Cinsel taciz suçları

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Cinsel taciz suçları Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 22 Nisan 2024 tarihinde yazıldı.

Cinsel taciz suçları

Cinsel taciz suçları Türk Ceza Kanunu 102 vd Cinsel Dokunulmazlığa karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Cinsel taciz suçları oldukça ciddi ve hassas bir konudur. Bu suç, bir kişinin cinsel istismarda bulunarak, başka bir kişinin rızasını ihlal etmesini içerir. Cinsel taciz, hem fiziksel temas hem de sözlü veya fiziksel olmayan eylemlerle gerçekleşebilir. Cinsel taciz, birçok ülkede yasalarla tanımlanmış ve cezai yaptırımlara tabi tutulmuştur. Cinsel taciz suçlarının tanımı ve cezaları, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

Türk Ceza Kanunu’nda, cinsel taciz suçlarının cezası hakkında bilgi vermem gerekirse, cinsel taciz suçunun tanımı Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesinde yer alır. Cinsel taciz suçunun cezası, birinci fıkrada belirtilen şartlara göre belirlenir. Eğer suç, mağdurun rızası aranmaksızın gerçekleşirse, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu ceza, suçun işlenmesinde kullanılan araç-gereçlere el konulması, hizmet kusuru olan işveren veya işveren vekilinin cezalandırılması gibi hükümlerle birlikte uygulanabilir. Bu cezanın yanı sıra, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen diğer hükümler de uygulanabilir.

Cinsel taciz doktrini, genellikle hukuk ve toplum bilimleri alanlarında ele alınan bir konudur. Bu doktrin, cinsel taciz suçunu, tanımını, unsurlarını ve cezalandırılmasını ele alır. Farklı hukuk sistemlerinde ve akademik çalışmalarda çeşitli cinsel taciz doktrinleri bulunabilir. Örneğin, bazı doktrinler cinsel taciz suçunu sadece fiziksel temasla sınırlarken, diğerleri cinsel tacizin sözlü veya fiziksel olmayan eylemleri de içerebileceğini savunur. Bu nedenle, cinsel taciz doktrini, hukukun ve toplumun değişen normlarına göre şekillenmeye devam eder.

Türk Ceza Kanunu’nda cinsel saldırı suçu, “Cinsel Saldırı ve Cinsel İstismar” başlıklı 102. maddede düzenlenir. Bu maddeye göre, cinsel saldırı; cinsel bir davranışı gerçekleştirmek amacıyla, cebir, tehdit, hile veya başka bir yolla bir kişinin cinsel dokunulmazlığını ihlal etmek suretiyle işlenen suçtur. Cinsel saldırı suçlarının cezası altı yıldan on iki yıla kadar hapis cezasıdır. Bu ceza, mağdurun rızası aranmaksızın gerçekleşen bir cinsel davranışı içeren suçlar için geçerlidir.

Cinsel saldırı suçu ve cinsel taciz suçu ve cezası ise Türk ceza Kanununda düzenlenmiştir. Cinsel taciz suçları avukatı için Eskişehir ağır ceza avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

TCK 102 Cinsel Saldırı Suçları ve Cezası

Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.

Suçun;
a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,

e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

TCK 105 Cinsel Taciz Suçları ve Cezası

Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası

18 yaşında küçük reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ve cezası Türk Ceza Kanunu 104. maddesinde düzenlenmiştir. TCK’ya göre;

Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.43

Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur. Cinsel taciz suçları ile ilgili Eskişehir ceza avukatlarından bilgi alabilirsiniz. Cinsel taciz suçları ile ilgili Eskişehir hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2018/7273 E. 2019/483 K. sayılı kararı;

Olayın intikal şekli ve zamanı, mağdurenin beyanları, savunma ve tanık anlatımları ile tüm dosya içeriği nazara alındığında, suça sürüklenen çocuğun suç tarihinde 16 yaşını bitirmiş mağdure ile rızası hilafına cinsel ilişkiye girdiğine dair mahkumiyetine yeter her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil olmaması karşısında eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 104/1. maddesinde düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturduğu gözetilerek,

5237 sayılı TCK’nın 104/1. maddesinde düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun, soruşturma ve kovuşturmasının, şikayete tabi olması ve dosya kapsamına göre suça sürüklenen çocukla rızaen cinsel ilişkiye giren onbeş-onsekiz yaş grubuna dahil mağdurenin, vekil huzurunda alınan ifadesinde, suça sürüklenen çocuktan şikayetçi olmadığını bildirmesi nedeniyle, kamu davası hakkında şikayet yokluğu nedeniyle TCK’nın 73 ve 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddeleri uyarınca düşme kararı verilmesi yerine, yazılı şekilde hüküm tesisi….

Genel Anlamda Cinsel Suçlar

Cinsel saldırı, hukuk, psikoloji ve toplum bilimleri gibi alanlarda farklı doktrinler ve görüşlerle ele alınır. Bazı doktrinler cinsel saldırıyı sadece fiziksel cebir veya tehdit kullanılarak gerçekleştirilen eylemlerle sınırlarken, diğerleri daha geniş bir tanımı benimser ve cinsel saldırıyı cebir, tehdit, hile veya başka bir manipülasyon yöntemiyle bir kişinin cinsel bütünlüğünü ihlal etmek olarak tanımlar.

Bununla birlikte, cinsel saldırı doktrinlerinde ortak olan bir nokta, mağdurun rızasının olmaması ve bu eylemlerin genellikle bir kişinin cinsel bütünlüğünü, özgürlüğünü ve güvenliğini ihlal etmesidir. Toplumda ve hukuk sistemlerinde cinsel saldırıya karşı artan farkındalık ve çabalarla birlikte, Cinsel taciz suçları doktrinleri de zamanla evrilebilir ve değişebilir. Bu değişim genellikle toplumsal normlara, bilimsel araştırmalara ve yargı kararlarına dayanır.

Cinsel taciz suçları

Cinsel taciz suçları Cinsel taciz suçları 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.