Miras Davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Miras Davası Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 6 Eylül 2022 tarihinde yazıldı.

Miras Davası

Eskişehir miras hukuku ekibimizle müvekkillerimize miras davası konusunda hizmet vermekteyiz. Miras hukuku, Medeni Kanunumuzda düzenlenmiş olup, kişilerin ölümleri veya haklarında gaiplik kararı çıkması halinde, mirasa konu malvarlığının gerek yasal mirasçılar gerekse diğer mirasçılar arasına ne şekilde paylaştırılacağını ifade etmektedir. Ölüm sonrası terekenin (murisin malvarlığı) mirasçılar arasında adil bir şekilde paylaşılmasında çoğu zaman sorunlarla karşılaşılmaktadır. Terekeye ait mal varlığının mirasçılar arasında paylaşılması sürecine dair açılan davalar genel olarak miras davası olarak adlandırılır.

Kimler Mirasçı Olabilir ?

Miras hukukunda iki çeşit mirasçı bulunmaktadır. Bunlardan biri miras bırakanın yasal mirasçısı, diğeri ise miras bırakan tarafından atanmış olan mirasçılardır.

Yasal Mirasçı; Miras bırakanın kan hısımları, evlatlık ve altsoyu ile sağ kalan eşi yasal mirasçısıdır.

Atanmış Mirasçı ise ; Miras bırakanın hür iradesiyle vasiyetname ile mirasının bir kısmını veya tamamını belirli bir kişiye miras bırakması halinde mirasçı sıfatına haiz olan kimseye denir.

Veraset İlamı Ne Demektir ?

Miras bırakanın vefatının ardından miras bırakanın mirasçılarının kim olduğu ve mirasçıların paylarının hangi oranda olduğunun belirlenmesi veraset ilamı (mirasçılık belgesi) ile belirlenmektedir. Veraset ilamı aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. Veraset ilamında her hangi bir hata olması halinde veraset ilamının iptali davası açılması mümkündür.

Veraset İlamı Nereden Alınabilir ?

Veraset ilamı ya da diğer adıyla mirasçılık belgesi yasal veya atanmış mirasçılardan herhangi biri tarafından Noter’den veya Sulh Hukuk Mahkemelerinden alınabilmektedir. Ancak mirasçılar arasında yabancı ülke vatandaşlığına geçmiş olan varsa veya ikameti Türkiye’de olmayan var ise o zaman veraset ilamının Sulh Hukuk Mahkemesinden alınması gerekmektedir. Eskişehir miras davası ekibimiz miras ile ilgili tüm konularda müvekkillerimize danışmanlık hizmet vermektedir.Mirasçılık belgesi ile ilgili detaylı makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Murisin Mal Varlığı Nasıl Tespit Edilebilir?

Miras bırakanın ölümünden sonra mirasçılara hangi mal varlığının kaldığı bazen mirasçılar tarafından bilinememektedir. Bu durumda mirasçı tarafından açılması gereken dava 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 589. madde ve devamı hükümlerinde düzenlenen terekenin tespiti davasıdır. Terekenin tespiti davası ile miras bırakanın alacak ve borçlarının tamamı Mahkemece tespit edilmektedir. Bu konu miras davasında önem arz etmektedir.

Mirastan Mal Kaçırması (Muris Muvazaası) veya Miras davası Ne Demektir ?

Miras bırakan yaptığı tasarruflarla mirasçılarından mallarını kaçırmakta, onları miras hakkından mahrum edebilmektedir. Bu durumda uygulamada ve öğretide kabul edilen muris muvazaası davası açılması mümkündür. Muris muvazaasında murisin mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla yaptığı karşılıksız kazandırmaları satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi göstermesidir.

Muris muvazaasına ilişkin 01.04.1974 tarihli 1/2 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında, “Bir kişinin; mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak maksadıyla, aslında bağışlamak istediği tapu sicilinde kayıtlı taşınmaz malı hakkında tapu sicil memuru huzurunda iradesini satış doğrultusunda açıklamış olduğunun gerçekleşmiş bulunması halinde, saklı pay sahibi olsun ya da olmasın miras hakkı çiğnenen bütün mirasçılarının, görünürdeki satış sözleşmesinin Borçlar Kanunu`nun 18. Maddesi doğrultusunda muvazaalı olduğunu ve gizli bağış sözleşmesinin de şekil şartlarından yoksun bulunduğunu öne sürerek dava açabileceklerdir” denmek suretiyle muris muvazaasının varlığı kabul edilmiştir. Avukat Oğuz Özdemir olarak Eskişehir ve civar illerde miras hukuku alanında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Eskişehir miras davası avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Muris muvazaasında görünürdeki işlem tarafların gerçek iradesini yansıtmayan işlem olduğundan hükümsüz olmakta gizli sözleşme ise tarafların gerçek iradesine uygun olduğundan kural olarak geçerli olmakta ancak tapulu taşınmazlarda resmi şekil şartına bağlı olduğundan bu şekle uyulmazsa geçersiz kabul edilmektedir. Mirastan mal kaçırma davası ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Saklı Payı Aşan Tasarruflara Karşı Hangi Dava Açılabilir?

