Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 15 Ekim 2020 tarihinde yazıldı.

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Eskişehir ceza avukatı  avukat Oğuz Özdemir olarak bugünkü makalemizde Kasten Öldürme Suçu ve Cezasını açıklamaya çalışacağız.

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası Maddi Unsuru

Kasten öldürme suçunun maddi unsuru, hayatta bulunan bir insanın hayatına son verilmesine yönelik her türlü icrai veya ihmali bir harekettir. İhmali davranışla insan hayatına son verilmesi bu bölümde incelenmeyecektir. Çünkü ihmal suretiyle kasten öldürme suçu, TCK’nın 83. maddesinde ayrıca düzenlenmiştir. Dolayısıyla TCK’nın 81. maddesinde düzenlenmiş bulunan kasten öldürme suçu, icrai hareketle işlenen kasten öldürme suçuna ilişkindir.

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası Manevi Unsuru

Türk Ceza Kanunu madde 81’de düzenlenen kasten öldürmenin manevi unsur genel kasttır. Burada ayrıca özel bir saike ihtiyacı bulunmamaktadır. Eğer bir kimse, başkasının hayatına son vermek kastıyla icraya başlar ve ölüm neticesi meydana gelirse, TCK m.81 için yeterlidir.

Kasten Öldürme Suçunun Faili: Kasten öldürme suçunun faili herkes olabilmektedir. Fakat fail ile maktul arasında kanunda sayılan nitelikte bir hısımlık bulunursa, bu durum nitelikli hal olmakta ve daha ağır bir cezayı gerektirmektedir.

Suçun Mağduru: Kasten öldürme suçunun mağduru da herkes olabilir. Fakat bu kişinin olaydan önce yaşıyor olması gerekir

Kasten öldürme Suçu ve Cezası

Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten öldürme suçunun;

 1.  Tasarlayarak,
 2.  Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
 3.  Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,
 4.  Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,
 5.  Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 6.  Gebe olduğu bilinen kadına karşı, g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 7.  Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla, Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,
 8.  Kan gütme saikiyle,
 9.  Töre saikiyle, işlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi

Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir. İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;

 1. Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,
 2. Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması, Gerekir.

Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine on beş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir. Kasten Öldürme Suçu ve Cezası ile ilgili olarak Eskişehir hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz.

Kasten Adam Öldürme Suçunda Haksız Tahrik İndirimi

Türk Ceza Kanunu’na göre haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmi dört yıla ve müebbet hapis cezası yerine on iki yıldan on sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir. Haksız tahrikin derecesi, haksız tahrikte psikolojik dengenin bozulup bozulmadığı, haksız tahrikin nitelik itibariyle ne denli  ağır olup olmadığı, haksız tahrikte ilk haksız hareket kavramı sanığın savunmasını yapacak olan ceza avukatı tarafından dikkatlice değerlendirilerek savunma hazırlanmalıdır.

Kasten Adam Öldürme Suçunda Meşru Müdafaa

Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez. Yani meydana gelen olay meşru müdafaa kapsamındaysa şüpheliye ceza verilmez.  Kasten Öldürme Suçu ve Cezası ile ilgili Eskişehir ağır ceza avukat ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası ile ilgili yargı kararları

Sanığın, öldürmeye elverişli vasıtalardan olan tabanca ile müessir mesafeden, müteaddit el ateş ederek, müdahili hayati önem taşıyan, sırtından girip göğsünden çıkan bir mermi isabetiyle hayati tehlike teşkil edecek surette karaciğerini tahrip edip yaralamış olmasına göre sanığın müdahili öldürmek kastıyla hareket ettiği açıktır. (Y1.CD., T.18.01.1984, E.1983/4585, K.1984/73)

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2016/3058 E. 2017/5219 K. Oluşa ve dosya içeriğine göre; sanığın, eşi olan Hülya ile maktul arasında sadakat ilkesi ile uyumlu bulunmayan yakınlık bulunduğunu öğrenmesi üzerine maktulü öldürdüğü anlaşılan olayda, maktulden kaynaklanan haksız hareketlerin ulaştığı boyut dikkate alınarak, müebbet hapis cezasının 12 yıldan 18 yıla kadar indirilmesini öngören 5237 Sayılı TCK.nun 29. maddesinin uygulanması sırasında asgari orana yakın indirim yapılmasının yeterli olduğu gözetilmeden, tahrikin düzeyinin belirlenmesinde yanılgıya düşülerek en üst hadden indirim yapılması suretiyle eksik ceza tayini,

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.