Avukata vekalet nasıl verilir

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Avukata vekalet nasıl verilir Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 23 Şubat 2023 tarihinde yazıldı.

Avukata vekalet nasıl verilir

Avukata vekalet nasıl verilir ve verdiğim vekaletin kapsamı nedir gibi sorularınıza bu makalemizde cevap bulabilirsiniz.

Avukata Vekalet Nasıl Verilir

Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseye temsil yetkisini içerir noter tarafından düzenlenen resmi belgeye verilen isimdir. Diğer bir anlatımla bir kimsenin yapılacak işlemler için başka bir kişiye vermiş olduğu yazılı ve resmi belgedir. Davaya vekâlet, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 71-83 maddelerinde düzenlenmiştir. Dava ehliyeti bulunan herkes, davasını kendisi veya tayin ettiği vekil aracılığıyla açabilir ve takip edebilir.

Davaya Vekâletin Kanuni Kapsamı

Davaya vekâlet, kanunda özel yetki verilmesini gerektiren hususlar saklı kalmak üzere, hüküm kesinleşinceye kadar, vekilin davanın takibi için gereken bütün işlemleri yapmasına, hükmün yerine getirilmesine, yargılama giderlerinin tahsili ile buna ilişkin makbuz vermesine ve bu işlemlerin tamamının kendisine karşı da yapılabilmesine ilişkin yetkiyi kapsamaktadır.

Vekaletname Düzenlemeye Yetkili Makamlar

Ülkemizde ikamet eden kişiler yönünden Türkiye de faaliyet gösteren herhangi bir noterden vekalet çıkarması mümkündür. Yurt dışında yaşayan kişiler yönünden ise bulundukları ülkedeki Konsolosluk kanalıyla vekaletname çıkartabilmeleri mümkündür. Konsolosluk yerine bulundukları ülkenin yetkili makamlarından vekaletname çıkartılması durumunda vekaletname için Apostil şerhi almaları ve hem vekaletnamenin hem de Apostil şerhinin Türkçe tercümesini yaptırmaları gerekmektedir.

Avukat Vekaletnamesi Türleri nelerdir

Avukata dava vekaleti iki şekilde verilmesi mümkündür. Dava vekaletnamesi, özel ve genel olarak ikiye ayrılmaktadır:

Yalnızca bir veya birkaç dava veya icra takibi için verilen vekaletnameler özel dava vekaletnamesi olarak adlandırılır. Bu durumda vekaleti alan avukat sadece vekaletnamede yazılı iş ve işlemler yönünden müvekkilini temsil edebilecek olup başka iş ve işlemleri yürütemez. Bununla birlikte genel dava vekaletnamesinde ise avukat müvekkilinin açmış olduğu veya açacağı yada müvekkiline karşı açılmış bütün davaları takip edebilecektir. Genel dava vekaletname ile vekil (avukat) yasada ve vekaletname kapsamında kendisine tanınan haklar ve yetkiler kapsamında hareket etmekle yükümlüdür. Genel dava vekaletnamesi ile özel yetki verilmemek kaydıyla avukatın müvekkili adına alım-satım, bağış gibi tasarruflar yapamayacaktır.

Davaya Vekâlette Özel Yetki Verilmesini Gerektiren Hâller Nelerdir

Açıkça yetki verilmemiş ise vekil; sulh olamaz, hâkimi reddedemez, davanın tamamını ıslah edemez, yemin teklif edemez, yemini kabul, iade veya reddedemez, başkasını tevkil edemez, haczi kaldıramaz, müvekkilinin iflasını isteyemez, tahkim ve hakem sözleşmesi yapamaz, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunamaz ve bunlara muvafakat veremez, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuramaz, davadan veya kanun yollarından feragat edemez, karşı tarafı ibra ve davasını kabul edemez, yargılamanın iadesi yoluna gidemez, hâkimlerin fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazminat davası açamaz.

Yine hangileri hakkında yetki verildiği açıklanmadıkça kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili davaları açamaz ve takip edilememektedir. Bu kapsamda boşanma ve benzeri kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili davaların açılması ve sürecin takibi ile ilgili olarak bu konularla ilgili açık şekilde yetki verilmediği durumlarda bu işlerin takibi ve sonuçlandırılması mümkün değildir. Yine boşanma davası vekaleti fotoğraflı olması gerektiğinden vekalet verecek kişinin noterden vekaletname vermeden önce 2 adet fotoğraf bulundurması gereklidir.

Vekalet İlişkisinin Sonlanması Nasıl Olur

Borçlar Kanunu 512. Maddesinde “Vekâlet veren ve vekil, her zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir. Ancak, uygun olmayan zamanda sözleşmeyi sona erdiren taraf, diğerinin bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür.” ve yine Borçlar Kanunun 513. Maddesinde “Sözleşmeden veya işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça sözleşme, vekilin veya vekâlet verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflası ile kendiliğinden sona ermiş olur.

Bu hüküm, taraflardan birinin tüzel kişi olması durumunda, bu tüzel kişiliğin sona ermesinde de uygulanır. Vekâletin sona ermesi vekâlet verenin menfaatlerini tehlikeye düşürüyorsa, vekâlet veren veya mirasçısı ya da temsilcisi, işleri kendi başına görebilecek duruma gelinceye kadar vekil veya mirasçısı ya da temsilcisi, vekâleti ifaya devam etmekle yükümlüdür.” denilerek vekalet ilişkisinin tek taraflı ve ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflas hallerinde nasıl sonlanacağı düzenlenmiştir.

Davaların Avukat İle Takibi Zorunlu Mu

Ülkemizdeki kanunlara göre kişiler açacakları veya kendilerine karşı açılan davada avukat tutmak zorunda değildir. Ancak hak kaybına uğramamaları için her vatandaşımıza mutlaka bir avukattan hukuki yardım almalarını genel olarak tavsiye ediyoruz. Avukata nasıl vekalet verilir gibi sorularınız için Eskişehir avukat ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Avukata vekalet nasıl verilir

Avukata vekalet nasıl verilir                                    Avukata vekalet nasıl verilir                                Avukata vekalet nasıl verilir

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.