Hakaret Suçu ve Cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Hakaret Suçu ve Cezası Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 25 Ağustos 2023 tarihinde yazıldı.

Hakaret Suçu ve Cezası

Hakaret suçu ve cezası Türk Ceza Kanunu 125. maddesinde düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’na göre;

Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiye ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde , yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Hakaret suçu ve Cezasının

  1. Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
  2.  Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
  3. Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır. Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

 

Hangi kelimeler hakaret olur

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2019/8800 E. 2020/4176 K. sayılı kararı;

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir.

Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir.

Yargılamaya konu somut olayda; sanığın, mağdura hitaben söylediği ” zaten en iyi yaptığın iş bu müdür, sen kimsin terbiyesiz. Sen müdür falan olamazsın, git idareciliği öğrende gel” şeklindeki sözlerin, mağdurun şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi,

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2012/24981 E. 2014/1337 E. 

Sanığın, Yargıtay’ın internet sitesine gönderdiği “ Allah belanı versin …” yazılı mailde, yazının ilk kısmında bulunan “Allah belanı versin” şeklindeki sözlerin beddua niteliğinde olması ve “…” şeklindeki kısmının ise …a yönelik olmaması nedeniyle sanığın beraati yerine, kanuni olmayan gerekçe ile mahkumiyetine karar verilmesi…

Hangi sözler hakaret olur, hangi kelimeler hakaret olur gibi sorularınız Eskişehir ceza avukatları ile Eskişehir ceza avukatı ekibimize sorabilirsiniz. Seni şikayet edeceğim gibi sözlerin hakaret olup olmaması ve hakaret suçu ve cezası ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Hakaret suçu nasıl cezalandırılır

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/2082 E. 2017/9549 K. sayılı kararı

İncelenen somut olayda; sanığın, mağdura hitaben söylediği kabul edilen “sinkaf ederim seni de işini de, ben çalışmıyorum” şeklindeki sözlerin, olay kapsamı ve yargılamaya konu sözler bir bütün halinde değerlendirildiğinde hakaret suçunu oluşturduğu, bu suretle tehdit suçunun unsurlarının oluşmaması nedeniyle, bu suç açısından hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerekirken, yasal olmayan gerekçeyle sanığın tehdit suçundan mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur. 

Hakaret suçu uzlaşmaya tabi midir?

Hakaret suçu kural olarak uzlaşmaya tabidir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde dava açılmaz ancak uzlaşmanın gerçekleşmemesi halinde dava açılabilmektedir.

Hakaret suçunun mağduru , yaşayan herhangi bir gerçek kişi olabilir. Hakaret suçunun mağduru sadece gerçek kişilerdir. Hakaret suçunun mağdurunun belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişi olması gerekir. Mağdurun isminin açıkça belirtilmesi zorunlu değildir, mağdurun kimliğinin kullanılan kelimelerden anlaşılması yeterlidir.  Hakaret  suçu ve cezası  ile ilgili Eskişehir avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Lan kelimesi hakaret sayılır mı?

Hakaret suçu ve cezası ile ilgili en çok sorulan sorulardan biri de “lan” kelimesinin hakaret olup olmadığıdır. Konu ile ilgili olarak her somut olaya göre cevabımız değişmekle birlikte Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2017/1941 E. 2019/3959 K. sayılı kararına göre;

Olay günü sanığın, katılana söylediği kabul edilen “lan” şeklindeki sözünün, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi,

Hakaret Suçu ve Cezası Hakaret Suçu ve Cezası

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.