Cinsel suçlar

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Cinsel suçlar Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 4 Nisan 2023 tarihinde yazıldı.

Cinsel suçlar

Cinsel suçlar Türk Ceza Kanunu 102. madde vd düzenlenmiştir. TCK’ya göre 102 Cinsel Saldırı;

Cinsel Davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır.

Cinsel saldırı suçu ile korunmak istenilen hukuksal yarar, genel adap ve aile düzeni olmayıp, suçun düzenlendiği kısım ve bölüm başlıklarından da anlaşıldığı üzere kişilerin cinsel tercih hak ve özgürlüğü, yani cinsel dokunulmazlığıdır. Cinsel saldırı suçunun faili ve mağduru erkek veya kadın olmak üzere herkes olabilir.  Cinsel saldırı suçunun temel şeklinin oluşabilmesi için cinsel arzuları tatmin amacına yönelik davranışlarla vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi gerekir. Cinsel suçlar ile ilgili yargı kararı,

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2016/6581 E. 2016/6322 K. sayılı kararı;

08.09.2015 günü sanığın, instagram isimli cep telefonu mesajlaşma programı vasıtasıyla buluşmak istediği yirmi üç yaşındaki mağdurenin olumlu yanıt vermesinin ardından aynı gece saat 22.00 sularında geldiği Muğla il merkezinde ev arkadaşı tanık Bilgeyle yaşayan mağdure ile buluşup bara gittikleri, burada birlikte alkol alınmasından sonra sanığın gece saat 01.30 civarında evine gitmek istemeyen mağdure ile anlaşarak arkadaşları olan tanıklar Ferhat ile Enesle beraber ara ara kaldığı eve gitmelerinin ardından burada mağdureyle vajinal ve anal ilişkiye girmelerinden sonra o tarihte mağdurenin sanık hakkında şikayetçi olmadığı,

11.09.2015 günü internet üzerinden mağdureye zorla tecavüz edip baskıyla şikayetçi olmasını önlediği yönünde yayın yapılması üzerine sanığın, bu durumdan sorumlu tutarak şikayetçi olacağına dair haber gönderdiği mağdurenin 13.09.2015 gecesi saat 03.00 sularında emniyete başvurarak sanığın zorla tecavüz ettiğinden bahisle şikayetçi olduğu tüm dosya içeriğinden anlaşıldığından, mevcut haliyle sanığın mağdureyle rızası dışında cinsel ilişkiye girdiği hususunda soyut iddia dışında cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek atılı suçtan beraatine karar verilmesi yerine yazılı şekilde mahkumiyetine hükmedilmesi,

Cinsel suçlar Çocukların Cinsel İstismarı

Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. Cinsel istismar deyiminden;

a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar anlaşılır.

Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.

Bu suçun maddi unsuru çocuğun cinsel yönden istismar edilmesidir.  Cinsel suçlar ile ilgili olarak Eskişehir Hukuk Bürolarından bilgi alabilirsiniz.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2012/7112 E. 2014/5614 K.

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: 5237 sayılı TCK.nın 103. maddesinde düzenlenen çocuğun cinsel istismarı suçunun failinin cinsiyet farkı gözetilmeksizin herkes olabileceği, 15 yaşından küçüklerin birbirleriyle cinsel ilişkiye girmesi ve cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda vücuda organ sokan failin eyleminin TCK.nın 103/2. maddesinde yer alan suçu oluştururken vücuduna organ sokulan failin eyleminin TCK.nın 103/1. maddesinde yer alan suçu oluşturacağı cihetle;

suç tarihinde 14 yaş 11 ay 25 günlük olan katılan mağdur Edanur ile 14 yaş 10 ay 19 günlük olan suça sürüklenen çocuk Oğuzhan’ın karşılıklı istekleriyle cinsel ilişkiye girdikleri böylece her ikisinin çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu işledikleri iddiasıyla görülen davada, mahkemece suçun işlenmesinde kimin etkin yani kimin fail veya mağdur olduğunun anlaşılamadığı gerekçesiyle taraflar hakkında beraat kararları verildiği, bu kararın yalnızca katılan mağdur Edanur vekilince temyiz edildiği gözetilerek yapılan incelemede;

