Kasten Yaralama Suçları

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Kasten Yaralama Suçları Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 15 Mart 2021 tarihinde yazıldı.

Kasten Yaralama Suçları

Kasten yaralama suçları, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 86. ve 87. maddelerinde vücut dokunulmazlığına karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Kasten yaralama suçu, bilerek ve isteyerek bir kişinin vücuduna acı verilmesi, sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama olarak tanımlanmıştır. Kasten yaralama suçları kasten yaralama suçu (TCK m.86) ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama (TCK m.87) suçu olarak ikiyi ayrılmaktadır.

Kasten Yaralama Suçları

5237 sayılı TCK nın 86. Maddesinde düzenlenmiş olup yasaya göre;

  • Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı
  • Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunacağı şeklinde düzenlenmiştir.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu

5237 sayılı TCK nın 87. Maddesinde düzenlenmiş olup yasaya göre; 1-)Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a-) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b-) Konuşmasında sürekli zorluğa,

c-) Yüzünde sabit ize,

d-) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

e-) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına, Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılacağı Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde (TCK 86/1) üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde (TCK 86/3) beş yıldan az olamayacağı şeklinde düzenlenmiştir.

2-) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a-) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b-) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c-) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d-) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e-) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılacağı ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde (TCK 86/1) beş yıldan, üçüncü fıkraya (TCK 86/3) giren hallerde sekiz yıldan az olamayacağı şeklinde düzenlenmiştir.

3-) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılacaktır. Kasten yaralama suçları ile ilgili Eskişehir hukuk bürolarından bilgi alab

4-) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına (TCK 86/1) giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına (TCK 86/3) giren hallerde ise on iki yıldan on sekiz  yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı düzenlenmiştir

Kasten Yaralama Suçlarında Cezanın Artırılmasına Neden Olan Haller

5237 sayılı TCK nın 86/3. Maddesinde düzenlenmiş olup Kasten yaralama suçunun;
a-) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
b-) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
c-) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d-) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e-) Silahla,
f-) Canavarca hisle
İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılacağı (f) bendi bakımından ise bir kat artırılacağı düzenlenmiştir..

Kasten Yaralama Suçunun İhmali Davranışla İşlenmesi

5237 sayılı TCK nın 88. Maddesinde Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadar indirilebileceği, bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşulların göz önünde bulundurulacağı düzenlenmiştir.

Kasten Yaralama Suçunda Şikayet ve Uzlaştırma

Kasten yaralama suçları basit tıbbi müdahale ile (BTM) giderilebilecek nitelikte olması halinde şikayete tabi olup şikayet süresi 6 aydır. Kasten yaralama suçunun TCK nın 86/3 maddesi kapsamında işlenmesi veya nitelikli hallerinin gerçekleşmesi halinde suç şikayete tabi değildir. (örneğin eşe karşı kasten yaralama suçu BTM ile giderilebilecek ölçüde basit yaralama niteliğinde olsa bile takibi şikayete bağlı değildir.) Uzlaştırmaya tabi suçlar ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

TCK nın 86/1-2 maddesi kapsamındaki kasten suçu ile TCK nın 88. Maddesindeki kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi suçu uzlaştırma kapsamındadır. Kasten yaralama suçlar ile ilgili olarak Eskişehir ağır ceza avukatları ve Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Kasten Yaralama Suçu Yargıtay Kararı

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 22.11.2017 tarih ve E. 2016/2454, K. 2017/4159 sayılı Kararı” Oluşa ve dosya içeriğine göre sanık …’in mağdur … tarafından kendisine küfür edilmesi üzerine ele geçirilemeyen sopa ile mağdura birden fazla vurduğu, almış olduğu darbelerin etkisi ile göğüs solda yumuşak doku lezyonuna, kafada sol temporal bölgede 8 cm’lik ve 10 cm’lik iki yerde kesiye, petroz kemikte 4.(ağır) derecede kırığa, organlarından birisinin işlevinin sürekli olarak zayıflaması niteliğinde olan sol kulakta ileri derecede işitme kaybına ve hayati tehlikeye neden olacak şekilde mağdurun yaralandığı olayda;

