Boşanma davasında tazminat

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Boşanma davasında tazminat Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 2 Haziran 2020 tarihinde yazıldı.

Boşanma davasında tazminat

Boşanma davasında tazminat nedir?

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan boşanma davasında tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Boşanmada maddi tazminat, açılacak boşanma davasının içerisinde talep edilebileceği gibi boşanma davası sonuçlandıktan sonra da talep edilebilmektedir.

Maddi tazminatın, boşanma davası ile birlikte talep edilmesi halinde ayrıca bir harç ödemek gerekmeyecek, kabul veya reddi durumuna göre bir avukatlık ücreti çıkmayacaktır. Ancak boşanma davası sonuçlandıktan sonra açılacak bir dava ile maddi tazminat talebinde bulunulması halinde, bu davalar nispi harca tabi olacaktır. Bu sebeple bu davalarda dava değeri üzerinden harç ile kabul veya red oranında avukatlık ücreti ödenmesi gerekecektir. Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Boşanmada maddi tazminatın şartları nelerdir?

  • Tazminat talep eden eşin kusursuz ya da daha az kusurlu olması gerekir.
  • Tazminat talep eden eşin mevcut ya da beklenen menfaatlerinin boşanma yüzünden zedelenmesi gerekir.
  • Tazminatın talep edilmesi ve boşanma kararının kesinleşmiş olması gerekir.

Boşanan eşler birbirlerine mirasçı olabilirler mi?

Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler. Boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması hâlinde de yasal mirasçı olunamaz.

Nafaka Davası Nasıl Açılır? Nafaka Türleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanun’unda öngörülen koşulların oluşması halinde nafaka yükümlüsü olarak belirlenen kişi ya da kişilerce ödenmesi gereken, yine kanun tarafından belirtilen kişilerin yaşamlarına devam edebilmeleri ve en azından asgari ihtiyaçlarını temin edebilmeleri için miktarı ve koşulları hakim tarafından belirlenen parasal katkıya ‘nafaka’ denir. Hukukumuzda nafaka türleri tedbir, iştirak, yoksulluk ve yardım nafakası olarak düzenlenmiştir.

Tedbir Nafakası Nedir?

Boşanma davası devam ederken veya boşanma davasından önce maddi olarak zayıf durumda olan eşin veya on sekiz yaş altındaki müşterek çocuğun hayatını devam ettirebilmesi geçinebilmesi için mahkemece hükmedilen nafaka türüdür. Türk Medeni Kanunu’nun 169. Maddesi’nde yer alan boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır hükmü gereğince tedbir nafakasına hükmedilebilir.

Yoksulluk Nafakası Nedir?

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. Yoksulluk nafakası; nafaka alacaklısının yeniden evlenmesi ve taraflardan birinin ölümü durumunda kendiliğinden; yoksulluğun ortadan kalkması, nafaka alacaklısının evlenme olmadan fiilen evliymiş gibi başka birisi ile birlikte yaşama ve haysiyetsiz hayat sürme durumunda ise mahkeme kararı ile kaldırılabilir.

İştirak Nafakası Nedir?

İştirak nafakası, velayeti kendisine verilmeyen eş tarafından ödenmek üzere, ergin olmayan çocuk lehine herhangi bir talep olmaksızın da hakim tarafından hükmedilebilen nafaka türüdür. Bu nafaka türünde eşlerin kusur durumunun hiçbir önemi yoktur. Bu nafaka türündeki amaç; ergin olmayan çocuğun yetiştirilmesi, sağlık, barınma, eğitim vs. giderlerine velayet kendisine verilmeyen eşin mali gücü oranında katılmasını sağlamaktır.

Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

Yardım Nafakası Nedir?

Yardım nafakasının boşanma ve ya evlilik birliğiyle bir alakası yoktur. Yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek maddi olarak hayatını idame ettiremeyecek durumda olan altsoy veya üst soy ya da kardeşlere ödenen nafakadır.

Tazminat ve Nafaka Nasıl Ödenir?

Maddi tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat  biçiminde  yani zaman içine yayarak, aylık taksitler halinde gibi ödenmesine karar verilebilir. Manevi tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez. İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır. Boşanma davasında kadının hakları ile ilgili olarak Eskişehir boşanma avukatı ve Eskişehir hukuk bürolarını arayabilirsiniz.

Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir. Hakim, istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir. Boşanma davasında tazminat ile ilgili iletişime geçebilirsiniz.

Nafaka Davalarında Yetkili Mahkeme Neresidir?

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Nafaka davalarında ve boşanma sürecinde hak kaybı yaşamamanız adına Boşanma davasında tazminat istiyorsanız mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Bu konular da Eskişehir ilinde ve Emirdağ ilçesinde boşanma avukatı olarak müvekkillerine hizmet veren avukat Oğuz Özdemir hukuk bürosu olarak tarafımıza ulaşabileceğiniz gibi diğer meslektaşlarımıza da ulaşabilirsiniz

Boşanan Kadın Kişisel Durumu

Boşanma halinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse hakimden bekarlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir. Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hakim, kocasının soyadını taşımasına izin verir. Koca, koşulların değişmesi halinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir. Boşanma davasında tazminat, nafaka, kişisel ilişki gibi konular için hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.