Ortaklığın giderilmesi davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Ortaklığın giderilmesi davası Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 28 Temmuz 2021 tarihinde yazıldı.

Ortaklığın giderilmesi davası

Eskişehir miras avukatı Oğuz Özdemir olarak ortaklığın giderilmesi davasında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Tapuda birden fazla kişinin hisse sahibi olduğu gayrimenkulde paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyet söz konusudur. Paydaşlardan birinin ya da tamamının kendi hissesini ayırmak istemesi durumunda ise ortaklığın giderilmesi davası açılması gerekmektedir. İzale-i şuyu davası olarak bilinen ortaklığın giderilmesi davası, tüm paydaşlara sahip oldukları hakları veren bir prosedürdür. Yani davayı tek bir paydaş, diğer hissedarlara karşı açmış olsa bile dava sonucunda hak sahibi olunan hisseler oranında mülkiyet taksimi yapılmaktadır. Ortaklığın giderilmesi davası taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinde açılmaktadır.

Türk Medeni Kanunu birlikte mülkiyeti paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyet olarak ikiye ayırmaktadır. Bu hususlar Türk Medeni Kanunu 688. Maddesi ile 703. Maddesi arasında ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Yine kanunun 683. Maddesine göre “ Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir” şeklindedir. Bu kapsamda mülkiyet tek bir kişiye ait olabileceği gibi birden fazla kişiye de ait olabilir.

Ortaklığın giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmazların, ortaklar arasında paylaşılmasını sağlayan davalardır.

Paylı Mülkiyet Nedir?

TMK m 688’e göre “Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddî olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Başka türlü belirlenmedikçe, paylar eşit sayılır. Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Pay devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir.”

Elbirliği Mülkiyet Nedir

TMK m 701’e göre “Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyetidir. Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygındır.”

Miras (tereke) Hangi Mülkiyete Girmektedir?

Mirasçılar terekeye elbirliğiyle sahip olmaktadır. Buna göre mirasçılardan her biri kanuni veya sözleşmesel bir zorunluluk yoksa her zaman mirasın paylaştırılmasını isteyebilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Türk Medeni Kanunu ilgili maddesi “ Her mirasçı, terekedeki belirli malların aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini sulh mahkemesinden isteyebilir. Mirasçılardan birinin istemi üzerine hâkim, terekenin tamamını ve terekedeki malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamının bir mirasçıya verilmesi suretiyle paylaştırmayı yapar. Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi yoluyla giderilerek miras payları arasında denkleştirme sağlanır” şeklindedir.

Yine HMK’ya göre taşınmazlara ilişkin açılacak davalarda taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. Eğer birden fazla taşınmaz var ve bu taşınmazlar farklı illerde ise taşınmazın birinin bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılabilir. Buna göre örneğin; Eskişehir ilinde bulunan bir taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açmak isteyen bir kişi Eskişehir Sulh Hukuk mahkemesinde kendisi veya avukat aracılığıyla dava açmalıdır. Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Eskişehir Sulh Hukuk Mahkemesinde ortaklığın giderilmesi davalarında müvekkillerimize avukat olarak hizmeti vermekteyiz.

Taşınır mallarda ortaklığın giderilmesi davalarında ise yetkili mahkeme davalının davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Birden fazla davalının olması halinde ise davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde dava açılabilir.

Açılacak olan davada ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesi, satış suretiyle giderilmesi ve kat mülkiyeti kurulması suretiyle giderilmesi mümkün olup hangi seçeneğin olacağı somut olaya göre değişmektedir. Ortaklığın giderilmesi davası ile ilgili avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Türk Medeni Kanunu ilgili maddesine göre “ Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir. Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa, paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi hâlinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir. Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunur. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır.

Ortaklığın Aynen Taksim Suretiyle Giderilmesi Nasıl Olmaktadır

Tarafların talebi üzerine taşınmazın aynen bölünmesinin mümkün olması (bilirkiş raporu ve yapılacak keşif ile bu durum ortaya çıkmaktadır),taşınmazın önemli ölçüde değer kaybına uğramamış olması durumunda aynen taksime karar verilebilir. Bu durumda aynen bölünen taşınmazların değerlerinin birbirine denk düşmemesi halinde düşük değerde bulunan taşınmaza para eklenmesine karar verilebilir. Örneğin bir davacı iki davalının olduğu ve bunların miras payının eşit olduğunu düşünelim. Miras olarak Eskişehir ilinde aynı değere sahip üç (3) taşınmaz olması halinde her bir mirasçıya bir (1) daire düşecek şekilde ortaklığın giderilmesine karar verilebilir.

Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesi Nasıl Olmaktadır

Ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesinin mümkün olmadığı durumlarda talep halinde ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilebilmektedir. Bu durumda satış açık arttırma yolu ile veya ortaklar arasında satış yapılarak ortaklık giderilebilir. Satışın ortaklar arasında yapılmasını için tüm ortakların rızasının bulunması gerekmektedir. Bu şekilde olan durumlarda taşınmazların üzerinde bulunan intifa hakkı, ipotek ve haciz olması durumunda bu durum ayrıca değerlendirilmektedir. Bu sebeple ortaklığın satış suretiyle giderilmesi durumunda bedelin paylaştırılması somut olaya göre değişmektedir. Ortaklığın giderilmesi davası ile ilgili bilgi almak için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Kat Mülkiyeti Kurulması Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi Nasıl Olmaktadır

Kat mülkiyeti kanununa göre; Kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir gayrimenkul üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarında, taraflar ortaklığın kat mülkiyeti kurularak giderilmesini talep ederse mahkeme yasalara uygun olması halinde ortaklığın kat mülkiyeti kurulması yoluyla giderebilir. Ortaklığın kat mülkiyeti kurulması yoluyla giderilmesi için yasa belirli şartlar aramakta olup bu şartların varlığı halinde ortaklık bu şekilde sonlandırılabilir. Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarında tamamlanmamış yapılar için, kat mülkiyeti kurulmasını isteyen ortakları eksikleri tamamlayacaklarını bildirmesi halinde mahkeme ortaklara makul bir süre vermektedir. Eskişehir miras avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Masrafları Ne Kadardır

Ortaklığın giderilmesi davası maktu harca tabidir. Dava sonunda yargılama giderleri taraflara hisseleri oranında yükletilir. İlgili davanın kazananı ve kaybedeni olmadığı için söz konusu masraflardan bütün ortaklar hissesi oranında eşit şekilde ödemekle yükümlüdür.

Saygılarımızla

Eskişehir Miras Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.