İşçi Alacağı Davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

İş Hukuku

İşçi Alacağı Davası Eskişehir İş Hukuku Avukatı tarafından | 31 Temmuz 2023 tarihinde yazıldı.

İşçi Alacağı Davası

İşçi alacağı davası, 4857 sayılı iş kanunu uyarınca işçilerin işverenlere karşı açtıkları davadır. İşçiler kıdem tazminatı davası, ihbar tazminatı davası, fazla çalışma ücreti alacağı davası, yıllık izin ücreti alacağı davası gibi işçi alacağı davası açabilmektedir.  İş davası ile ilgili Eskişehir iş avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Kıdem tazminatı davası

İşçi alacağı davası olarak en sık kıdem tazminatı davası gündeme gelmektedir. Kıdem tazminatı belirli durumlarda işveren tarafından işçilere ödenen tazminattır. En az bir yıl süre ile aynı işyerinde çalışan işçiler belirli durumlarda kıdem tazminatına hak kazanır. İşçinin aynı işyerinde en az bir sene çalışması zorunludur. Kıdem tazminatı işçinin aldığı brüt ücret üzerinden hesaplanır.  İşveren iş sözleşmesini haklı nedenle feshederse işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.

İhbar Tazminatı Davası

İşçi ve işveren aralarında imzaladığı iş sözleşmesinde bildirim sürelerine uymak zorundadır. İşçi iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hariç feshetmek istiyorsa veya işveren iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hariç feshetmek istiyorsa belirli sürelere uymak zorundadır.  Usulüne uygun olmayan bir feshin varlığı halinde sözleşmeyi fesheden taraf ihbar tazminatı ödemek zorundadır.  İş Kanunu madde 17’ye göre;

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri;

  • İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
  • İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
  • İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
  • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

İhbar ve Kıdem Tazminatı Davası hangi mahkemede açılır?

İhbar ve kıdem tazminatı gibi işçi alacağı davası İş Mahkemelerinde açılmalıdır. İş mahkemesinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi İş Mahkemesi sıfatıyla işçi alacağı davasına bakmaktadır. Eskişehir’de işçi alacağı davası Eskişehir iş mahkemesinde açılmalıdır. Detaylar için Eskişehir işçi avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2015/22775 E. 2018/19329 K. sayılı kararına göre;

Somut uyuşmazlıkta, davacının iş akdi 21/09/2012-22/04/2013 tarihleri arasında aldığı 7 ay 1 günlük rapor üzerine 4857 sayılı Yasa’nın 25/1-b maddesi uyarınca feshedilmiştir. Davacının raporu, blok halinde 7 ay 1 gün olup, yasanın derhal fesih için belirlediği ihbar öneli +6 hafta (somut uyuşmazlıkta 14 hafta) olan süreyi aştığı, işverenin bildirimsiz fesih hakkının doğduğu, bu tür fesihlerde işverenin kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmakla birlikte,

yasa gereği ihbar öneli verme, ihbar tazminatı ödeme zorunluluğu olmadığı anlaşıldığından, mahkemece kıdem tazminatına hükmedilmesi yerinde olmakla birlikte, ihbar tazminatı talebinin reddi gerektiğinin düşünülmemesi hatalıdır. Hükmedilen miktarların net mi brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi de hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

İş davasında yetkili ve görevli mahkeme

İşçi alacağı davasında görevli mahkeme iş mahkemeleridir. İş mahkemesinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi İş Mahkemesi sıfatıyla davalara bakmaktadır. İş davasında yetki ise; davalı gerçek veya tüzel kişinin yerleşim yeri mahkemesidir.

İşçilik alacağı davası açmadan önce arabuluculuk başvurusu yapma zorunluluğu bulunmaktadır.  Arabuluculuk dava şartı olup mahkeme tarafından resen incelenmektedir. Arabuluculuk süreci bitmeden iş davası açılması yanlış olacaktır.

İş Mahkemesinde hangi davalar görülmektedir

  • Kıdem tazminatı davası,
  • İhbar tazminatı davası,
  • UGBT alacağı davası,
  • Fazla çalışma ücreti alacağı davası,
  • İşe iade davası, İş kazası davası,
  • Bakiye ücret alacağı davası,

Açmayı düşündüğünüz Kıdem tazminatı davası, İhbar Tazminatı davası, İş kazası davası gibi iş davası ile ilgili Eskişehir hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz.

İşçi alacağı davası ile ilgili Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2014/21349 E. 2014/25245 K. sayılı kararı;

Mahkemece hükme esas alındığı bildirilen 10.03.2014 tarihli bilirkişi raporuna göre davacı işçinin Mart ve Mayıs 2008 ve Ekim 2009 ayları fazla çalışma ücretleri ile Mayıs ve Ekim 2008 ayları ulusal bayram genel tatil ücretlerinin ödenmediği sabittir.

Ücreti ödenmeyen işçinin alacağı konusunda takibe geçmesi ya da ücreti ödeninceye kadar iş görme edimini yerine getirmekten kaçınması, iş ilişkisinin devamında bazı sorunlara yol açabileceğinden işverenle bir çekişme içine girmek istemeyen işçinin, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkı da bulunmaktadır.

Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemiş olması bu konuda önemsizdir. Geniş anlamda ücrete dahil olan fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların ödenmemesi durumunda da işçinin haklı fesih imkânı bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda fesihten çok önceki döneme ait ödenmemiş fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil ücreti alacağının varlığı karşısında davacının eylemli haklı feshinin kabulü yerine ücret miktarının düşüklüğü gerekçesiyle kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmesi hatalı olup hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

 

 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda İş Hukuku kategorisinde yer alıp, İş Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.