Fetö Davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Fetö Davası Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 23 Mayıs 2023 tarihinde yazıldı.

Fetö Davası

Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme suçu ve cezası halk arasında fetö davası olarakta bilinmektedir. Bugünkü makalemizde Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme suçu (fetö davası) ile ilgili yargı kararlarını paylaşacağız.

Bölge adliye mahkemesi bir kararında özetle;

Sanığın, örgüt yönetiminin Bankasya’nın kalkındırılması amacıyla çağrıda bulunduğu tarihlere karşılık gelecek dönemleri de kapsayacak biçimde Bank Asya’da hesap işlemleri bulunmakta ise de; dosyada mevcut hesap hareketleri ve bilirkişi raporuna göre, hesap açılış tarihinin 2007 olduğu ve bu tarihten beri pek çok işlem gördüğü rutin bankacılık işlemi haricinde örgüt talimatı ile hareket edildiğini ya da örgüte destek amacıyla işlem yapıldığını kabul etmeyi gerektirecek düzeyde özellik arz eden bir hesap işlemi bulunmadığı gibi başkaca bir somut kanıt da (aksini kabul etmeyi gerektirecek bir iltisak ilişkisi) bulunmadığı anlaşılmaktadır. Yüklenen suç/suçlar açısından kuşku sınırının aşılamamaktadır. Maddi ve hukuksal gerektirici nedenlere dayalı olarak sanığın beraatine ilişkin karar tespit olunmuştur şeklindedir.

Fetö Davası avukat tutmak zorunda mıyım?

5271 sayılı CMK ‘nın 150. maddesine göre alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlarda müdafi bulunması zorunludur. Fetö davası ile ilgili Eskişehir hukuk bürolarından ve Eskişehir ağır ceza avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Fetö Davası Yargıtay Kararları

YCGK’nın 04.02.2020 tarihli kararına konu bilirkişi raporunda; sanığın, 2012 ila 2017 yıllarında 7 ayrı ankesörlü/sabit hattan 18 defa “tekil/periyodik”, iki farklı kişi ile “ardışık” olarak arandığı görülmekte olup, sanığın ardışık veya periyodik aranmasının, aramaların “sayısı” ve “sıklığı” dikkate alındığında, örgütsel faaliyet kapsamında toplantılara katıldığı anlamına gelmeyeceği ifade edilmiştir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 17.12.2020 tarihli, 2020/1-346 E. ve 2020/527 K. sayılı kararına göre; “Amacı, somut olayda maddi gerçeğe ulaşarak adaleti sağlamak, suçu işlediği sabit olan faili cezalandırmak, kamu düzeninin bozulmasını önlemek ve bozulan kamu düzenini yeniden tesis etmek olan ceza muhakemesinin en önemli ve evrensel nitelikteki ilkelerinden biri de, öğreti ve uygulamada; ‘suçsuzluk’ ya da ‘masumiyet karinesi’ olarak adlandırılan kuralın bir uzantısı olan ve Latincede; ‘in dubio pro reo’ olarak ifade edilen ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesidir.

Bu ilkenin özü, ceza davasında sanığın mahkumiyetine karar verilebilmesi bakımından gözönünde bulundurulması gereken herhangi bir soruna ilişkin şüphenin, mutlaka sanık yararına değerlendirilmesidir. Oldukça geniş bir uygulama alanı bulunan bu kural, dava konusu suçun işlenip işlenmediği, işlenmişse sanık tarafından işlenip işlenmediği veya gerçekleştirilme biçimi konusunda bir şüphe belirmesi halinde de geçerlidir. Sanığın bir suçtan cezalandırılmasına karar verilebilmesinin temel şartı, suçun hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak kesinlikte ispat edilebilmesidir.

Gerçekleşme şekli şüpheli veya tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkumiyeti; toplanan delillerin bir kısmına dayanılıp, diğer kısmı gözardı edilerek ulaşılan kanaate ya da herhangi bir ihtimale değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalı, bu ispat, hiçbir şüphe ya da başka türlü oluşa imkan vermemelidir. Yüksek de olsa bir ihtimale dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza muhakemesinin en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan hüküm vermek anlamına gelecektir.

Fetö/Pdy silahlı terör örgütü üyelik kriterleri nelerdir?

Fetö davasında örgüt üyeliğine ilişkin mahkemelerce bir takım kriterler incelenmektedir. Bylock kullanılması, Örgüte ait dernek üyeliği, Bank Asya hesap hareketleri, Örgüte ait basın medya organlarına üyeliğin olup olmadığı, terör örgütüne ait yurtlarda veya evlerde kalınıp kalınmadığı, ardışık aramanın olup olmadığı gibi hususlar mahkeme tarafından incelenir ve bu sonuçlara göre bir karar verilir. Fetö Davası ile ilgili detaylı bilgi için Eskişehir avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Fetö davasında etkin pişmanlık mümkün müdür?

Fetö davalarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak mümkünüdür. Türk Ceza Kanunu m221’e göre;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nedeniyle soruşturmaya başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan kurucu veya yöneticiler hakkında cezaya hükmolunmaz.

Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi halinde, hakkında
cezaya hükmolunmaz.

Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin, gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi halinde, hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. Kişinin bu bilgileri yakalandıktan sonra vermesi halinde, hakkında bu suçtan dolayı verilecek cezada üçte birden dörtte üçe kadar indirim yapılır. Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur. Denetimli serbestlik tedbirinin süresi üç yıla kadar uzatılabilir. Kişi hakkında, bu maddedeki etkin pişmanlık hükümleri birden fazla uygulanmaz.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.