Mirasçıların saklı paylarının karşılığını alamamaları halinde miras bırakanın tasarruf edebileceği miktarı aşan kısmının iadesi amacıyla açtıkları ve ancak murisin ölümünün ardından söz konusu olabilen Türk Medeni Kanunu’nun 560 vd. maddelerinde düzenlenen tenkis davasını açması mümkündür. Miras davası ile ilgili miras hukuku ekibimizden bilgi alabilirsiniz. Saklı pay ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Tereke Mirasçılar Arasında Paylaşılamaz ise Hangi Davanın Açılması Gerekir ?

Mirasçılar terekeye ait mal varlığının nasıl paylaşılacağıyla ilgili anlaşamazlarsa sulh hukuk mahkemesinden ortaklığın giderilmesini (eski ismiyle İzaley-i Şuyu) davasını açabilecektir. Ortaklığın giderilmesi satış veya taksim yoluyla gerçekleşmektedir.

Tarafların talebi üzerine taşınmazın aynen bölünmesinin mümkün olması (bilirkiş raporu ve yapılacak keşif ile bu durum ortaya çıkmaktadır),taşınmazın önemli ölçüde değer kaybına uğramamış olması durumunda aynen taksime karar verilebilir. Bu durumda aynen bölünen taşınmazların değerlerinin birbirine denk düşmemesi halinde düşük değerde bulunan taşınmaza para eklenmesine karar verilebilir. Miras davası örneğin bir davacı iki davalının olduğu ve bunların miras payının eşit olduğunu düşünelim. Miras olarak Eskişehir ilinde aynı değere sahip üç (3) taşınmaz olması halinde her bir mirasçıya bir (1) daire düşecek şekilde ortaklığın giderilmesine karar verilebilir.

Ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesinin mümkün olmadığı durumlarda talep halinde ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilebilmektedir. Bu durumda satış açık arttırma yolu ile veya ortaklar arasında satış yapılarak ortaklık giderilebilir. Satışın ortaklar arasında yapılmasını için tüm ortakların rızasının bulunması gerekmektedir. Bu şekilde olan durumlarda taşınmazların üzerinde bulunan intifa hakkı, ipotek ve haciz olması durumunda bu durum ayrıca değerlendirilmektedir. Bu sebeple ortaklığın satış suretiyle giderilmesi durumunda bedelin paylaştırılması somut olaya göre değişmektedir.

Miras Hukuku Ekibimiz;

 • Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması
 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
 • Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
 • Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
 • Mirasta tenkis davası, konu ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.
 • Mirasta mal paylaşımı davası
 • Mirasta saklı payın korunması davası,
 • Muvazaalı miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
 • Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin davalar
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyuu) davası,
 • Vasiyetnamenin iptali ve vasiyetin açılması davaları
 • Miras Hukukundan Kaynaklı İşlemler
 • Vasiyetname Düzenleme, konu ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.
 • Miras sözleşmeleri yapma
 • Miras intikal işlemlerini yapma

Mirasın paylaştırılmasında miras bırakanın ölümden önce vasiyetname yada miras sözleşmesi düzenlemesi halinde, miras bırakanın yasal mirasçılarının saklı payları baki kalmak kaydıyla vasiyetnamede yazıldığı şekilde terekenin paylaştırılması yapılmaktadır. Ancak muris tarafından ölüme bağlı herhangi bir tasarruf yapılmamış ise o zaman Medeni Kanun’da düzenlendiği şekliyle tereke yasal mirasçılar arasında miras oranlarına göre paylaştırılır.

Her ne kadar yasal düzenleme bu şekilde olmakla birlikte murisin ölümü halinde yasal veya atanmış mirasçılar arasında miras paylaşımı konusunda ihtilaf çıkabilmektedir. Bu durumda hak kaybına uğranılmaması bakımından miras davası konusunda uzman bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Eskişehir Miras Davası Avukatı Oğuz Özdemir 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.