Kira Tespit Davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Kira Tespit Davası Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 23 Haziran 2020 tarihinde yazıldı.

Kira Tespit Davası

Kira tespit davası kiralananın kira miktarı ile ilgili anlaşılamadığı durumlarda söz konusu olmaktadır. Kiraya veren ile kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinde kira bedeli belirlenmektedir. Kira artışı konusunda kiracı ve kiraya veren anlaşma yapabilir ancak bazı durumlarda kiranın çok arttırılması veya az arttırılması durumları ortaya çıkabilmektedir. Kira tespit davasını kiracı veya kiraya veren açabilir.  Kira tespit davası genellikle taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinde açılmaktadır. Örneğin Eskişehir ilinde bulunan taşınmaza ilişkin açılacak kira tespit davası Eskişehir Sulh Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır.

Kira tespit davası ile ilgili kanun maddeleri

  • Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.
  • Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir. Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.

Kira tespit davası açma süresi ve kararın etkisi ile ilgili kanun maddesi

Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin kira tespit davası her zaman açılabilir. Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar.

Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.

Kiracı Aleyhine düzenleme yasağı

Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.

Beş yıldan uzun kira sözleşmelerinde veya sözleşmenin 5 yılı geçmesi halinde açılacak kira tespit davası

Bu tarz durumlarda taraflar arasında bir anlaşma olsa bile kira tespit davası açılabilmektedir. Bu durumlarda mahkeme dava konusu taşınmaz ile ilgili hakkaniyet ölçüleri çerçevesinde bir karar verecektir. Kiranın birden çok artması vs durumlarında genellikle kiraya veren tarafından kira tespit davası açılmaktadır. Eskişehir kira avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize kira tespit davasında hizmet vermekteyiz.

Kira tespit davası için ihtar çekmek zorunlumu

Kira tespit davası açabilmek için ihtarname keşide etmek zorunlu değildir ancak yeni belirlenecek kiranın hangi dönem için uygulanacağı açısından önemli bir bulgudur. Belirlenecek kiranın yeni dönemde uygulanmasını isteyen kiraya veren yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte ihtar çekmiş olması gerekir.

Sonuç olarak mahkemeler kira tespit davasında taşınmazın durumu ve emsal kiralar doğrultusunda karar vermektedir. Ancak mahkemeler 5 yılı doldurmamış kira sözleşmelerinde tefe tüfe oranının üzerinde artış kararı vermeyecektir. 5 yılı doldurmuş kira sözleşmelerinde hakim tefe tüfe oranında değil hakkaniyet ölçüsünde karar verecektir. Kira tespit davasında kira sözleşmesinde kira artışına ilişkin bir düzenleme olup olmadığı, kira sözleşmesinin 5 yılı geçip geçmediği gibi hususları irdelenmektedir. Kira tespit davası hakkında detaylı bilgi almak için Eskişehir avukat Oğuz Özdemir hukuk ve danışmanlık bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Detaylı bilgi için Eskişehir Avukatlık büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.