Cinsel taciz suçu cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Cinsel taciz suçu cezası Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 3 Kasım 2022 tarihinde yazıldı.

Cinsel taciz suçu cezası

Cinsel taciz suçu cezası ile ilgili makalemizde cinsel taciz suçu nedir? cinsel taciz suçunun cezası nedir? ile ilgili bilgileri yer almaktadır.

Cinsel taciz suçu cezası 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) madde 105’te düzenlenmiştir. Cinsel taciz suçu vücut dokunulmazlığı ihlal edilmeksizin (bedensel temas içermeyen) mağdurun cinsel yönden ve cinsel amaç güderek, ahlak temizliğine aykırı olarak rahatsız edilmesidir. Cinselliğe yönelen şehevi söz söyleme, öpücük atma, cinsel ilişki teklif etme, cinsel organını gösterme, bıyık bükme vb söz, davranış ve eylemlerle gerçekleştirilebilmesi mümkündür. Atılı suçun yasal unsurlarının oluşabilmesi için failin cinsel amaç gütmesi, başka bir ifadeyle cinsel arzu ve isteklerini tatmin amacına yönelik olması gerekmektedir.

Cinsel taciz suçu cezası yasal mevzuatı

Türk Ceza Kanununun 105. Maddesinde;

1-  Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

2- (Değişik: 18/6/2014-6545/61 md.) Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz. Denilerek cinsel taciz suçu düzenlenmiştir. Cinsel taciz suçu cezası bu şekildedir.

Cinsel Taciz Suçu Şikayete ve Uzlaşmaya Tabi Midir?

Cinsel taciz suçunun temel şeklinin soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun şikayetine tabidir. Şikayet süresi fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren altı aydır. Cinsel taciz suçunun nitelikli halleri, yani fiilin kanunda belirtilen özel şekillerde işlendiği takdirde soruşturma ve kovuşturması resen yapılır, şikayete bağlı değildir. CMK nın 253/3 maddesinde ki “(3) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda ve ısrarlı takip suçunda (madde 123/A), uzlaştırma yoluna gidilemez. (Ek cümle: 26/6/2009 – 5918/8 md.) Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte aynı mağdura karşı işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz.” hükmü gereğince cinsel taciz suçunun şikayete tabi olup olmasına bakılmaksızın uzlaştırma yoluna gidilemeyecektir. Eskişehir ağır ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize ceza davasında hizmet vermekteyiz.

Cinsel Taciz Suçunun Nitelikli Halleri, Daha Fazla Cezayı Gerektiren Durumları Nelerdir?

Suçun;

 • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
 • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
 • Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
 • Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
 • Teşhir suretiyle, işlenmesi halinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz. Cinsel taciz suçu cezası bu şekildedir.

Cinsel Taciz Suçu Nasıl İşlenebilir?

Cinsel taciz, vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyen diğer bir anlatımla bedensel temas içermeyen, muhatabını rahatsız eden, her türlü cinsel davranıştır. Suç serbest hareketli bir suç olduğundan fiil, yazı, söz, elektronik ileti, herhangi bir işaret ya da cinsel amacı ortaya koyan vücut bölgesinin gösterilmesi yolu ile işlenebilecektir.

Cinsel taciz suçu cezası teşkil eden söz, davranış veya iletinin (yazı) mağdurun bilgisine ulaşacak nitelikte olması ve ulaşmış olması gerekir. Sanık mağdura laf atıp da bunu mağdur duymamışsa ve yalnızca mağdurun arkadaşları duymuşsa ve mağdura bu durum ulaştırılmamış ise eylem cinsel taciz suçunu oluşturmayacaktır. Avukat Oğuz Özdemir hukuk ve danışmanlık bürosu olarak Eskişehir ilinde müvekkillerimize cinsel taciz suçu cezası davasında avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Cinsel taciz suçunda eylemin cinsel amaçla işlenip işlenmediği ya da hangi fiilin cinsel taciz suçunu oluşturacağı somut olayın özelliklerine göre takdir edilecektir. Hangi söz, davranış veya iletinin cinsel taciz suçunu oluşturduğuna dair Yargıtay uygulamalarına dair örnekler aşağıda gösterilmiştir.