Katılan mağdurun aşamalardaki beyanı, suça sürüklenen çocuğun ikrara yönelik savunmaları ve tüm dosya içeriğine göre; suça sürüklenen çocuk Oğuzhan’ın 15 yaşını bitirmemiş katılan mağdura yönelik çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu işlediği sabit olduğu halde, bu suçtan mahkûmiyeti yerine yerinde olmayan gerekçeyle beraatine hükmolunması,  Kanuna aykırı, katılan mağdur vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

Reşit olmayanla cinsel ilişki

Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Bu suçun maddi unsuru cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunmaktır. Suçun mağdurunun baştan beri fiile rıza göstermesi, reşit olmayan kişiyle cinsel ilişkiye girme fiilini hukuka uygun hale getirmez. Esasen fiil, küçük olan mağdurun yasal temsilcilerinin rızası dışında gerçekleştiği için suç sayılmıştır. Cinsel suçlar TCK 102 vd düzenlenmiştir. Reşit olmayanla cinsel ilişki cinsel suçlar arasındadır.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2013/2402 E. 2014/12359 K.

Aralarında duygusal yakınlık bulunan mağdure ile sanığın, 2009 yılı Mart ayı ve 2010 yılı Ocak ayı içerisinde iki kez rızaen cinsel ilişkiye girdiklerinin ve her iki eylem arasındaki süre ve eylemlerin oluş şekli nazara alındığında, sanığın suç kastının yenilendiği ve eylemlerin ayrı ayrı suç oluşturduğunun anlaşılması karşısında, sanığın 2009 yılı Mart ayında gerçekleştirdiği eyleme ilişkin şikâyetin TCK.nın 73. maddesinde düzenlenen 6 aylık süreden sonra yapıldığı gözetilerek kamu davasının düşürülmesine,

2010 yılı Ocak ayı içerisinde gerçekleştirdiği eylemine ilişkin olarakta 5237 sayılı TCK.nın 104/1. maddesi uyarınca mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden Mağdurenin rızasının eylemi suç olmaktan çıkardığı şeklinde hukuka uygun düşmeyen gerekçeyle yazılı şekilde karar verilmesi,

Cinsel Taciz

Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Cinsel taciz suçu cinsel suçlar arasındadır.

Suçun;

  1. Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
  2. Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  3. Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  4. Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Cinsel taciz suçunun faili herhangi bir kişi olabilir. Bu suçun mağduru da erkek veya kadın olabilir. Bu suçun maddi unsuru cebir, bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz etmektedir. Cinsel suçlar ile ilgili olarak Eskişehir ağır ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz. Eskişehir hukuk bürolarından avukatlardan bilgi alabilirsiniz.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2013/10291 E.2014/79047 K. 

Mağdur Selda;nın fiziksel mahremiyetine müdahale eden sanığın eyleminde özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun yasal unsurlarının oluştuğu; ayrıca, sanığın, mağdurun onur ve namusunu ilgilendiren bir konuda ve onun vücut dokunulmazlığını ihlal etmeden,

cinsel arzu ve isteklerini tatmin maksadına yönelik eylemiyle cinsel taciz suçunu da işlediği, Bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan sanık hakkında, TCK;nın 44. maddesi gereğince daha ağır cezayı gerektiren özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerekmekte ise de,

anılan suçun, TCK;nın 139/1. Maddesi gereğince soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olduğu, 22.11.2010 tarihli oturumda mağdurun şikayetinden vazgeçtiği ve aynı oturumda hazır bulunan sanığın şikayetten vazgeçmeyi kabul ederek hakkında düşme kararı verilmesini talep ettiği anlaşılmakla,

Fikri içtima kapsamına giren özel hayatın gizliliğini ihlal suçu bakımından kovuşturmada şikayet koşulunun gerçekleşmemesinden dolayı fikri içtima ilişkisinin sona ermesi karşısında, sanığın sorumluluğunun, mevcudiyetini devam ettiren ve soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi olmayan TCK;nın 105/2. maddesindeki cinsel taciz suçu kapsamında  değerlendirilmesi gerekirken,

yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle, sanık hakkında düşme kararı verilmesi, kanuna aykırı,

Cinsel suçlar

Cinsel suçlar Cinsel suçlar Cinsel suçlar

Cinsel suçlar Cinsel suçlar Cinsel suçlar

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.