Resmi Belgede Sahtecilik

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Resmi Belgede Sahtecilik Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 21 Haziran 2023 tarihinde yazıldı.

Resmi Belgede Sahtecilik

Resmi belgede sahtecilik suçu Türk Ceza Kanunu 204. maddesinde düzenlenmiştir.  Resmi belgede sahtecilik ;

Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

Resmi belgede sahtecilik suçunun maddi konusu; kamu görevlisi tarafından görevi gereği düzenlenen resmi belge ile aslında özel belge niteliğinde olmalarına karşılık TCK’nun 210. maddesi hükmü uyarınca resmi belgeye eşit sayılan belgelerdir. Özel belgede sahtecilik suçu ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

TCK 210 Resmi Belge Hükmünde Belgeler;

Özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname olması
halinde, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Düzenlenen belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması halinde, resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezaya hükmolunur.

Bu madde hükmü ile aslında nitelik olarak özel belge olmalarına karşılık ticari hayatta büyük yer tutan ve basit bir ciro ile veya buna bile gerek görülmeksizin tedavül eden bazı evrakı daha ciddi şekilde korumak maksadına yönelik olarak sayılan bu özel belgelerde sahtecilik yapılması halinde, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerin uygulanacağı kabul edilmiştir.

Maddede sayılan bu belgelerin resmi belge hükmünde sayılabilmesi için, kanunda öngörülen tüm şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Aksi takdirde sahteciliğin yapıldığı belge resmi belge hükmünde sayılmaz, özel belge olarak kabul edilir, kullanma unsuru gerçekleştiği takdirde eylem özel belge olarak kabul edilir, kullanma unsuru gerçekleştiği takdirde eylem özel belgede sahtecilik suçunu oluşturur.

Kanunda geçen belge eski dilimizdeki evrak kelimesi karşılığında kullanılmakta olup, yazılı kağıt anlamına gelmektedir.  Yazılılık koşulunun gerçekleştiğinin kabulü için, kağıt üzerindeki yazının, anlaşılabilir bir içeriği sahip olması ve ayrıca, bir irade beyanını ihtiva etmesi gerekir.  Düzenleyenin belli olması ise bu yazının belli bir kişiye veya kişilere izafe edilebilir olması anlamına gelmektedir. Ancak bu kişilerin gerçekten mevcut kişiler olması gerekmez.

Yazının belli bir içeriğinin bulunması koşulunun gerçekleştiğinden söz edilebilmesi için, kağıt üzerindeki yazının içeriğinin hukuki bir kıymet taşıması, hukuki bir hüküm ifade eylemesi, hukuki bir sonuç doğurmaya elverişli olması gerekir. Eskişehir ceza avukatı olarak müvekkillerimize resmi belgede sahtecilik suçunda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Belgenin; resmi belge, özel belge ve resmi belge hükmündeki belge olmak üzere üç türü vardır.

Resmi belgenin özellikleri

  • Belge bir kamu görevlisi tarafından düzenlenmiş olmalıdır.
  • Kamu görevlisi, bu belgeyi görevi gereği düzenlenmiş olmalıdır.
  • Belge, kanunda öngörülen usul ve formalitelere uygun olarak düzenlenmiş olmalıdır.

Resmi belge, devlet bürokrasisinin ürettiği belgedir. Her resmi belge kendisine dayanak olan bir ön düzenlemeye dayanır.

Resmi belgede sahtecilik yargı kararları

Yargıtay 21. Ceza Dairesi 2015/5074 E. 2016/21 K.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Suça Konu Senetlerin Sanık Tarafından Düzenlenip Katılan Adına İmza Atılmak Suretiyle Anılan Şirkete Verildiği – Suça Konu Senetlerin Düzenlenmesi Konusunda Katılanın Önceden Verilmiş Rızasının Bulunduğu/Sanığın Zarar Verme Bilinç ve İradesi İle Hareket Etmediğinden Suç Kastının Bulunmadığı Anlaşıldığından Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği )
* SUÇA KONU SENETLERİN SANIK TARAFINDAN DÜZENLENİP KATILAN ADINA İMZALANMASI ( Senetlerin Düzenlenmesi Konusunda Katılanın Önceden Verilmiş Rızasının Bulunduğu – Sanığın Zarar Verme Bilinç ve İradesi İle Hareket Etmediğinden Suç Kastının Bulunmadığı Anlaşıldığından Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Beraat Karar Verileceği )
5237/m. 204
ÖZET : Sanık hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan mahkumiyet hükmü kurulmuştur. Belgede sahtecilik suçlarında önceden verilen rıza üzerine borçlu yerine onun imzasının atılmasında zarar verme bilinç ve iradesi ile hareket edilmediğinden suç kastından söz edilemez.
Suça konu senetlerin sanık tarafından düzenlenip katılan adına imza atılmak suretiyle anılan şirkete verilmiştir. Sanık savunması, katılanın icra aşamasında suça konu senet bedellerini ödemesi ve tanık beyanları ile tüm dosya kapsamından suça konu senetlerin düzenlenmesi konusunda katılanın önceden verilmiş rızasının bulunduğunun kabulünde zorunluluk bulunduğu ve sanığın zarar verme bilinç ve iradesi ile hareket etmediğinden suç kastının bulunmadığı anlaşıldığından yüklenen resmi belgede sahtecilik suçundan beraati gerekir.
DAVA : Sanık müdafiinin temyiz isteminin, resmi belgede sahtecilik suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik olduğu kabul edilerek yapılan incelemede;
KARAR : 1- Ayrıntısı Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 30.03.1992 gün ve 80/98 sayılı kararında da belirtildiği üzere, belgede sahtecilik suçlarında önceden verilen rıza üzerine borçlu yerine onun imzasının atılmasında zarar verme bilinç ve iradesi ile hareket edilmediğinden suç kastından söz edilemeyeceği gibi rızanın açık veya zımni olabileceği cihetle, suça konu senetlerde borçlu olarak gözüken .’in suç tarihinden önce sanık tarafından işletildiği, sonrasında ise sanık tarafından katılana devredildiği, ancak yapılan bu devir işlemine rağmen sanığın bu yeri katılan adına fiilen işletmeye devam ettiği, bu kapsamda 04.06.2007 ve 19.06.2007 tarihlerinde . için . alınan mal karşılığında suça konu senetlerin sanık tarafından düzenlenip katılan adına imza atılmak suretiyle anılan şirkete verildiği olayda, sanık savunması, katılanın icra aşamasında suça konu senet bedellerini ödemesi ve tanık beyanları ile tüm dosya kapsamından suça konu senetlerin düzenlenmesi konusunda katılanın önceden verilmiş rızasının bulunduğunun kabulünde zorunluluk bulunduğu ve sanığın zarar verme bilinç ve iradesi ile hareket etmediğinden suç kastının bulunmadığı anlaşılmakla; yüklenen resmi belgede sahtecilik suçundan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, yasaya aykırı,
2- Kabule göre de; T.C. Anayasa Mahkemesi’nin, TCK’nın 53. maddesine ilişkin olan, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olmasından kaynaklanan zorunluluk,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 11.01.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.
Resmi belgede sahtecilik suçu ve cezası ile ilgili Eskişehir ceza avukatından bilgi alabilirsiniz.
Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.