Ortaklığın Giderilmesi Davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ortaklığın Giderilmesi Davaları

Ortaklığın Giderilmesi Davası Eskişehir Ortaklığın Giderilmesi Davaları Avukatı tarafından | 7 Aralık 2022 tarihinde yazıldı.

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Eskişehir ortaklığın giderilmesi davası avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Ortaklığın giderilmesi davası hukukumuzda Türk Medeni Kanunu 698. maddesinde düzenlenmiştir.

Kanuna göre;  Hukukî bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir.

Ortaklığın giderilmesi davasında taraflar

Ortaklığın giderilmesi davasının tarafları; Paydaşlar ve ortaklar, Ortakların alacaklıları, Hazine, 6183 sayılı Amme Alacakları tahsili kanunu uyarınca taraf olabilecek kamu tüzel kişileri

Ortaklığın Giderilmesi davasında görevli mahkeme

Ortaklığın giderilmesi davasında görevli  mahkeme sulh hukuk mahkemesidir.  Eskişehir ilinde açılacak davada görevli mahkeme Eskişehir sulh hukuk mahkemesidir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Yetkili Mahkeme

Ortaklığın giderilmesi davası taşınmaz mala ilişkin ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. Birden fazla taşınmaz var ise taşınmazlardan birinin bulunduğu yer mahkemesidir.

Ortaklığın giderilmesi türleri

Ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesi, ortaklığın satış suretiyle giderilmesi, muhtesatın iadesi davası olup bu konular için bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz. Eskişehir miras avukatı Oğuz Özdemir olarak ortaklığın giderilmesi davasında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

İzaleyi şuyu davasında kararın çıkmasından sonra karar kesinleşir ve daha sonra dosya satış memurluğuna gönderilir. Satış memurluğu kıymet takdirini yapar ve ilgililere tebliğ eder. Kıymet takdirinin kesinleşmesi üzerine satış memurluğu satış günü verir ve bu karar gazetede ilan edilir.

Ortaklığın giderilmesi davası karar örneği

T.C. ESKİŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO :       KARAR NO :

DAVACI :
VEKİLİ : Av. OĞUZ ÖZDEMİR
DAVALI : 1-                                                                              2-

DAVA : Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)

Mahkememizde görülmekte bulunan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekilinin mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; tarafların murisi F….. ‘in …….. tarihinde vefat ettiğini, muristen mirasçılarına intikal eden Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi, …..Mah. ….. ada…. parsel, …… nolu bağımsız bölüm ve Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, ….. Mah. 302 ada …..parsel,….. nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazların rızai taksiminin mümkün olmadığını, bu nedenle ortaklığın mümkün olduğu takdirde aynen, mümkün değil ise satış yolu ile giderilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava konu taşınmazların tapu kaydı, imar durumu ve plan örneği celp edilerek incelenmiştir. Davalılara usulüne uygun olarak tebligatların yapıldığı ve taraf teşkilinin sağlandığı görülmüştür.

Mahallinde 09/09/2022 günü keşif yapılmış, Fen bilirkişisi …………..’ın düzenlemiş olduğu …………….. havale tarihli raporu ile; dava konusu ……………. Mah. ……….. Ada………… Parsel ……..Kat ……… nolu bağımsız bölümde bulunan iş yeri ile ……Mah. ….. ada … parsel ….. 4 nolu bağımsız bölüm de bulunan meskenin maliklerin hisseleri oranında taksimi yön, konum, şekil, alan ve malik sası sebebi ile mümkün olmadığını, ortaklığın satış yoluyla giderilmesi gerektiğini mütâlaa edilmiş,

İnşaat Mühendisi bilirkişisi ………….un düzenlemiş olduğu…………… tarihli raporu ile; Dava konusu taşınmazların değerlerinin belirlendiği, taşınmazların tapudaki vasıfları dolayısıyla, hissedar sayısı dikkate alındığında aynen taksiminin ivaz ilavesiyle de mümkün olmadığı ortaklığın satış yoluyla giderilebileceği mütâlaa edilmiştir.

Tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde dava konusu taşınmazlardaki ortaklığın mümkün olduğu takdirde aynen, mümkün değil ise satış yolu ile giderilmesinin talep edildiği, yapılan keşif neticesinde dava konusu taşınmazların aynen taksiminin mümkün olmadığı, ortaklığın satılarak giderilmesi gerektiği mütâlaa edildiğinden Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi ………., ….. Ada …. Parsel ……… Mahallesi ……… Ada ….. Parsel Bağımsız Bölüm No 4 sayılı taşınmazlardaki ortaklığın satılarak giderilmesine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

  1. Davanın KABULÜ ile; ………… taşınmazdaki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, satış bedelinin tapudaki ve veraset ilamındaki hisseler oranında paylaştırılmasına,
  2. Peşin alınan 59,30 TL’nin mahsubu ile satış bedeli üzerinden %o 11,38 (binde 11,38) nispi harcın taraflardan hisseleri ve veraset ilamındaki payları oranında alınarak hazineye gelir kaydına,
  3. Satışın umuma açık olarak, açık arttırma suretiyle, İİK. Hükümlerine uygun olarak yapılmasına,
  4. Satışta …….. Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürünün yetkili kılınmasına,
  5. Davacının yapmış olduğu toplam …………. TL yargılama giderinin hisseleri oranında paydaşlara aidiyetine, ,
  6. Davacılar kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T.’ne göre taktir ve tayin edilen 8.900,00.TL ücreti vekaletin payları oranında paydaşlardan tahsiline,

Dair kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere, davacı vekili, davalı asil ve davalı vekilinin yüzüne karşı davalıların yokluğunda verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.  Eskişehir ortaklığın giderilmesi davası avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Yargıtay kararları

Yargıtay 15 HD 15.12.2016 tarih ve 2015/6371 E. 2016/10415 sayılı kararına göre; Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davalarına ilişkin kurulacak hükümde tüm paydaşların hisselerinin pay ve paydasının gösterilmesi, paydaşlara verilen payların toplamı ile paydanın birbirine eşit olması gerekmektedir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2008/10846-2008/13785 sayılı kararında Aynen taksime ilişkin kesinleşmiş ilamlarda zamanaşımı cereyan etmez. Ancak, satış suretiyle paydaşlığın giderilmesine ilişkin ilamlar ayni hak doğurmadığından on sene geçmekle zamanaşımına uğrar.

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ortaklığın Giderilmesi Davaları kategorisinde yer alıp, Ortaklığın Giderilmesi Davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.