Ortaklığın giderilmesi

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ortaklığın Giderilmesi Davaları

Ortaklığın giderilmesi Eskişehir Ortaklığın Giderilmesi Davaları Avukatı tarafından | 3 Mayıs 2023 tarihinde yazıldı.

Ortaklığın giderilmesi

Eskişehir miras avukatı olarak müvekkillerimize ortaklığın giderilmesi davasında hizmet vermekteyiz. Türk Medeni Kanunu‘na göre Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddî olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Başka türlü belirlenmedikçe, paylar eşit sayılır. Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Pay devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir.

Eskişehir hukuk bürosu olarak müvekkillerimize kentsel dönüşüm hukuku, tapu iptal ve tescil davası, ortaklığın giderilmesi davası konusunda avukat olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.  TMK 642;

Mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasınıisteyebilir. Her mirasçı, terekedeki belirli malların aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini sulh mahkemesinden isteyebilir. Mirasçılardan birinin istemi üzerine hâkim, terekenin tamamını ve terekedeki malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamının bir mirasçıya verilmesi suretiyle paylaştırmayı yapar.

Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi yoluyla giderilerek miras payları arasında denkleştirme sağlanır. Paylaşmanın derhâl yapılması, paylaşım konusu malın veya terekenin değerini önemli ölçüde azaltacaksa; sulh hâkimi, mirasçılardan birinin istemi üzerine bu malın veya terekenin paylaşılmasının ertelenmesine karar verebilir.

Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesi Nasıl Olmaktadır

Dava konusu olan taşınmazın aynen taksimi mümkün değilse talep halinde ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmektedir. Bu durumda taşınmazın satışı açık arttırma yolu ile veya ortaklar arasında satış yapılarak taşınmaz üzerinde ki ortaklık giderilebilir. Dava konusu satışın ortaklar arasında yapılmasını için tüm ortakların rızasının bulunması gerekmektedir. Bu şekilde olan durumlarda taşınmazların üzerinde bulunan intifa hakkı, ipotek ve haciz olması durumunda bu durum ayrıca değerlendirilmektedir. Bu sebeple ortaklığın satış suretiyle giderilmesi durumunda bedelin paylaştırılması somut olaya göre değişmektedir. Ortaklığın giderilmesi daaları ile ilgili Eskişehir Hukuk Büroları iletişime geçebilirsiniz.

Ortaklığın giderilmesi davası hangi mahkemede açılır?

Ortaklığın giderilmesi davası taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılmaktadır. Örneğin Eskişehir ilinde bulunan taşınmaz için Eskişehir Sulh hukuk Mahkemesinde açılmalıdır.

Ortaklığın giderilmesi davasında hakim öncelikle taşınmazın aynen taksiminin mümkün olup olmadığına bakacaktır. Taşınmazın aynen taksimi mümkün değilse taşınmazın satılmasına karar verecektir.  Satış suretiyle ortaklığın giderilmesi davası ile ilgili olarak Eskişehir miras avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Ortaklığın giderilmesi davası masrafı ne kadardır?

Ortaklığın giderilmesi davası maktu harca tabidir. Davada ayrıca kıymet takdiri masrafı, tebligat ücreti, satış masrafları, gazete ilanı gibi masraflar bulunmaktadır.  Dava süresince yapılan masraflar dava sonunda masrafı yapana ayrıca ödenir.

Taşınmaz üzerinde elbirliği mülkiyeti nedir

TMK m 701’e göre “Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyetidir. Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygındır.” şeklindedir.

Ortaklığın giderilmesi davasında keşif zorunlu mu?

Taşınmazlara ilişkin ortaklığın giderilmesi davasında taşınmazın değerinin tespiti için keşif yapılması zorunludur. Bu konu ile ilgili yargıtay’ın kararları bulunmaktadır.

Tapuya kayıtlı olmayan mallarda ortaklığın giderilmesi

Tapuya kayıtlı olmayan mallarda izaley-i şuyu davası mümkün değildir. Yukarıda sayılan husus da yapılan araştırmalar sonucu aynen bölmenin mümkün olduğuna kanaat getirilirse taşınmazın aynen bölünerek taksimine karar verilecek; bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi halinde eksik değerdeki parçaya ivaz eklenerek denkleştirme sağlanacaktır.

Nitekim aynen taksimde kural her taşınmaz malın aynı nitelikte paydaş adedi kadar parçalara ayrılmasının mümkün olması gerekliliği olsa da paylar arasında nitelik olarak eşitliğin sağlanması mümkün değilse niteliği az olan paya ivaz ilavesi yoluyla eşitliğin sağlanması yoluna gidilecektir.

Ortaklığın giderilmesi davası kararı

1- Davanın KABULÜNE,
2-Afyonkarahisar ili, ……….ilçesi, ……… Mahallesi, …. ada … parsel, Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, İncili Mahalle, … ada … parsel, sayılı taşınmazlar üzerindeki taraflar arasındaki ortaklığın tüm takyidatları ile birlikte ALENİ (umuma) OLARAK AÇIK ARTIRMA YOLU İLE SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,
3-Satış memuru olarak … Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürününgörevlendirilmesine,
4-İİK’nın 28. maddesi gereğince dava konusu taşınmaz kaydı üzerine izale-i şuyu şerhi verilmesi için kararın bir suretinin ilgili tapu müdürlüğüne gönderilmesine,
5-Karar kesinleştiğinde dosyanın talep halinde görevli satış memurluğuna tevdiine, satış memurluğunca hazırlanan tevzi tablosunun Mahkememize sunulmasına, şeklindedir.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ortaklığın Giderilmesi Davaları kategorisinde yer alıp, Ortaklığın Giderilmesi Davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.