Yargılanmanın Yenilenmesi

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Yargılanmanın Yenilenmesi Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 9 Eylül 2021 tarihinde yazıldı.

Yargılanmanın Yenilenmesi

Ceza yargılamasında olağanüstü kanun yolları arasında düzenlenen yargılamanın yenilenmesi yoluyla kesin hükümdeki adli hataların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Ceza usul yasasında sınırlı sayıdaki sebeplere dayalı olarak yargılamanın yenilenmesi kanun yoluna başvurmak suretiyle suçun yeniden yargılanması mümkün olabilmektedir. Mahkemelerce verilmiş ve kesinleşmemiş bir karara karşı süresi içerisinde olağan kanun yolları olan İtiraz, istinaf ve temyiz yoluna başvurmak mümkündür. Kesinleşmiş mahkeme kararlarına karşı ise ancak olağanüstü kanun yolları olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurmak mümkündür. Bu makalemizde Yargılamanın Yenilenmesi olağanüstü kanun yolunu anlatacağız. Yargılamanın yenilenmesi müessesi CMK madde 311 vd.’da düzenlenmiştir. Eskişehir ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize bu konuda hizmet vermekteyiz.

Yargılamanın Yenilenmesi Hangi Hallerde Mümkündür

Yargılamanın yenilenebilmesi için hükümde önemli bir adli hatanın yapılmış olması şartına bağlıdır. Bu hatanın hükümlünün lehine ya da aleyhine olarak yapılmış olması arasında bir fark yoktur. Yargılamanın yenilenmesi sınırlı sayıdaki nedenlere dayanmaktadır. Yasada tek tek sayılan yargılamanın yenilenmesi nedenleri dışında kıyas veya genişletici yorum ile artırmak mümkün değildir. Kesinleşmiş olan hükümle sonuçlanmış bir davada CMK nın 311. Maddesine göre aşağıda yazılı hâllerde hükümlü lehine olarak yargılamanın yenilenmesi mümkündür.

  • Duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahteliği anlaşılırsa.
  • Yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükmü etkileyecek biçimde hükümlü aleyhine kasıt veya ihmal ile gerçek dışı tanıklıkta bulunduğu veya oy verdiği anlaşılırsa.
  • Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, hükümlünün neden olduğu kusur dışında, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek biçimde görevlerini yapmada kusur etmiş ise.
  • Ceza hükmü hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayandırılmış olup da bu hüküm kesinleşmiş diğer bir hüküm ile ortadan kaldırılmış ise.
  • Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikte olursa.
  • Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa dayandığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması veya ceza hükmü aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru hakkında dostane çözüm ya da tek taraflı deklarasyon sonucunda düşme kararı verilmesi. Bu hâlde yargılamanın yenilenmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde istenebilir.

Yargılamanın Yenilenmesi Kanun Yoluna Başvurabilecek Kişiler

Yargılamanın yenilenmesi ilgilinin talebi üzerine mahkemece başlatılacaktır. Diğer bir anlatımla mahkemece re’sen yargılamanın yenilenmesi yoluna gidemeyecektir. Hükmün infaz edilmiş olması yada hükümlünün ölümü yargılamanın yenilenmesine engel teşkil etmeyecektir. Hükümlü sadece kendi lehine yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurabilecektir. Genel olarak kanun yollarına başvurma hakkındaki genel hükümlere ilişkin düzenlemeler yargılamanın yenilenmesi istemi hakkında da uygulanmaktadır. Bu nedenle olağan kanun yoluna ilişkin hükümler burada da uygulanmaktadır.

Yargılamanın Yenilenmesi Talebine Başvuru Süresi

Yargılamanın yenilenmesi talebi için kural olarak herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Bu durumun istisnası AİHM kararlarına dayanan başvurulara ilişkindir. AİHM kararları nedeniyle yargılamanın yenilenmesi talebinde süre sınırı, AİHM kararlarının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl olup bu süre hak düşürücü süredir.

Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin İnfaza Etkisi

Kural olarak yargılamanın yenilenmesi davasının açılmış olması hatalı olduğu iddia edilen hükmün infazını ertelemeyecektir. Ancak ilgili mahkemenin infazın geri bırakılmasına veya infazın durdurulmasına karar vermesi mümkündür

Yargılamanın Yenilenmesinin Sonuçları

Yapılan başvuru sonucu ilgili mahkeme tarafından talep kabul yada ret ile sonuçlanacaktır.

-Talebin kabulü halinde: Mahkeme, yargılamanın yenilenmesi istemini yerinde bulması halinde duruşma açarak delillerin toplanmasına müteakip ya önceki hükmü onaylar ya
da önceki hükmü iptal ederek dava hakkında yeniden hüküm tesis edebilir.

-Talebin reddi halinde ise : Mahkemece yargılamanın yenilenmesi istemi kanunda belirlenen şekilde yapılmamış veya yargılamanın yenilenmesini gerektirecek yasal hiçbir neden gösterilmemiş ya da bunu doğrulayacak deliller bildirilmemiş ise yenileme isteminin kabule değer görülmemesi nedeniyle reddine karar verecektir.

Veya Mahkemece yargılamanın yenilenmesi isteminde ileri sürülen iddiaların doğrulanmaması talebi önce verilmiş olan hükme hiçbir etkisinin olmadığı anlaşılır ise yargılamanın yenilenmesi istemi esassız olması dolayısıyla reddine karar verilecektir.

Eskişehir Ceza Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.