İşe iade davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

İşe iade davası Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 28 Ekim 2022 tarihinde yazıldı.

İşe iade davası

Çalıştığı iş yerinden haklı bir gerekçe olmaksızın işten çıkarılmış olan işçi, iş sözleşmesinin feshinin geçersizliğinin tespiti ile işe iade kararı verilmesi amacıyla işe iade davası açabilmektedir.

İşe İade Davası Şartları

İşe iade davasının açılabilmesi için gereken şartlar şunlardır:

  • İşveren ile işçi arasında belirsiz süreli bir sözleşmenin varlığı gerekmektedir.
  • İşverene ait iş yerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması gerekmektedir.
  • İşçinin davaya konu iş yerinde en az 6 ay çalışmış olması gerekmektedir.
  • İş sözleşmesinin feshedilmesinde haklı bir gerekçe bulunmaması gerekmektedir.

İş Sözleşmesinin Haklı Feshedilmesi Nedenleri

İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı olarak derhal feshedilebileceği durumlar 4857 Sayılı İş Kanununun 25. maddesinde gösterilmiştir. Bu madde uyarınca işverence işçinin iş sözleşmesinin haklı olarak feshedilebileceği durumlar şu şekilde sayılmaktadır:

Sağlık sebepleri
a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.
b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve iş yerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri
a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

Zorlayıcı sebepler
İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması.

Söz konusu kanun maddesinde sayılmış olan nedenler dışındaki bir nedenle işçinin iş sözleşmesi feshedilmiş ise haksız nedenle feshedilmiş olacak ve diğer şartların da sağlanması halinde işçi, işverene karşı işe iade davası açabilecektir.

İşten çıkartıldım işe dönebilir miyim?

Bu makalemizde işe iade davası açma şartlarını anlattık. Detaylı bilgi için bir avukat ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

İşe İade Davasında Görev Ve Yetki

İşe iade davaların da davalı işverenin ikametgah adresindeki veya işçinin çalıştığı adresteki iş mahkemeleri görevli ve yetkilidir. Eskişehir ilinde açılacak işçi davası Eskişehir iş mahkemesinde açılmalıdır.  İş davası nasıl açılmalıdır adlı makalemize ulaşmak için tıklayınız.

İşe İade Dava Açma Süresi

İşçiye fesih bildiriminin yapıldığı tarihten veya çıkış tarihinden itibaren 1 ay içerisinde işe iade davasının açılması gerekmektedir. Bu süre hak düşürücü niteliktedir. İşçinin öngörülen hak düşürücü süre içerisinde işe iade amacıyla arabulucuya başvurması gerekmektedir. Arabuluculuk görüşmelerinin anlaşmama şeklinde sonuçlanması halinde 2 hafta içerisinde yetkili iş mahkemesinde dava açılması gerekmektedir. Avukat Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize Eskişehir ve civar illerde işçilere avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İşe İade Davasının Sonuçları

İşe iade davası kapsamında yapılan yargılama neticesinde 3 şekilde karar verilebilecektir. Bunlar; davanın kabulü, davanın reddi ve davanın konusuz kalması kararıdır.

Davanın Kabulü Kararı
Yargılama sonucunda davanın kabulüne karar verilirse kararın kesinleşmesinden itibaren 10 gün içerisinde işçinin işverene mahkeme kararı ile başvurması gerekmektedir. Başvurunun akabinde 1 ay içerisinde işveren, işçiyi işe başlatmalıdır. İşverenin süresi içerisinde işçiyi işe başlatmaması halinde işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olacaktır.

Davanın Reddi Kararı
Yargılama neticesinde davanın reddine karar verilmesi işverence yapılan feshin geçerli olduğunun kabul edildiği anlamına gelecektir. Bu itibarla işçinin işe iadesi mümkün olmayacak ancak alamamış olduğu işçilik alacaklarını almaya hak kazanacaktır.

Davanın Konusuz Kalması Kararı
Henüz yargılama sonuçlanmamışken işçinin davadan feragat etmesi halinde veya işçinin işine dönmesi halinde dava konusuz kalmış olacaktır.

Saygılarımızla

Eskişehir İşçi Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.