 • Failin taciz kastıyla gülüp göz kırpması,
 • Failin evli olduğunu bildiği mağdura evlenme teklif etmesi,
 • Sen çok güzelsin, seni çok seviyorum, elimden ne gelir ki sözcükleri,
 • Mağdurun cep telefonuna ‘’aşkım nasılsın ‘’şeklinde mesaj atılması,
 • Yoldan geçen mağdura araç içerisinden öpücük atılması,
 • Pencereye tırmanarak ‘’seni kaçıracağım, beni içeri al, içeri gireceğim’’
 • Mağdura karşı çiçek koklamak,
 • Telefonla kısa aralıklarla arayıp ‘’evinin önündeyim, dışarı çık, seni maddi ve manevi tatmin edeceğim, seni seviyorum evlenmek istiyorum’’
 • Mağdurun yüzüne ‘’seni ve aileni tanıyorum, arabaya bin, gideceğin yere bırakayım, sana kötülük yapmam’’ şeklinde sözler söylemek ‘’konuşmak ister misin, numarayı çaldır, istemezsen kimsenin haberi olmaz ‘’ içerikli mesaj göndermek, cinsel taciz olarak kabul edilmiştir.
 • Yukarıda belirtilen söz ve davranışlar örnek kabilinden gösterilmiştir. Cinsel taciz suçu serbest hareketli bir suç olduğundan benzer söz, davranış, ileti yazı vb suretle de atılı suçun oluşması mümkündür.

Cinsel Taciz Suçu Cezası Nedir?

Suçun basit şeklinde yani yukarıda nitelikli haller kısmında saymadığımız durumlar dışında mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Suçun nitelikli halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Suçun nitelikli halleri yukarıda gösterilmiştir. Bu hallerin gerçekleştiğine mahkemece kanaat getirilirse basit şeklindeki ceza yarı oranında artırılarak hüküm kurulur. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Cinsel Taciz Suçu cezası Adli Para Cezasına Çevirebilir mi?

Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yedi yüz otuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir.

Cinsel taciz suçu cezası

Cinsel Taciz Suçu Cezası Ertelenir mi veya Hükmün Açıklanması Geri Bırakılır mı?

Cinsel taciz suçu cezası, Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,
Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,
Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi, gerekir.
Sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez
Yukarıda ki şartlar sağlandığı takdirde cinsel taciz suçu nedeniyle verilen hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi mümkündür.

Yine işlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış veya altmış beş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için kişinin;

Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması,
Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması gerekir. Cinsel taciz suçu cezası şartların oluşması halinde ertelenmesi mümkündür.

Cinsel Taciz Suçu Cezasına İlişkin Yargıtay Kararları

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin E. 2015/16840, K. 2016/2996 sayılı kararı “… Sanığın, ilgi duyduğu katılanın istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen, ısrarla evlenme teklif etmesi, aşık olduğunu ve sevdiğini söylemesi, bunu da elektronik posta yoluyla icra etmesi karşısında, eylemlerinin TCK’nın 105/1-2 ve 43. maddelerinde tanımlanan zincirleme cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan mahkumiyet kararı verilmesi…”  Cinsel taciz suçu cezası ile ilgili diğer yargı kararı ise;

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2015/9501 E.,  2019/8123 K. Sayılı kararı “…. Müştekinin 29.08.2012 tarihli şikâyet dilekçesi ve aşamalarda değişmeyen beyanları, sanığın ikrar içeren ifadesi, mesaj tespit tutanağı ve tüm dosya kapsamında sanığın ……inin eşi olan mağdureye, 27.08.2012 tarihinde “seni seviyorum” şeklinde mesaj gönderdiği anlaşılması karşısında müsnet suçtan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,..” Cinsel taciz suçu cezası hakkındaki yargıtay kararı;

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin E. 2013/4241, K. 2014/1356 sayılı kararı “… Katılanın iddiası, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamına göre; katılanın sanıktan gelen ilk evlenme teklifini kesin olarak reddetmesine rağmen sanığın sık sık ve değişik zamanlarda katılanı ısrarla takip edip sırnaşıkça kendisine evlenme teklif etmek suretiyle cinsel tacizde bulunduğu anlaşıldığından sübuta eren ve unsurları yönünden oluşan yüklenen suçtan mahkumiyeti yerine yazılı gerekçe ile beraatine karar verilmesi,…”

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.