Yaralama suçu ve cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Yaralama suçu ve cezası Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 28 Kasım 2023 tarihinde yazıldı.

Yaralama suçu ve cezası

Yaralama suçu ve cezası Türk Ceza Kanunu 86. madde vd düzenlenmiştir.  Yaralama suçu ve cezası ile ilgili TCK 86’ya göre;

Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle:12/5/2022-7406/3 md.) Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz.

Kasten yaralama suçunun;
a) Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı,32
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Silahla,
f) Canavarca hisle, İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır. Yaralama suçu ve cezası  ile ilgili yargı kararlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Yaralama suçu ve cezası ile ilgili yargı kararları

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/12017 E. 2016/15565 K. sayılı kararına göre;

Sanığın, TCK’nı39;nın 32. maddesi gereğince, akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalmış veya önemli derecede azalmış olup olmadığı; sağlık kurula raporu ile saptandıktan sonra, yazılı şekilde sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, tek hekimin verdiği rapora dayanılarak eksik hüküm kurulması,

2- )Kabule göre de;

a- )Sanığın, bıçakla babası mağdurun üzerine doğru yürümesi ve diğer mağdurların, sanığın elinden bıçağı almaya çalışırken ellerinin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek biçimde yaralanmaları şeklinde gerçekleşen olayda; sanığın bilinçli taksirle yaraladığının anlaşılması ve mağdurların şikayetten vazgeçmeleri karşısında, TCK’;nın 89/1 ve 89/5. maddeleri uyarınca sanığa şikayetten vazgeçmeyi kabul edip etmediği sorularak sonucuna göre şikayetten vazgeçme sebebiyle düşme kararı verilip verilemeyeceğinin değerlendirilmemesi,

b- )Kabule göre, sanığın, lehe hükümlerin uygulanmasını talep etmesi karşısında, taksirle yaralama suçunda seçimlik cezalardan hapis cezasının tercih edilmesi sebebiyle TCK’nın 50. maddesinde düzenlenen para cezası dışındaki diğer seçenek yaptırımlara çevirme hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması, Eskişehir ceza davası ile ilgili Eskişehir ağır ceza avukatları ve Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2013/3768 E. 2014/5659 K

Ancak; Oluşa ve dosya içeriğine göre, sanık Hatice ile mağdur Ahmet’in gayri resmi olarak aynı evde birlikte yaşadıkları, olay gecesi fazla miktarda alkol alan mağdur Ahmet’in sanık Hatice’ye hakaret etmesi üzerine tartıştıkları, bir süre sonra sanığın patates kızartması yapmaya başladığı, mağdurun tekrar hakaret etmesi üzerine tavadaki kızgın yağı mağdurun üzerine dökerek, yüz, boyun, kol, gövde ve genital bölgede ikinci ve üçüncü derecede yanık meydana getirip, yaşamsal tehlike geçirecek şekilde yaraladığı, sanığın eylemlerini tamamladıktan sonra polis ve ambulansı telefonla arayarak mağdurun hastaneye götürülmesini sağladığı olayda, Sanık hakkında gönüllü vazgeçmeyi düzenleyen TCK.nun 36. maddesinin uygulanıp, uygulanmayacağının tartışmasız bırakılması,

TCK MADDE 36 GÖNÜLLÜ VAZGEÇME

Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır. Yaralama suçu ve cezası ile ilgili olarak Eskişehir ceza avukatlarından bilgi alabilirsiniz. Yaralama suçu ve cezasında gönüllü vazgeçme konusu ile ilgili Eskişehir ceza avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2019/1610 E. 2019/4471 K

Temyiz edenlerin sıfatı ve temyiz dilekçelerinin içeriğine göre; suça sürüklenen çocuk …;un mağdur … ;a yönelik kasten yaralama, sanık ….. ;nın kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme suçlarından kurulan hükümlerle sınırlı olarak yapılan incelemede; Toplanan deliller karar yerinde incelenip, suça sürüklenen çocuk …. ;un mağdur … ;a yönelik eyleminin sübutu kabul, yaş küçüklüğüne, haksız tahrike ve takdire ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, suça sürüklenen çocuk savunması değerlendirilip inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, suça sürüklenen çocuk müdafiinin sübuta yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Oluşa ve dosya kapsamına göre; suça sürüklenen çocuk … ile mağdur … arasındaki tartışmaya müteakip mağdurun, suça sürüklenen çocuğa küfürlü şekilde hitap ettiği, sonrasında suça sürüklenen çocuk ile mağdur arasındaki tartışmanın kavgaya dönüştüğü, bu sırada sanık …;nın suça sürüklenen çocuğa, mağdura yönelik olarak;bıçakla vur; dediği sırada mağdurun marketten uzaklaştığı, suça sürüklenen çocuğun mağduru yakalayarak boynundan internal karotis arter kesisine, hayati tehlike geçirmesine ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde mağduru bıçakladığı anlaşılan olayda;

a-) Suçta kullanılan elverişli silah, hedef alınan vücut bölgesi, ortaya çıkan yaranın niteliği nazara alındığında suça sürüklenen çocuğun eylemiyle ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğunun kabulü ile kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması gerekirken suç vasfında yanılgı ile yazılı şekilde kasten yaralama suçundan hüküm kurulması,

b-) Sanık …;nın ise olayın başından beri suça sürüklenen çocuğun yanında olup, ayrıca olay esnasında suç işleme kararını kuvvetlendirecek şekilde sözlü destek ve cesaret vermesi karşısında, sanık …;nın TCK’39;nin 39. maddesi kapsamında kasten öldürmeye teşebbüse yardım eden olarak cezalandırılması gerektiği düşünülmeden, yazılı şekilde beraatine karar verilmesi, yaralama suçu ve cezası ile ilgili Eskişehir ağır ceza avukatından bilgi alabilirsiniz.

TCK 89 TAKSİRLE YARALAMA

Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Taksirle yaralama fiili, mağdurun;
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,                                                                                                                                                                                                            b) Vücudunda kemik kırılmasına,
c) Konuşmasında sürekli zorluğa,
d) Yüzünde sabit ize,
e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına, Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.

Taksirle yaralama fiili, mağdurun;
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine, Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Yaralama suçu ve cezası TCK madde 86 vd düzenlenmiştir. Yaralama suçu ve cezası ile ilgili olarak Eskişehir hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz.

Yaralama suçu ve cezası

Yaralama suçu ve cezası 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.