İzale-i Şuyu Davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ortaklığın Giderilmesi Davaları

İzale-i Şuyu Davası Eskişehir Ortaklığın Giderilmesi Davaları Avukatı tarafından | 20 Ekim 2023 tarihinde yazıldı.

İzale-i Şuyu Davası

İzale-i Şuyu Davası Türk Medeni Kanunu’nun 698. maddesinde düzenlenmiştir. Mezkur maddeye göre;

Hukukî bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir.
Paylaşmayı isteme hakkı, hukukî bir işlemle en çok on yıllık süre ile sınırlandırılabilir. Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler, resmî şekle bağlıdır ve tapu kütüğüne şerh verilebilir.
Uygun olmayan zamanda paylaşma isteminde bulunulamaz.

İzale-i Şuyu Mal Paylaşma Biçimi Nasıl Olur?

Türk Medeni Kanunu Madde 699

Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir.

Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa, paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi hâlinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir.

Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunur. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır. Ortaklığın giderilmesi davası ile ilgili Eskişehir miras avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

İzale-i Şuyu Davasını Kimler Açabilir?

İzale-i Şuyu Davasını davaya konu olacak malın hissedarlarından her biri açabilmektedir. Bunun yanında hissedarlar davayı beraber açabileceği gibi ayrı ayrı da açabilecektir.

İzale-i Şuyu Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Ortaklığın giderilmesi davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Açılacak olan İzale-i Şuyu Davası taşınmaz bir mala ilişkin ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. Birden fazla taşınmaz var ise taşınmazlardan birinin bulunduğu yer mahkemesinde de açılabilecektir. Eskişehir ortaklığın giderilmesi davası ile ilgili Eskişehir avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Yargıtay’ın emsal kararları uyarınca taşınmaz/lara ilişkin İzale-i Şuyu Davasında taşınmazın değerinin tespiti için keşif yapılması zorunludur.

Ortaklığın giderilmesi davası karar türleri nelerdir?

İzale-i Şuyu davalarında iki türlü karar verilmektedir. Bunlar;

● Aynen taksim yoluyla ortaklığın giderilmesi: Taşınır veya taşınmaz malın mirasçılar arasında değerleri eşit olacak şekilde aynen bölünmesidir.

● Satış yoluyla ortaklığın giderilmesi: Taşınır veya taşınmaz malın icra yoluyla satılarak satış sonrası bedelinin paydaşlar arasında eşit şekilde bölüştürülmesidir.

İzale-i Şuyu Davası kaç yıl sürer?

İzale-i şuyu davası yani diğer ismiyle ortaklığın giderilmesi davası taraf sayısını ve taşınmaz sayısına göre 6 ay ile 1 yıl arasında sürmektedir ancak tarafların yurt dışında olması halinde veya tebligat yapılmaması halinde bu süre daha da uzayabilmektedir.

İzale-i Şuyu Davası masrafı ne kadar?

Ortaklığın giderilmesi davalarında dava masrafı taraf sayısına, taşınmaz sayısına göre değişmektedir. Detaylar için Eskişehir hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz.

İzale-i Şuyu Yargı Kararları

Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 27.01.2021 Tarih ve 2017/899 E., 2021/398 K. Sayılı kararı

Paydaşlığın (ortaklığın) satış yoluyla giderilmesi halinde dava konusu taşınmaz üzerinde bina, ağaç v.s. gibi bütünleyici parçalar (muhdesat) varsa bunların arzla birlikte satılması gerekir. Ancak muhdesatın bir kısım paydaşlara (ortaklara) ait olduğu konusunda tapuda şerh varsa veya bu hususta bütün paydaşlar ittifak ediyorlarsa ve muhdesat arzın değerinde bir artış meydana getiriyorsa bu artışın belirlenmesi için dava tarihi itibariyle arzın ve muhdesatın değerleri ayrı ayrı tespit edilir.

Belirlenen bu değerler toplanarak taşınmazın tüm değeri bulunur. Bulunan bu değerin ne kadarının arza ne kadarının muhdesata isabet ettiği yüzdelik (%…) oran kurulmak suretiyle belirlenir. Satış sonunda elde edilecek bedelin bölüştürülmesi de bu oranlar esas alınarak yapılır. Muhdesata isabet eden kısım muhdesat sahibi paydaşa, geri kalan bedel ise payları oranında paydaşlara (ortaklara) dağıtılır.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 20.03.2017 Tarih ve 2014/27130 E., 2017/3836 K. Sayılı kararı

Taşınmaz üzerindeki muhdesatın tespiti davaları kendine özgü davalardan olup dava sonucunda istihsal edilecek ilamın icra ve infaz kabiliyeti bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak bu davaların uygulama alanı sınırlıdır.

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davalarında ortaklığın giderilmesi davası mevcut ise o davanın yargılaması sırasında muhdesatın davacı tarafça meydana getirildiğini açıkça kabul edenler dışında kalan ve muhdesatın üzerinde bulunduğu taşınmazda paydaş olan diğer tüm tapu maliklerinin veya tapu kayıt malikinin mirasçılarının, kamulaştırma sözkonusu ise kamulaştırılan taşınmaz maliklerinin ya da mirasçılarının davada taraf olarak yer almaları zorunludur.

 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ortaklığın Giderilmesi Davaları kategorisinde yer alıp, Ortaklığın Giderilmesi Davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.