Mirasçılık Belgesi

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Miras Hukuku

Mirasçılık Belgesi Eskişehir Miras Hukuku Avukatı tarafından | 19 Eylül 2023 tarihinde yazıldı.

Mirasçılık Belgesi

Mirasçılar, mirasçılıklarını eski adı veraset ilamı olan mirasçılık belgesi ile ispatlamaktadırlar. Mirasçılık belgesinin talebi ancak murisin ölümü neticesinde mümkün olacaktır. Veraset ilamı, bir kimsenin ölümü sonrası kişinin mirası üzerindeki hak sahiplerinin belirlenmesi adına çıkartılan belgeye denmektedir.

Mirasçılardan herhangi birinin yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemelerinden veya Türkiye’de yer alan herhangi bir noterlikten mirasçılık belgesi talep edilebilmektedir. Ancak soy bağı veya yasal mirasçılığın tespit edilemediği, nüfus kayıtlarının yeterince açık olmadığı, vasiyetnamenin düzenlendiği ve başvuran kişinin yabancı olması gibi bir durum söz konusu olduğu hallerde mirasçılık belgesi mutlaka Sulh Hukuk Mahkemesi’nden talep edilebilecektir.

Mirasçılık belgesi kesin hüküm niteliğinde olmadığından aksi her zaman ispat edilebilir. Ancak aksi ispat edilinceye kadar mirasçılık belgesi hukuken geçerlidir. Miras hukuku ile ilgili sorularınız için Eskişehir miras avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Mirasçılık Belgesini Kimler Talep Edebilir ?

Yasal mirasçılar; kan hısımları, sağ kalan eş, evlatlık, yasal mirasçının bulunmaması halinde devlet

Atanmış mirasçılar; vasiyetname ve miras sözleşmesi ile mirasçılık sıfatını kazananlar

Vasiyet alacaklıları; murisin mirasçı atamaksızın ölüme bağlı kazanımlarda bulunduğu kişiler

Atanmış mirasçıların mirasçılık belgesi alabilmeleri için TMK madde 598/2 uyarınca sahip oldukları haklara bir ay içinde itiraz edilmemiş olması gerekir. İtiraz etmeye hakkı olan kişilerin yasal 1 aylık süre içerisinde itiraz etmeleri halinde atanmış mirasçılara mirasçılık belgesi verilemeyecektir. İtiraz hakkı olan kişiler itiraz haklarını herhangi bir şekle tâbi olmaksızın, sözlü veya yazılı şekilde olabilecektir. Atanmış mirasçıların bu gibi bir durumda miras sebebiyle istihkak davası açarak haklarını yeniden elde edebilmektedirler.

Ancak yasal mirasçılar veya daha eski tarihli bir ölüme bağlı tasarruftan dolayı hak sahibi olduğunu iddia edenler bu bir aylık süre içerisinde atanmış mirasçıların haklarını kabul eder veya bu süreyi sessiz kalarak geçirirlerse atanmış mirasçılara mirasçılık belgesi verilecektir.

Veraset ilamının verilmesi sırasında itiraz hakkı olan kişinin itiraz etmemiş veya edememiş olması halinde mirasçılık belgesinin iptali veya değiştirilmesi talebiyle dava açabilecektir. Miras hukuku ile ilgili olarak Eskişehir miras avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Mirasçılıktan çıkarılan, mirastan yoksun olan, mirası reddeden veya mirastan feragat etmiş bulunan kimseler, mirasçılık hakkına sahip olmadıkları için, mirasçılık belgesi talep etme hakları bulunmamaktadır. Buna karşılık kısmi çıkarma, kısmi red veya kısmi feragat halinde, bu kişiler mirasçılık sıfatını tamamen kaybetmediğinden, mirasçılık belgesi talep edebilme hakları bulunmaktadır.

Veraset ilamını talep etmek için herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre söz konusu değildir. Bununla birlikte mirasçılık belgesinin iptali amacıyla açılacak dava da herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süreye bağlı değildir. Mirasçılık belgesinin iptali davasında yetkili mahkeme Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 11/3. maddesi gereğince mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesidir.

Noterden mirasçılık belgesi alınamayacak durumlar

Kişinin soybağının tespit edilememesi veya kişinin soy bağının olmaması durumlarında noterden veraset ilamı alınmayacaktır.

Kişinin vasiyetnamesinin bulunması halinde noter tarafından veraset ilamı verilemeyecektir.

Vasiyetnamenin iptali ile ilgili Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2015/5445 E. 2015/15389 K.

Mahkemece; Medeni Kanun'un 533.maddesi uyarınca okuma yazma bilenler için memurun vasiyetnameyi yazması veya yazdırıp okuması için mirasbırakana vermesi, vasiyetnamenin ise miras bırakan tarafından okunup imzalanması gerekir.

Yine, mirasçı okuma yazma bilmesi halinde de Medeni Kanun'un 535.maddesine göre, vasiyetname yapılabilir, fakat 535.maddeye göre yapılan vasiyetnamenin ise 535/2.maddesinde gösterilen şekle uyulmak gerekir.

Dava konusu vasiyetnamede muris tarafından 535.maddeye göre yapılan vasiyette tanıkların miras bırakanın beyanının kendi önlerinde yapıldığını beyan etmedikleri anlaşıldığından, vasiyetnamenin TMK'nun 533. ve 535. maddelerindeki şartları taşımadığı anlaşıldığından, davanın kabulü ile Adana 14. Noterliğinin 05/07/2006 tarih 21049 yevmiye sayılı vasiyetnamenin iptaline karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Vasiyetnamenin iptali ile ilgili olarak Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2013/15169 E. 2013/17434 K. sayılı kararı;

TMKnun557. maddesinde vasiyetnamenin iptali sebeplerini sınırlı ( tahdidi ) olarak sıralamıştır. Aynı maddenin 4.bendinde “Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa” iptal sebebi olarak gösterilmiştir.

TMK;nun532. maddesine göre, resmi vasiyetname; resmi memur, Sulh hakimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli tarafından iki tanığın katılmasıyla düzenlenir. Uygulamada vasiyetnameler genel olarak noter tarafından düzenlenmektedir.

Davaya konu vasiyetname, muris tarafından resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmiştir. Davacılar, murisin okur-yazar olmadığını bildirmektedirler. TMK.;nun534-535. Maddelerinde resmi vasiyetnamenin iki türü ve şekil şartları belirtilmiştir.

O halde mahkemece, taraf delilleri toplanmak suretiyle dava konusu vasiyetnamenin Türk Medeni Kanununun ilgili madde hükümleri de gözetilmek suretiyle şekil şartlarına uygun düzenlenip düzenlenmediği belirlenmek suretiyle sonucuna göre karar verilmesi gerekirken bu yönde inceleme yapılmaksızın eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Miras Hukuku kategorisinde yer alıp, Miras Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.