Kiracının tahliye edilmesi

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Kira davaları

Kiracının tahliye edilmesi Eskişehir Kira davaları Avukatı tarafından | 24 Mayıs 2021 tarihinde yazıldı.

Kiracının tahliye edilmesi

Kirasını ödemeyen kiracıların tahliyesine ilişkin birden fazla hukuki yol bulunmaktadır. Kirasını ödemeyen kiracıya ilişkin kira alacaklarına ilişkin icra takibi yapılıp ardından icra hukuk mahkemesinde tahliye davası açılabilir. İcra Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açabilmenin bazı şartları bulunmaktadır.  Yargıtay kararlarına göre eğer kiracı icra takibine itiraz ederken “kira akdini ve varsa buna ait sözleşmedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse akdi ve kira ilişkisini kabul etmiş sayılır.  ”  Kiracının tahliyesine ilişkin diğer makalemize ulaşmak için tıklayınız. 

Kiracının tahliyesi ile ilgili yargı kararları

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/2036 E. 2017/6754 K. sayılı kararı;

İ.İ.K.’nun 269/2. maddesi hükmüne göre borçlu itirazında kira akdini ve varsa buna ait sözleşmedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse akdi ve kira ilişkisini kabul etmiş sayılır. Aynı Kanunun 269/b maddesinde de “Borçlu itirazında kira akdini ve varsa mukavelenamede kendisine izafe olunan imzayı reddettiği takdirde alacaklı; noterlikçe re’sen tanzim veya imzası tastik edilmiş bir mukavelenameye istinat ediyorsa merciden itirazın kaldırılmasını ve ihtar müddeti içinde paranın ödenmemesi sebebiyle kiralananın tahliyesini isteyebilir.” düzenlemesi bulunmaktadır. Her ne kadar icra takip dosyasında davacı alacaklı yazılı kira akdine dayanmamış ise de davalı borçlu da ödeme emrine yaptığı itirazda taraflar arasındaki kira akdine ve kiracılık ilişkisine açıkça karşı çıkmayarak sadece takip konusu dönemi kapsayan kira sözleşmesi bulunmadığını belirterek borca itirazda bulunduğundan kira ilişkisinin ve borç miktarının kesinleştiğinin kabulü zorunlu olup alacaklının İ.İ.K.269/b maddesinde yer alan noterlikçe re’sen tanzim veya imzası tasdik edilmiş bir mukavelenameyi ibraz etmesi zorunlu değildir. Davalı iddiasını İ.İ.K. 269/c maddesine göre ispatlaması gerekir. Bu durumda mahkemece işin esası incelenerek sonucuna göre bir karar vermek gerekirken, uyuşmazlığın yargılamayı gerektirdiğinden bahisle davanın reddine karar verilmiş olması doğru değildir.” şeklindedir.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/1606 E. ve 2017/4479 K. sayılı kararı;

” Davalı borçlu açıkça sözlü kira sözleşmesine karşı çıkmadığına ve takip konusu alacağı ödediğine dair ödeme belgesi getirmediğine göre davacı alacaklının itirazın kaldırılması talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde itirazın kaldırılması talebinin reddine karar verilmesi doğru değildir.” şeklindedir. Bu karardan da anlaşılacağı üzere kiracı ödeme emrine yaptığı itirazda açıkça kira sözleşmesine karşı çıkmadığı ve takip konusu alacağı ödendiğine dair ödeme belgesi getirmediği zaman icra hukuk mahkemesinde tahliye davası açılabilmektedir.

Yeni malikin ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açma hakkı bulunmaktadır. Konu ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız. 

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için Büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz

 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Kira davaları kategorisinde yer alıp, Kira davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.