Mala zarar verme suçu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Mala zarar verme suçu Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 3 Temmuz 2023 tarihinde yazıldı.

Mala zarar verme suçu

Mala zarar verme suçu ve cezası Türk Ceza Kanunu 151. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Mala zarar verme suçunun nitelikli hali ise Türk Ceza Kanunu 152. maddesinde düzenlenmiştir.  Mala zarar verme suçunun maddi unsurunun oluşabilmesi için seçimlik hareketlerden birinin işlenmesi sonucunda başkasına ait taşınır veya taşınmaz malda bir zararın gerçekleşmesi gerekir.

Mala zarar verme suçu nitelikli hal

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında,

Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında,

Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında,

Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında,

Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,

Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,

Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Mala zarar verme suçunun;

  • Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak,
  • Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle,
  • Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak, işlenmesi halinde, verilecek ceza bir katına kadar artırılır.

Mala zarar verme suçunun maddi konusunu 1. fıkrada başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz mal, 1. fıkrada ise başkasına ait canlı hayvan oluşturmaktadır. Örneğin bir kimsenin hatıra olarak sakladığı büyüklerinin resminin yırtılması da bu suçu oluşturur.  Mala zarar verme suçunun faili ise herkes olabilir.

Mala zarar verme suçu haksız tahrik altında işlenebilir. Mala zarar verme suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.

Mala zarar verme suçu yargı kararları

Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2015/14611 E. 2016/453 K. sayılı kararına göre;

5237 sayılı TCK’nın 167/2. maddesine göre, mala zarar verme suçunun, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birininzararına olarak işlenmesi hâlinde; ilgili akraba hakkında şikâyet üzerine verilecek cezanın yarı oranında indirileceğinin hüküm altına alındığı ve somut olayda da, sanığın, katılanın aynı konutta oturmayan kardeşi olduğu dikkate alınarak, 5237 sayılı TCK’nın 167/2. maddesi gereğince cezasından indirim yapılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,,,

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/21196 E. 2018/5491 K. sayılı kararı

Sanığa ait büyük baş hayvanların katılanın bahçesine bilgi ve rızası olmaksızın girerek bahçede ekili haldeki fasulye ve mısırları yedikleri, bu suretle sanığın mala zarar verme suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda; Mala zarar verme suçunun kasten işlenebilen suçlardan olduğu, ihmali davranışlarla işlenememesi nedeniyle, suçun yasal unsurlarının oluşmadığından beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2014/37644 E.  ,  2016/431 K. sayılı kararı

Sanık hakkında mala zarar verme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Sanığın müştekiye ait aracı çalıp başka yere götürdükten sonra araca ait teybi ve bir kısım eşyaları aldığı gözetildiğinde aracın hırsızlık suçuna konu olup sanığın kastının aracın doğrudan mülkiyetine yönelik olduğunun anlaşılması karşısında; araçta meydana gelen hasarın mala zarar vermek suçunu oluşturmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, 

Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2015/14493 E.  ,  2016/698 K. sayılı kararı

Sanıkların, katılan ve temyize gelmeyen Y.. E..’nin bahçesinde bulunan dört adet meşe ağacını kesmek suretiyle atılı suçu işlediklerinin iddia edildiği olayda; sanıkların, Termal Belediyesi’nin yönlendirmesi üzerine, ağaçların bulunduğu alandan yol geçeceği, güzergahtaki ağaçların kesilmesi gerektiği yönündeki bilgilendirmeye bağlı olarak ve kendilerinin arazisi içerisinde kaldığı düşüncesi ile katılan ve temyize gelmeyen Yaşar’a ait bir kısım ağaçları kestikleri, suç işleme kastı ile hareket etmedikleri gerekçesiyle verilen beraat hükümlerinde bir isabetsizlik görülmemiştir. 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.