Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası Nedir?

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve  Cezası Nedir? Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 15 Ağustos 2021 tarihinde yazıldı.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası Nedir?

Trafik Güvenliğini tehlikeye sokma suçu, alkollü araç kullanma veya başkalarının hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından bir tehlikeye neden olacak şekilde trafikte araç sürülmesiyle veya trafik kazasına neden olunmasıyla meydana gelir.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu 5237 sayılı TCK Madde 179 da düzenlenmiştir. Trafik güvenliğine ilişkin olarak, TCK m. 179’da, üç ayrı fıkra halinde, aslında birbirinden bağımsız üç suç tipine yer verilmiştir.

TCK m. 179/1’e göre, “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hâle getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişi” bir yıldan altı yıla kadar hapis ile cezalandırılmaktadır.

TCK m. 179/2’ye göre, “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi” iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Uygulamada en çok karşılaşılan üçüncü ve son fıkraya göre, “Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek hâlde olmasına rağmen araç kullanan kişi” yine iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Karayolları Trafik Kanununa göre, 100 (1.00) promilden fazla alkol alarak araç kullanan sürücüler, TCK md.179’da belirlenen trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçunu işlemiş olarak kabul edilmektedir. Yargıtay uygulamalarında da 100 (1.00) promilden fazla alkol alarak araç kullanan sürücülerin güvenli sürüş yeteneğini kaybedeceği belirtilmektedir. (Bknz. Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 08.06.2016 tarih ve E. 2016/3381, K. 2016/9737 sayılı Kararı”…….Alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir sebeple emniyetli bir şekilde araç kullanamayacak kişinin, bu halde araç kullanması suçu kasıtla işlenebilecek bir suçtur. Alkol ve uyuşturucu maddenin sırf kullanılmış olması bu suçun oluşması için yeterli olmamakla birlikte alkollü bir şekilde trafikte seyreden bir sürücünün alkol konsantrasyonu hangi seviyede olursa olsun bireysel farklılıklar göstermekle birlikte trafik güvenliği açısından değişen derecelerde risk oluşturabileceği, ancak bu durumun tehlike arz edecek düzeyde olup olmadığı, dolayısıyla sürücünün tesiri altında bulunduğu alkol seviyesinde araç kullanması halinde, güvenli sürüş yeteneğini kaybedip etmediği, bireyin o andaki sürüş ehliyetini belirleyebilecek dikkat, algı, denge, refleks, psikomotor ve nöromotor koordinasyon gibi nörolojik, nistagmus, akomadasyon, görme gibi oftalmolojik ve genel durumunun tespitine yönelik detaylı dahili muayenesine yönelik tıbbi verilerin değerlendirilmesi ile mümkün olabileceği, ancak böyle bir tespit yapılmamış olsa bile bireysel farklılıkları da elimine edebilecek şekilde 100 promilden yüksek olarak saptanan alkol düzeyinin, güvenli sürüş yeteneğini kaybettireceğinin, bilimsel olarak kabulü gerekir…)

Alkollü araç sürmek kasten trafik güvenliğini tehlikeye düşürme anlamına gelmektedir. TCK md.180’de düzenlenen taksirle trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçu ise taksirli hareket sonucu kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından bir tehlikeye neden olunmasıdır.

Alkollü Araç Kullanma Suçunda Hapis Cezası Kaç yıldır?

