Kiracının tahliyesi

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Kira davaları

Kiracının tahliyesi Eskişehir Kira davaları Avukatı tarafından | 21 Aralık 2022 tarihinde yazıldı.

Kiracının tahliyesi

Günümüzde kiracının tahliyesi ile ilgili ihtilaflar artmaktadır. Kira fiyatlarının artması sebebiyle kiracı ve kiraya veren arasında bir takım hukuki uyuşmazlıklar ortaya çıkmaktadır.

Kira sözleşmesi yazılı veya sözlü olabilmektedir. Kiracının tahliyesi ile ilgili birden fazla hukuki yol bulunmaktadır. Temerrüt nedeniyle tahliye, sözleşmeye aykırılık nedeniyle tahliye, gereksinim sebebiyle tahliye, yeni aldığımız yerin tahliyesi, tahliye taahhüdü nedeniyle tahliye kiracının tahliyesinde kullanılan yöntemlerden bazılarıdır.

İki haklı ihtar sebebiyle kiracının tahliyesi

Kiracının yapması gereken kira ödemelerini gününde ve zamanında yapmaması halinde kiraya veren bir yıllık kira dönemi içinde iki kez temerrüde düşmesi ve kiraya verenin bu husus ile ilgili ihtarname keşide etmesi gerekmektedir. Türk borçlar kanunu m 352’ye göre;

Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir

İki haklı ihtar sebebiyle dava açılması

İki haklı ihtar sebebiyle kiracının tahliyesi istenecek ise kira yılının bitiminden itibaren 1 (bir) ay içinde davanın açılması gerekmektedir.  İki haklı ihtar sebebiyle açılacak dava Sulh hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Eskişehir ilinde bulunan taşınmazın tahliyesine ilişkin dava Eskişehir sulh hukuk mahkemesinde açılmalıdır.

İki haklı ihtar sebebiyle kiracının tahliyesi yargı kararı

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2016/51E. 2016/5316 K. sayılı kararına göre iki haklı ihtar sebebiyle kiracının tahliyesi için açılacak davanın kira yılının bitiminden itibaren bir ay içerisinde açılması gerekmektedir. …  Bu durumda yasal bir aylık süre geçtikten sonra açılan dava süresinde açılmadığından, mahkemece tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken davanın süresinde açıldığının kabulü ile işin esasının incelenmesi doğru değildir. şeklindedir.

Antalya Bam 6. Hukuk Dairesi 2017/1811 E. 2018/1701 K. sayılı kararına göre iki haklı ihtara davasına konu edilen ihtarlar tebliğ edilmeden ödeme yapıldığınından iki haklı ihtar davasının koşulları oluşmamıştır şeklindedir.

On yıllık sürenin dolması sebebiyle kiracının tahliyesi

10 yıllık sürenin dolması sebebiyle kiracının tahliyesi ile ilgili Türk borçlar kanunu m347′de düzenlenmiştir. Buna göre;

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.
Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir

Burada önemli olan husus kiraya veren on yıllık uzama süresi sonunda her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirimin mutlaka kiracıya tebliğ edilmesi gerekmektedir. 10 yıllık sürenin başlangıç tarihi önemli olup bu konu ile ilgili Eskişehir kira avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz. Avukat Oğuz Özdemir olarak Eskişehir kira avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Tahliye taahhüdü ile kiracının tahliyesi

Türk borçlar kanunu m 352’ye göre

Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

Kiracı kiralayanı taahhüt ettiği tarihte taşınmazı tahliye etmez ise kiraya veren bir ay içinde açacağı tahliye davası ile kiracının tahliyesini isteyebilir. Kiraya veren örnek no 14 takibi ile kiracının tahliyesini istemelidir.

Kira sözleşmesi ile verilen tahliye taahhüdü geçerli midir?

Kira sözleşmesinin verildiği tarihte verilen tahliye taahhütnamesi geçersizdir. Burada önemli olan husus kira sözleşmesi tarihi ile tahliye taahhüdü verildiği tarihin aynı olmasıdır. Yine kiracı tarafından verilmeyen tahliye taahhüdü geçersizdir.  Kiracı tarafından boş olarak verilen tahliye taahhüdü var ise bu hususun sonradan kiraya veren tarafından doldurulduğu iddiası ile geçersizdir.

Yargıtay 6. HD’ye göre taahhüde dayalı olarak davacı icra takibi başlatmış olup, tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesi ile birlikte yapıldığı hususu davalı tarafça ispat edilememiştir. Mahkemece, davalının önceki kiracı şirketin hisselerinin bir kısmını da devir olarak dava konusu taşınmazda kiracı olduğu sırada, geçerli bir tahliye taahhüdü verdiği hususları birlikte değerlendirilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

Kiracının tahliyesi ile ilgili soruları Eskişehir kira avukatı ekibimize sorabilirsiniz.

Kiracının tahliyesi

Kiracının tahliyesi

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Kira davaları kategorisinde yer alıp, Kira davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.