Uyuşturucu kullanma suçu cezası ve uyuşturucu ticareti suçu cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Uyuşturucu kullanma suçu cezası ve uyuşturucu ticareti suçu cezası Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 26 Mayıs 2020 tarihinde yazıldı.

Uyuşturucu kullanma suçu cezası ve uyuşturucu ticareti suçu cezası

Bugünkü makalemizde Eskişehir ilinde ceza avukatı olarak müvekkillerimize Uyuşturucu kullanma suçu cezası ve uyuşturucu ticareti suçu cezasını açıklamaya çalışacağız. Uyuşturucu imal ve ticareti TCK m.188 de düzenlenmiştir.

Uyuşturucu kullanma suçu cezası ve uyuşturucu ticareti suçu cezası

Maddeyi özetleyecek olursak uyuşturucu imal veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Madde gerekçesinde, üçüncü fıkrada uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine ilişkin eylemlerin ayrı bir suç olarak tanımlandığı belirtilmiştir. Buna göre uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içerisinde satışı, satışa arzı, başkasına verilmesi, nakli, depolanması ya da kazanç amacıyla satın alınması, kabul edilmesi ya da bulundurulması, uyuşturucu madde imal, ithal ya da ihraç etme suçlarını düzenleyen bir ve ikinci fıkralara göre ayrı bir suç oluşturmaktadır.

TCK “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” şeklinde düzenlenmiş olup, bu fıkranın gerekçesinde de; izlenen suç politikası gereği uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak değil, kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak fiilleri suç olarak kabul edilmiştir.

Fiilin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu mu, yoksa uyuşturucu madde ticareti suçunu mu oluşturacağının belirlenmesinde etkin rol oynayan husus, sanığın amacıdır.

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunun; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına 200 metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Yani, bu halde suçun cezası 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasıdır.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan kişi hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine ;kullanmamakla birlikte kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduran kişi hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur. Hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen kişi ,belirlenen kurumda uygulanan tedavinin ve denetim serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmak zorundadır.

Denetim serbestlik tedbirine tedavinin sona erdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle devam olunur. Kişi tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmaması halinde etkin pişmanlıktan yararlanmışsa ,davaya devam olunarak hakkında cezaya hükmolunur.

Bu iki madde arasındaki farkları öğreti ve kabul görmüş ölçütlere göre Yargıtay kararları ışığında değerlendirecek olursak fiilin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu mu yoksa uyuşturucu madde ticareti suçunu mu oluşturacağının belirlenmesinde etkin rol oynayan husus failin maksadıdır. Uyuşturucu kullanma suçu cezası ve uyuşturucu ticareti suçu cezası ile ilgili Eskişehir en iyi ağır ceza avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Uyuşturucu kullanma suçu cezası ve uyuşturucu ticareti suçu cezası yargı kararı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2012/10-1334 K.2013/1335 22.10.2013 tarihli kararı bu iki maddenin uygulamada hangi kriterlere göre ayrılacağını çok açık bir şekilde belirtmiştir. Yargıtay kararlarına göre 3 önemli kriter vardır:

1) Failin bulundurduğu uyuşturucu maddeyi başkasına satma ya da devir veya tedarik etme hususunda herhangi bir davranış içerisine girip girmediği araştırılmalıdır.

2) Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ile uyuşturucu madde ticareti açısından bir diğer kriter , yakalanan uyuşturucu maddenin miktarıdır. Sanığın kişisel ihtiyaç sınırını aşacak miktarda uyuşturucu madde bulundurması, uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım amacı dışında bulundurduğunun göstergesidir. Kişisel kullanım için kabul edilebilecek miktar, kişinin fiziksel ve ruhsal yapısı ile uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliğine, cinsine ve kalitesine göre değişiklik göstermekle birlikte, örneğin, Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında esrar kullananların her defasında 1-1,5 gram olmak üzere günde üç kez esrar tüketebildikleri bildirilmektedir. Buna göre yıllık kullanım miktarının üzerinde uyuşturucu madde bulunduran sanığın, uyuşturucu maddeyi kullanma amacı dışında bulundurduğu kabul edilmektedir.

3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin sanık tarafından bulundurulduğu yer ve bulunduruluş şekli de suç vasfının tespiti açısından önemli ölçütlerden biridir. . Şahsi kullanımı için uyuşturucu madde bulunduran kimse, bunu her zaman kolaylıkla erişebileceği bir yerde, örneğin evinde veya işyerinde bulundurmaktadır. Uyuşturucu maddenin çok sayıda ve özenli olarak hazırlanmış küçük paketçikler halinde bulunması, her paketçiğin içine hassas biçimde yapılan tartı sonucu aynı miktarda uyuşturucu madde konulmuş olması, uyuşturucu maddenin ele geçirildiği yer veya yakınında hassas terazi ve paketlemede kullanılan ambalaj malzemelerinin bulunması, kullanım dışında bir amaçla bulundurulduğu hususunda önemli bir belirti olacaktır

Amacı somut olayda maddi gerçeğe ulaşarak adaleti sağlamak, suç işlediği sabit olan faili cezalandırmak, kamu düzeninin bozulmasını önlemek ve bozulan kamu düzenini yeniden tesis etmek olan ceza muhakemesinin en önemli ve evrensel nitelikteki ilkelerinden birisi de, insan haklarına dayalı, demokratik rejimle yönetilen ülkelerin hukuk sistemlerinde bulunması gereken, öğreti ve uygulamada; “suçsuzluk” ya da “masumiyet karinesi” şeklinde, Latincede ise “in dubio pro reo” olarak ifade edilen “şüpheden sanık yararlanır” ilkesidir. Bu ilkenin özü, ceza davasında sanığın mahkûmiyetine karar verilebilmesi açısından göz önünde bulundurulması gereken herhangi bir soruna ilişkin şüphenin, mutlak surette sanık yararına değerlendirilmesidir.

Oldukça geniş bir uygulama alanı bulunan bu kural, dava konusu suçun işlenip işlenmediği, işlenmişse sanık tarafından işlenip işlenmediği ya da gerçekleştiriliş şekli hususunda herhangi bir şüphe belirmesi halinde uygulanabileceği gibi, suç niteliğinin belirlenmesi bakımından da geçerlidir. Tabi ki her durumun kendine has özellikleri bulunmakta olup konu ile ilgili büromuzdan yada meslektaşlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Uyuşturucu kullanma suçu cezası ve uyuşturucu ticareti suçu cezası ile ilgili Eskişehir ağır ceza avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Uyuşturucu kullanma suçu cezası ve uyuşturucu ticareti suçu cezası

Uyuşturucu kullanma suçu cezası ve uyuşturucu ticareti suçu cezası Uyuşturucu kullanma suçu cezası ve uyuşturucu ticareti suçu cezası Uyuşturucu kullanma suçu cezası ve uyuşturucu ticareti suçu cezası Uyuşturucu kullanma suçu cezası ve uyuşturucu ticareti suçu cezası

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.