Kiracının tahliyesi

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Kira davaları

Kiracının tahliyesi Eskişehir Kira davaları Avukatı tarafından | 23 Ağustos 2023 tarihinde yazıldı.

Kiracının tahliyesi

Kiracının tahliyesi ile ilgili hukukumuzda birden fazla yöntem bulunmaktadır. Tahliye taahhütnamesi ile kiracının tahliyesi, kiranın ödenmemesi sebebiyle tahliye, ihtiyaç sebebiyle kiracının  tahliyesi, 10 yıllık uzama süresi sebebiyle kiracının tahliyesi bu yöntemlerin bazılarıdır.

Kiracı kirayı ödemiyor ne yapmalıyım

Türk hukukuna göre kiracının görevi kirayı tam ve zamanında ödemektir. Kiracı ödemesi gereken kirayı tam ve zamanında ödemiyorsa mülk sahibi kiracının tahliyesini isteyebilir. Kiranın yatmaması veya eksik yatması sebebiyle mülk sahibi önce icra dairesinde tahliye talepli takip açmalı ve akabinde icra hukuk mahkemesinde kiralananın tahliyesini istemelidir. Kiranın ödenmemesi halinde icra hukuk mahkemesi kiracının tahliyesine karar vermektedir.

Ödenmeyen kiralar ile ilgili olarak icra takibi ve akabinde tahliye talepli icra hukuk mahkemesinde dava açılmalıdır.

TBK 352

Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Tahliye taahhütnamesi ile kiracımı nasıl çıkarırım

Tahliye taahhütnamesi olan ev sahibi kiracının tahliye işlemleri için ilgili İcra Müdürlüğü’ne başvurabilir. İcra müdürlüğü tahliye taahhütnamesine istinaden kiracıya tahliye emri göndermektedir. Kiracı tahliye taahhütnamesinde bulunan imzaya itiraz etmez ise yaklaşık 2 ay süre içerisinde kiraya veren kiracıyı tahliye edebilmektedir. Detaylar için Eskişehir kira avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Türk Borçlar Kanunu Madde 352

Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

Tahliye taahhütnamesi hangi durumda geçersizdir

Kira sözleşmesi tarihi ile tahliye taahhütnamesinin alındığı tarihin aynı olması halinde tahliye taahhütnamesi geçersizdir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/4153 E. 2016/752 K. sayılı kararı,

Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalının 15.08.2013 başlangıç tarihli sözleşme ile kiracı olduğunu, davalı kiracının 05.02.2014 tanzim ve 25.02.2014 tahliye tarihli tahliye taahhüdü verdiğini, davalı hakkında tahliye taahhüdüne dayalı olarak başlatılan icra takibine davalı itirazının haksız olduğunu belirterek, itirazın iptali ile kiralananın tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, tahliye taahhüdündeki imzanın kendisine ait olduğunu ancak tarihlerin sonradan doldurulduğunu, taahhüdün sözleşme imzalanırken alındığını ve davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece tahliye taahhüdü altındaki imzanın inkar edilmediği hallerde içeriğinin farklı doldurulduğu hususunun dinlenilemeyeceği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş ise de davalı vekili taraflar arasında düzenlenen temyiz dilekçesine eklediği 15.08.2014 başlangıç tarihli, bir yıl süreli kira sözleşmesi ile tahliye taahhüdünün hükümsüz kaldığını bildirdiğine göre mahkemece ibraz edilen bu kira sözleşmesi üzerinde durularak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

İhtiyaçtan dolayı kiracının tahliyesi

Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla
sona erdirebilir.

Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir. Detaylar için Eskişehir hukuk büroları ile Eskişehir icra avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Kiracı en hızlı nasıl tahliye edilir, Kiracı tahliyesi, kiracı nasıl çıkartılır, hangi hallerde kiracı tahliye edilir gibi sorular ile ilgili mülk sahipleri izleyecekleri yollar hakkında mutlaka bir avukattan hukuki yardım almalıdır.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2018/7751 E. 2019/493 K. sayılı kararı;

Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir.Somut olayda; Taraflar arasında 30.11.2014 başlangıç tarihli kira sözleşmesinin varlığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Dava, davacının oğlunun konut ihtiyacının doğmasına dayanmakta olup, ihtiyaçlının kirada oturduğuna ilişkin akit dosya arasında bulunmaktadır.

Konut nedenine dayalı tahliye davalarında kirada oturan ihtiyaçlının kirada oturması ihtiyacın varlığının başlıca kanıtıdır. Dinlenilen davacı tanıklarının da ihtiyaç iddiasını doğruladıkları anlaşılmaktadır. Bu durumda ihtiyacın samimi, gerçek ve zorunlu olduğunun kabulü icab eder. Mahkemece, ihtiyaç nedeniyle tahliye isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken, şeklindedir. 

 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Kira davaları kategorisinde yer alıp, Kira davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.