Ortaklığın giderilmesi davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ortaklığın Giderilmesi Davaları

Ortaklığın giderilmesi davası Eskişehir Ortaklığın Giderilmesi Davaları Avukatı tarafından | 27 Mart 2023 tarihinde yazıldı.

Ortaklığın giderilmesi davası

Türk Medeni Kanunu’nun 698. maddesinde ortaklığın giderilmesi davası düzenlenmiştir.  Ortaklığın giderilmesi davası ile ilgili Eskişehir avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

TMK 698

Hukukî bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir.
Paylaşmayı isteme hakkı, hukukî bir işlemle en çok on yıllık süre ile sınırlandırılabilir. Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler, resmî şekle bağlıdır ve tapu kütüğüne şerh verilebilir. Uygun olmayan zamanda paylaşma isteminde bulunulamaz.

Ortaklığın Giderilmesi Davasını Kimler Açabilir ?

Ortaklığın giderilmesi davasını davaya konu olacak malın hissedarlarından her biri açabilmektedir. Bunun yanında hissedarlar davayı beraber açabileceği gibi ayrı ayrı da açabilecektir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Ortaklığın giderilmesi davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Açılacak olan ortaklığın giderilmesi davası taşınmaz bir mala ilişkin ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. Birden fazla taşınmaz var ise taşınmazlardan birinin bulunduğu yer mahkemesinde de açılabilecektir.

Örneğin Eskişehir ilinde bulunan taşınmazlar ile ilgili açılacak olan ortaklığın giderilmesi davası Eskişehir Sulh hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Eskişehir izaley-i şuyu avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Türleri

Ortaklığın giderilmesinde 3 tür dava bulunmaktadır. Bunlar ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesi, ortaklığın satış suretiyle giderilmesi ve muhdesatın aidiyetinin tespiti davası olmakla bu davalarda bir avukattan hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.  İzale-i şuyu davası ile ilgili Eskişehir avukat telefon numaralarına Eskişehir barosu internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Ortaklığın Giderilmesi Davası İle İlgili Yargıtay Kararları

Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 27.01.2021 Tarih ve 2017/899 E., 2021/398 K. Sayılı kararı “Paydaşlığın (ortaklığın) satış yoluyla giderilmesi halinde dava konusu taşınmaz üzerinde bina, ağaç v.s. gibi bütünleyici parçalar (muhdesat) varsa bunların arzla birlikte satılması gerekir. Ancak muhdesatın bir kısım paydaşlara (ortaklara) ait olduğu konusunda tapuda şerh varsa veya bu hususta bütün paydaşlar ittifak ediyorlarsa ve muhdesat arzın değerinde bir artış meydana getiriyorsa bu artışın belirlenmesi için dava tarihi itibariyle arzın ve muhdesatın değerleri ayrı ayrı tespit edilir.

Belirlenen bu değerler toplanarak taşınmazın tüm değeri bulunur. Bulunan bu değerin ne kadarının arza ne kadarının muhdesata isabet ettiği yüzdelik (%…) oran kurulmak suretiyle belirlenir. Satış sonunda elde edilecek bedelin bölüştürülmesi de bu oranlar esas alınarak yapılır. Muhdesata isabet eden kısım muhdesat sahibi paydaşa, geri kalan bedel ise payları oranında paydaşlara (ortaklara) dağıtılır.”

Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 20.03.2017 Tarih ve 2014/27130 E., 2017/3836 K. Sayılı kararı “Taşınmaz üzerindeki muhdesatın tespiti davaları kendine özgü davalardan olup dava sonucunda istihsal edilecek ilamın icra ve infaz kabiliyeti bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak bu davaların uygulama alanı sınırlıdır.

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davalarında ortaklığın giderilmesi davası mevcut ise o davanın yargılaması sırasında muhdesatın davacı tarafça meydana getirildiğini açıkça kabul edenler dışında kalan ve muhdesatın üzerinde bulunduğu taşınmazda paydaş olan diğer tüm tapu maliklerinin veya tapu kayıt malikinin mirasçılarının, kamulaştırma sözkonusu ise kamulaştırılan taşınmaz maliklerinin ya da mirasçılarının davada taraf olarak yer almaları zorunludur.”

Ortaklığın Giderilmesi Davası Masrafları Ne Kadardır

Ortaklığın giderilmesi davası maktu harca tabidir. Dava sonunda yargılama giderleri taraflara hisseleri oranında yükletilir. İlgili davanın kazananı ve kaybedeni olmadığı için söz konusu masraflardan bütün ortaklar hissesi oranında eşit şekilde ödemekle yükümlüdür.

Ortaklığın giderilmesi davası karar örneği

Dava; elbirliği halinde mülkiyete tabi taşınmazlardaki ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir. Ortaklığın giderilmesi davaları paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda ortaklar arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan iki taraflı taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır (Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 02/06/2008 tarih ve 5236 Esas ve 6916 Karar sayılı ilamı).

Ortaklığın giderilmesi davaları iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardan olduğundan sonuçta kazanan ve kaybeden taraftan söz edilemeyeceğinden yargılama giderleri ve vekalet ücretinin taraflara payları oranında yükletilmesi gerekir (Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 13/03/2006 tarih ve 465 Esas ve 2424 Karar sayılı ilamı). Yapılan yargılama neticesinde; dosya kapsamı, taşınmazlara ait tapu kayıtları, kadastro tutanakları ve krokileri, taşınmazların imar durumu cevabi yazısı, mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi raporlarına ve tarafların beyanlarına göre göre; davanın kabulü ile davacılar ve davalının malik olduğu dava konusu taşınmazlardaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar vermek gerekmiştir.

Yargıtay 6. HD.nin 23.09.1992 gün ve 9408 E, 10178 K. sayılı emsal içtihadına göre de “satış suretiyle ortaklığın giderilmesine ilişkin kararda satış şeklinin de belirtilmesi gerekir.” yine Yargıtay 6. HD.nin 23.09.1974 gün ve 3924 E, 3971 K. sayılı emsal içtihadına göre ise “özel sebep bulunmadıkça satışın umum arasında yapılması gerekir” denilmektedir.

Yukarıda yazılı emsal içtihatlar gereğince ve TMK 699’a göre satışın taraflar arasında yapılmasına dair herhangi bir anlaşma da bulunmadığı anlaşılmakla tarafların menfaati göz önünde bulundurularak satışın da umum arasında açık arttırma suretiyle yapılmasına, karar verilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:(Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;)

1-Davanın KABULÜNE,

Afyonkarahisar ili, ….. ilçesi, ……  Mahallesi, ….. ada ….. parsel deki  taşınmazlar üzerindeki taraflar arasındaki ortaklığın tüm takyidatları ile birlikte ALENİ (umuma) OLARAK AÇIK ARTIRMA YOLU İLE SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, şeklindedir.

 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ortaklığın Giderilmesi Davaları kategorisinde yer alıp, Ortaklığın Giderilmesi Davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.