Eskişehir ceza avukatları

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Eskişehir ceza avukatları Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 1 Nisan 2024 tarihinde yazıldı.

Eskişehir ceza avukatları

Eskişehir ceza avukatları, Eskişehir veya civar illerde ceza davasına ilgi duyan ve ağırlıklı olan ceza davasına bakan avukata denilmektedir. Avukatlar mesleği gereği girdiği her dava ve aldığı her dosyayı mesleki olarak en iyi şekilde yapmaktadır bu sebeple avukatların Eskişehir ceza avukatı, Eskişehir boşanma avukatı, Eskişehir miras avukatı gibi adlandırılması doğru değildir.

Avukatlar Müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren hukuki yardım vermeye başlamakta olup bu yardım karar aşamasından sonra da devam etmektedir. Soruşturma aşaması maruz kalınan suçun yetkili merciler tarafından öğrenildiği andan itibaren başlar. Soruşturmanın yürütülmesine sorumlu kişi cumhuriyet savcısıdır. Cumhuriyet savcısı bizzat veya emrindeki kolluk ile soruşturmayı yürütür.  Soruşturma aşamasında tarafların hakları;

1. Delillerin toplanmasını isteme,
2. Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme,
3. (Değişik: 24/7/2008-5793/40 md.) Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı veya ısrarlı takip suçları ile kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet suçlarında ve alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,
4. 153 üncü maddeye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme,
5. Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanmadır. Soruşturma aşamasında hukuki yardım almak için Eskişehir ceza avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Eskişehir ceza avukatları faliyetleri

Soruşturma aşamasında delillerin toplanması sonrasında Cumhuriyet savcısı tarafından mevcut delil durumu değerlendirilerek ya Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (takipsizlik) verilir ya da iddianame düzenlenerek ilgili ceza mahkemesine gönderilir.

KYOK kararı verilmesi halinde kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilirsiniz. Sonuç olarak Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi ile ya da düzenlenen iddianamenin ilgili mahkeme tarafından kabul edilmesiyle birlikte soruşturma aşaması tamamlanmış olur.

Kasten yaralama suçu TCK m86’da düzenlenmiştir. Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz.

Tehdit suçu ve cezası ise TCK 106’da düzenlenmiştir. Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Şantaj suçu ve cezası ise TCK 107’de düzenlenmiştir. Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur. Eskişehir ceza avukatları olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Sanık müdafi, mağdur vekili olarak soruşturma aşaması ve kovuşturma aşamasında müvekkilimize hizmet vermekteyiz.

Hakaret suçu ve cezası ile TCK m 125’de düzenlenmiştir. Buna göre; Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. Eskişehir ceza avukatlarına Eskişehir barosu avukatlarına bakarak ulaşabilirsiniz. 

Kasten yaralama TCK 86’da düzenlenmiş olup buna göre; Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Eskişehir en iyi ağır ceza avukatı veya Eskişehir ceza avukatları gibi tabirler yanlıştır. Her avukat aldığı dosyayı en iyi şekilde takip etmektedir. Eskişehir ceza avukatları olarak genellikle ceza davasına bakılan avukatlar kastedilmektedir.

Eskişehir ceza avukatları

Eskişehir ceza avukatları

 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.