Nitelikli Hırsızlık Suçu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Nitelikli Hırsızlık Suçu Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 2 Şubat 2023 tarihinde yazıldı.

Nitelikli Hırsızlık Suçu

Nitelikli hırsızlık suçu Türk Ceza Kanunu’nun 142. maddesinde düzenlenmiştir.  TCK 142. Nitelikli Hırsızlık Suçu;

Kime ait olursa olsun kamu urum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,

Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,

Bir adet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,

Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,

işlenmesi halinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Suçun;

Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,

Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,

Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,

Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle,

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,

Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,

Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,

Büyük veya küçük baş hayvan hakkında,

Herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri için muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,

İşlenmesi halinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır. Nitelikli hırsızlık suçu ve cezası TCK 142’de düzenlenmiştir.

Hırsızlık suçu görevli mahkeme

Nitelikli hırsızlık suçu ile ilgili suçlarda Asliye ceza Mahkemesi görevlidir.

Suçun, sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır ve onbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. (Ağır ceza)

Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlali veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikayet aranmaz.

Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması halinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

5237 sayılı TCK’nın 142. maddesinde, hırsızlık suçunun nitelikli şekilleri yani daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hırsızlık suçu üç fıkra halinde tasnif edilmiştir.

Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi

Tck 143’e göre Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu maddeye göre TCL 141 ile Tck 147 maddeleri arasında öngörülen bütün hırsızlık fiilleri için cezayı artıran bir neden olarak düzenlenmiştir.  Nitelikli hırsızlık suçu ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Suçun gece vakti işlenmesinin nitelikli hal sayılmasının temel nedeni, suçun işlenmesinde sağladığı kolaylık ve failin teşhisi bakımından ortaya çıkan güçlüktür. Nitelikli hırsızlık suçu ile ilgili gece vaktinin belirlenmesi bakımından, güneşin doğuş-batış zamanlarının Uyap sisteminden alınarak tespiti mümkündür.  Eğer suçun gece vakti işlendiği kesin olarak belirlenemez ise kuşkudan sanık yararlanır ilkesi gereğince suçun gündüz vakti işlendiği kabul olunur.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2019/1401 E. 2019/5172 K. sayılı kararına göre;

Müşteki …’a ait motosikletin olay tarihinde tekerlek kısmında bulunduğu belirtilen kilit ile sabit bir yere bağlı şekilde kilitlenmiş olması halinde, suça sürüklenen çocukların bu müştekiye yönelik eylemlerinin 5237 sayılı TCK’nın 142/1-b maddesinde belirtilen hırsızlık suçunu oluşturacağı, kilidin sabit bir yere bağlı olmaksızın sadece tekerlek kısmında bulunması halinde ise eylemlerinin aynı Kanun’un 142/1-e maddesinde belirtilen hırsızlık suçunu oluşturacağı gözetilmeden, müşteki ve suça sürüklenen çocuklardan bu husus sorulmadan, eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması, 


Suça sürüklenen çocuk … …. ‘nın kolluk görevlileri tarafından yakalandıktan sonra, suça konu motosikletleri çaldıkları yerleri göstererek henüz müracaatları olmayan müştekilere iadelerini sağlandığı, müştekilerin de aşamalarda alınan ifadelerinde herhangi bir zararlarının bulunmadığını beyan ettiklerinin anlaşılması karşısında, suça sürüklenen çocuklar hakkında TCK’nın 168/1. maddesinde belirtilen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi

Hırsızlık Suçunda Daha Az Cezayı Gerektiren Haller Nelerdir?

Hırsızlık suçunun;
Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde,
Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla, İşlenmesi halinde, şikayet üzerine, fail hakkında iki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

 

 

 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.