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile kanlarındaki alkol miktarı 50 (0.50) promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin ve kanlarındaki alkol miktarı 20 (0.20) promilin üstünde olan diğer araç sürücülerinin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. Yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüye idari para cezası uygulanır. Ayrıca Yapılan tespit sonucunda 100 (1,00) promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen ve 2918 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre işlem yapılan sürücüler, haklarında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre alkollü oldukları için kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Ancak hapis cezası verilmeden önce yapılacak olan yargılamada alkollü araç kullanma suçunun sübuta erip ermediği, kolluk görevlilerince gerekli işlemlerin hukuka uygun yapılıp yapılmadığı (ölçüm için sürücüyü hastaneye götürüp kan testi yaptırmak, ölçüm cihazının kalibre ayarının yapılması vb.),alınan alkolün kişide araç kullanma iradesini ne kadar etkilediği hususları önem arz etmektedir. Zira uygulamada ölçüm yapılan cihazlar çok da sağlıklı sonuçlar vermemektedir. Bu nedenle Eskişehir ceza avukatı olarak avukat Oğuz Özdemir hukuk bürosu olarak tarafımıza ulaşabileceğiniz gibi diğer meslektaşlarımıza da başvurabilirsiniz. Konunun özetinde yargılama aşamasında uzman yardımı aldığınız takdirde hak kaybı yaşamadan hayatınıza devam etmeniz yatmaktadır. Zira yanlış ölçüm yapılması veya itirazınız doğrultusunda hastaneden kan ve idrar tahlili yapılmadan rapor tutulması ve diğer eksikliklerden dolayı işlemediğiniz bir suçtan dolayı mağduriyet yaşayabilirsiniz. Ayrıca işlenen suç adli para cezasına çevirme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması, erteleme şeklinde mahkemece takdir edilebilir. Eskişehir avukat Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Sürücü Belgesine Kaç Aylığına El Konur?

Sürücü, alkol metre ile yapılan test sonucunda alkollü çıkarsa; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesi gereğince para cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten men edilir ve sürücü belgesi (6) ay süreyle Trafik Polisince geri alınır. Aynı sürücü aynı suçu işlerse;yine Kanun’un ilgili maddesi gereğince para cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten men edilir ve sürücü belgesi (2) yıl süreyle Trafik Polisi’nce geri alınır. Aynı sürücü üçüncü kez alkollü olarak araç kullanırken tespit edilirse, kanunun ilgili maddesinde belirtildiği şekilde para cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten men edilir ve sürücü belgesi (5) yıl süreyle Trafik Polisi’nce geri alınır. Ayrıca (6) aydan az olmamak üzere hafif hapis cezası uygulanır. (5) yıl süreyle geri alınan sürücü belgesi sahipleri, 5. yılın sonunda, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesi sonrasında durumu uygun olanlara belgeleri iade edilir.

Alkollü araç kullanmaktan dolayı sürücü belgeleri geri alınan sürücüler, Sürücü belgesine el koyan trafik birimine veya en yakın trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne alıkoyma süresinin bitiminde dilekçe ile başvurarak sürücü belgelerini geri alabilirler.

Ülkemizde Yasal Alkol Sınırı Nedir?Kandaki Alkol Oranı Nasıl Hesaplanır?

Ülkemizde ticari araç sürücüleri ve kamu hizmetinde çalışan sürücülerin alkollü olarak trafiğe çıkmaları tümüyle yasaklanmış, diğer sürücüler içinse yasal sınır olarak bir litre kanda yarım gram alkole eşit olan, 0.50 Promil belirlenmiştir. Bu halk arasında yanlış bir biçimde “yüzde elli alkollü olmak” diye ifade edilmekte, hatta bunun mümkün olduğu sanılmaktadır. Bu tümüyle yanlış bir bilgidir. Bu yanlışlık genellikle promil değerinin nasıl hesaplandığının iyi bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Promil hesabında alkolün ağırlığı, kanın ise hacmi dikkate alınarak bir orantı kurulur. Örneğin 0.50 promil 100 mililitre kanda 50 miligram alkol bulunduğunu gösterir ve buradan gidilerek, 50:100=0.50 promil kabul edilir. Ağırlığı hacme oranlamak matematiksel olarak çok mantıklı değilse de, karmaşık ve çok küçük sayılarla uğraşmak zorunda bırakmadığı için tercih edilen bir ifade biçimidir.

Alkollü Araç Kullanmanın Cezası Ne Kadardır?

Yapılan tespit sonucunda, 50 (0.50) promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile ayrıca idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Hususi otomobil dışındaki araçları alkollü olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 20 (0.21) olarak uygulanır. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, yine idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır. İdari para cezaları yıllara göre değişmektedir. Sürücü belgelerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlar. Sonuç olarak Eskişehir ilinde trafikte alkollü araç kullanırken yakalanan kişilere avukat olarak hukuki destek veriyor ve süreç hakkında bilgilendiriyoruz.

Saygılarımızla

Eskişehir Ceza Avukatı  Oğuz Özdemir

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.