Mirasçılık Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Mirasçılık Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır? Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 3 Kasım 2021 tarihinde yazıldı.

Mirasçılık Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

Mirasçılık belgesi eski adıyla veraset ilamı, mirasçıların mirasçılığını ispata yarayan belgedir. Mirasçılık belgesi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 598.maddesinde düzenlenmiştir. Eskişehir Miras Avukatı Oğuz Özdemir olarak bugünkü makalemizde mirasçılık belgesinin nasıl alınacağını ele alacağız.

TMK 598.maddede;

  1. Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.
  2. Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir.
  3. Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.
  4. Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır.” şeklinde hüküm kurulmuştur.

Mirasçılık belgesi ancak murisin ölümünün ardından talep edilebilecektir. Bu talep mirasçılardan herhangi birinin yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemelerinde veya Türkiye’de yer alan herhangi bir noterlikten yapılabilecektir. Ancak soy bağı veya yasal mirasçılığın tespit edilemediği, nüfus kayıtlarının yeterince açık olmadığı, vasiyetnamenin düzenlendiği ve başvuran kişinin yabancı olması gibi bir durum söz konusu olduğu durumlarda mirasçılık belgesi mutlaka Sulh Hukuk Mahkemesi’nden talep edilebilecektir.

Mirasçılık belgesi mirasçılığın varlığına karine teşkil etmekte olup kesin hüküm niteliğinde olmadığından aksi her zaman ispat edilebilir. Ancak aksi ispat edilinceye kadar mirasçılık belgesi hukuken geçerlidir.

Mirasçılık Belgesini Talep Edebilecek Kişiler

  1. Yasal mirasçılar; kan hısımları, sağ kalan eş, evlatlık, yasal mirasçının bulunmaması halinde devlet
  2. Atanmış mirasçılar; vasiyetname ve miras sözleşmesi ile mirasçılık sıfatını kazananlar
  3. Vasiyet alacaklıları; murisin mirasçı atamaksızın ölüme bağlı kazanımlarda bulunduğu kişiler

Atanmış mirasçıların mirasçılık belgesi alabilmeleri için TMK madde 598/2 uyarınca sahip oldukları haklara bir ay içinde itiraz edilmemiş olması gerekir. İtiraz etmeye hakkı olanların bu süre içinde itiraz haklarını kullanmış olmalar atanmış mirasçılara mirasçılık belgesi verilmesine engel teşkil eder. Söz konusu itiraz herhangi bir şekle tâbi olmayıp, sözlü veya yazılı olabilirken; itiraz süresi de atanmış mirasçının, mirastaki hakkının kendisine tebliği tarihinden itibaren başlaması sebebiyle  söz konusu sürenin başlama tarihinin, her mirasçı için ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir. Atanmış mirasçılar bu durumda haklarını yeniden elde etmek amacıyla miras sebebiyle istihkak davası açmalıdırlar.

Ancak yasal mirasçılar veya daha eski tarihli bir ölüme bağlı tasarruftan dolayı hak sahibi olduğunu iddia edenler bu bir aylık süre içerisinde atanmış mirasçıların haklarını kabul eder veya bu süreyi sessiz kalarak geçirirlerse atanmış mirasçılara mirasçılık belgesi verilecektir. Eskişehir miras avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Mirasçılık belgesinin verilmesi sırasında itiraz hakkı olan kişinin itiraz etmemiş veya edememiş olması halinde mirasçılık belgesinin iptali veya değiştirilmesi talebiyle dava açabilecektir.

Mirasçılıktan çıkarılan, mirastan yoksun olan, mirası reddeden veya mirastan feragat etmiş bulunan kimseler, mirasçılık hakkına sahip olmadıkları için, mirasçılık belgesi isteyemezler . Buna karşılık kısmi çıkarma, kısmi red veya kısmi feragat halinde, bu kişiler mirasçılık sıfatını tamamen kaybetmediğinden, mirasçılık belgesi alabilirler.

Mirasçılık belgesini talep etmek için herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre söz konusu değildir. Bununla birlikte mirasçılık belgesinin iptali amacıyla açılacak dava da herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süreye bağlı değildir. Mirasçılık belgesinin iptali davasında yetkili mahkeme Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 11/3. maddesi gereğince mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesidir.

Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.