a-)Kullanılan silahın niteliği, darbe sayısı ve meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte değerlendirildiğinde kasten yaralama suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören 5237 Sayılı TCK’nun 86/1. maddesi uyarınca aynı Kanunun 61. maddesindeki ilkeler gözetilerek sonuca etkili olacak şekilde makul bir temel ceza belirlenmesi yerine, yazılı şekilde 1 yıl hapis cezasına hükmolunması suretiyle eksik ceza tayini,

b-)Mağdurdan sanığa yönelen ve küfür etmekten ibaret haksız eylemi sebebiyle 1/4 ile 3/4 arasında ceza indirimi öngören TCK’nun 29. maddesi uyarınca alt sınırdan indirim yapılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde 2/5 oranında indirim uygulanması, suretiyle eksik ceza tayini..”

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 23.05.2019 tarih ve 2019/1850 E. , 2019/11416 K. Sayılı Kararı “Katılan …’in sabit iz ve kemik kırığı meydana gelecek şekilde yaralandığına dair iddia ve kabul karşısında; birden fazla nitelikli hal ihlaline neden olan sanık … hakkında TCK’nin 86/1 maddesince temel cezaya hükmedilirken meydana gelen zararın ağırlığı ve kastının yoğunluğu da dikkate alınarak TCK’nin 3. maddesinde orantılılık ilkesi gözetilerek TCK’nin 61. maddesi gereğince ölçütler gereğince sonuç cezaya etkili olacak şekilde alt sınırdan uzaklaşılması gerektiğinin gözetilmemesi,

Sanığın tek eylemi ile katılanı yaralaması sonucu sabit iz ve kemik kırığı sonuçları birlikte gerçekleştiğinden, sanığın en ağır cezayı gerektiren sonuçtan dolayı bir defa cezalandırılması gerekmekte olup, 5237 sayılı TCK’nin 86/1. maddesinin uygulanmasından sonra TCK’nin 87/1-c ve 87/1-son maddelerinin uygulanması ile yetinilmesi gerekirken, uygulama yeri bulunmayan TCK’nin 87/3. maddesi ile ayrıca artırım yapılmak suretiyle fazla cezaya hükmolunması…”

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 25.02.2019 tarih ve 2019/1466 E. 2019/3740 K. Sayılı Kararı “Taraflar arasında köy muhtarı olan …’nın (1978 doğumlu) evinden yükselen müzik sesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavga dönüşmesi sonucu, sanık …’nın, katılan …’yı TCK’nin 6/1-f.4 maddesine göre silahtan sayılan taş ile yaraladığının, katılan ve …’nın beyanları ile katılanın yaralanmasına ilişkin adli rapordan anlaşılması karşında, sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulması gerektiği gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraat hükmü kurulması..”

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 06.01.2020 tarih ve 2019/15303 E. 2020/10 K. Sayılı Kararı

Mağdurun, sanığın süpürgenin sapı ile kendisine vurduğuna ilişkin beyanı ile uyumlu adli rapor içeriği ve sanığın tevilli ikrarı uyarınca, sanığın eşi olan mağdura yönelik yaralama eylemini silahtan sayılan süpürge sapı ile gerçekleştirdiği sabit olmakla; sanık hakkında kurulan hükümde, birden fazla nitelikli halin (TCK’nin 86/3-a ve 86/3-e maddeleri) bulunması nedeniyle, 5237 sayılı TCK’nin 86/2. maddesi uyarınca temel ceza belirlenirken asgari hadden uzaklaşılması gerekirken, yazılı şekilde alt sınırdan ceza tayin edilmesi ve TCK’nin 86/3-e maddesinin uygulanmaması suretiyle sanık hakkında eksik ceza tayini.  Kasten yaralama suçları ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Şantaj suçu ve cezası

Kasten yaralama suçları, Kasten Yaralama Suçları, Kasten Yaralama Suçları

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.