icra takipleri ve itirazın iptali davasında bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

İtirazın İptali Davasının Sonucu

İtirazın iptali davasın da mahkemece davanın reddine karar verilmesi halinde alacağın olmadığı sonucu ortaya çıktığından alacaklı aynı alacak için yeniden icra takibi başlatamayacaktır. Mahkemece alacağın var olduğu kabul edilirse bu halde itirazın iptali davasını kabul eder ve bu karar ile birlikte takibin devamına karar verecektir.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.