Fuhuş Suçu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Fuhuş Suçu Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 27 Haziran 2024 tarihinde yazıldı.

Fuhuş Suçu

Fuhuş Suçu, bir kimsenin para karşılığında başka bir kimseyle cinsel ilişkiye girmesidir. Kişinin fuhuş yapması TCK’da suç olarak düzenlenmemiştir.5237 sayılı TCK’nın 227. maddesine göre fuhuş suçu olarak nitelendirilerek cezalandırılan suçlar şunlardır:

  • Fuhşa teşvik etme suçu (TCK 227/2),
  • Fuhşu kolaylaştırma suçu (TCK 227/2),
  • Fuhşa aracılık etme suçu (TCK 227/2),
  • Fuhuş için yer temin etme suçu (TCK 227/2),
  • Çocuğun fuhşu suçu (TCK 227/1),

Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk etme veya fuhuş yapmasını sağlama şeklinde suçun nitelikli hali düzenlenmiştir.

18 yaşından küçüklerin mağdur olduğu fuhuş suçu (TCK md.227/1), Yetişkinlerin mağdur olduğu fuhuş suçu (TCK md.227/2).

Yetişkinlerin Fuhuş Suçunun Unsurları (TCK 227/2)

Fuhuş suçunun temel şekli (basit fuhuş suçu), yetişkinlerin mağdur olduğu fuhuş suçu TCK md. 227/2’de düzenlenmiştir. Fuhuş suçunun temel şekli; bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek seçimlik hareketleriyle işlenebilir.

Fuhşa teşvik etmek

Fuhşa teşvik suçu, Fuhuş yapma niyetinde olmayan kişinin fuhuş yapması için onda bir irade oluşturmaya çalışılması ile meydana gelir. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanmasının fuhşa teşvik sayılır.

Fuhşun yolunu kolaylaştırmak: Fuhşu kolaylaştırma suçu, fuhuş yapmak isteyen kişiye fuhşa atılması için her türlü imkan sağlanması veya fuhuş arayan kişiye fuhuş için imkan sağlanması ile oluşur.

Fuhuş için aracılık etmek: Fuhuş için aracılık etme suçu, mağdur ile cinsel arzularını tatmin etmek isteyen kişinin bir araya gelmesinin sağlanması ile oluşur.

Fuhuş için Yer Temin Etme Suçu: Yer temin etme suçu, mağdur ile cinsel arzularını tatmin etmek isteyen kişinin bir araya gelecekleri yerin/mekanın temin edilmesi ile oluşur.

Yetişkinlerin mağduru olduğu basit fuhuş suçunun cezası ” Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır” (TCK 227/2) şeklindeki kanun maddesinde görüleceği üzere iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıdır.

Cebir, Hile, Tehdit Kullanma veya Çaresizlikten Yararlanma Suretiyle Fuhuş Suçunun işlenilmesi halinde uygulanacak olan ceza Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır (TCK 227/4) denilmek suretiyle belirlenmiştir.

Fuhuş suçlarının eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır(TCK 227/5).

Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıda fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır (TCK 227/6).

Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur (TCK 227/7).

Çocuğa karşı işlenen fuhuş suçu; çocuğu fuhşa teşvik etmek, çocuğa fuhşun yolunu kolaylaştırmak, bu maksatla çocuk tedarik etmek veya barındırmak ya da çocuğun fuhşuna aracılık etmek yoluyla işlenebilir. Çocuğu fuhşa hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır. Ceza hukuku avukatı ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır (TCK 227/1).

Çocuğa karşı fuhuş suçunun; cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır (TCK 227/4).

Fuhuş suçlarının eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır (TCK 227/5).

Çocuğu karşı fuhuş suçunun, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıda fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır (TCK 227/6).

Fuhuş suçları, şikayete tabi suçlardan değildir. Savcılık tarafından resen soruşturulur. Suç, dava zamanaşımı süresine riayet edilmek kaydıyla her zaman soruşturulabilir. Yetişkinlerin fuhuş suçu nedeniyle yapılan yargılamalarda olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Çocuğa karşı işlenen fuhuş suçunun zamanaşımı süresi 15 yıldır. Suç, bu zamanaşımı süreleri içerisinde her zaman soruşturulabilir, ancak bu zamanaşımı süreleri geçtikten sonra soruşturma yapılamaz. Fuhuş suçu ve cezası ile ilgili Eskişehir ağır ceza avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Fuhuş Suçunda Görevli Mahkeme

Fuhuş suçları nedeniyle yargılama yapma görevi, asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir. Fuhuş suçu ile ilgili Eskişehir ceza avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Fuhuş Suçunda Yetkili Mahkeme

Fuhuş suçları nedeniyle yargılama yapma yetkisi suçun işlendiği yer mahkemesinindir.

Fuhuş Suçu Yargı Kararları

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2016/15833E. 2016/18706 K. sayılı kararı uyarınca;

Dosya kapsamına göre, TCK’nın 80/3. maddesi kapsamında kalmayan ve rızalarıyla fuhuş yapan mağdurlara yönelik olarak sanıkların; tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yaralanarak rızalarını elde etmek suretiyle fuhuş yaptırdıklarına dair mahkumiyetlerine yeterli, kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gibi anılan maddede belirtilen çaresizlik halinde,

yeme içme, barınma ve seyahat gibi hayatın devam ettirilmesinde varlığı zorunlu olan konularda yapacak bir şeyi olmayan kimsenin durumunu anlamak gerekli olup, bu nitelikli halin varlığını kabul için, mağdurun üstesinden gelemeyeceği bir çaresizlik ortamında bulunması ve muhtaçlık halinin oluşturduğu bu durumdan yararlanılarak sömürülmesinin gerektiği, mağdurların ülkelerindeki ekonomik zorluklar sebebiyle Türkiye’ye gelerek, para kazanmak amacıyla rızalarıyla fuhuşa yönelmelerinde sanıkların, mağdurların çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmelerinden söz edilemeyeceği hususu dikkate alındığında, unsurları oluşmayan suçtan sankların mahkumiyetine karar verilmesi, 

2-)Kabule göre de; 

a-)İnsan ticareti suçunun, mağdur sayısınca oluşacağı hususu düşünülmeden, sanık … hakkında TCK’nın 80/1 ve 43/2. maddeleri gereğince uygulama yapılarak ve ayrıca bu maddeler uyarınca belirlenen 15 yıl hapis cezasında aynı Kanunun 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak netice hapis cezasının 12 yıl olarak tayin edilmesi suretiyle eksik cezaya hükmolunması, 

 

Fuhuş Suçu

Fuhuş Suçu

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.