Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 27 Haziran 2022 tarihinde yazıldı.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

TCK nın 134. Maddesinde özel hayatın gizliliğini ihlal suçu düzenlenmiştir. Madde iki fıkradan oluşmakta olup birinci fıkrada, özel hayatın gizliliğini ihlal ile gizliliğin görüntü ve seslerin kayda alınması suretiyle ihlali cezalandırılmaktadır. İkinci fıkrada ise kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etme cezalandırılmaktadır.

Özel hayat; kişinin, başkalarının gözü önünde olmayan, kamuya kapalı olan, herkesten gizlediği hayatıdır. Özel hayatın gizliliği anayasa ve yasalarla koruma altına alınmıştır. Bireyin başkalarının gözü önünde olmayan mahrem ortamında veya kamuya açık ortamlarda, başkalarınca görülmesini ya da duyulmasını istemedikleri davranışlarının rızaları dışında görüntülenmesi ve/veya dinlenilmesi halinde özel hayatın gizliliğinin ihlali ortaya çıkmaktadır.

Özel Hayatın Gizliliği Hakkı

Özel hayat gerek Anayasamızda gerekse uluslararası hukuk düzenlemelinde koruma altına alınmıştır. Nitekim Anayasamızın 20. Maddesinde “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.”  Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. Maddesinde “Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.” denilerek özel hayatın güvence altına alındığı belirtilmiştir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Unsurları Nelerdir

Bir kimsenin özel hayatını ihlal etmek ve bir kimsenin özel hayatı ile ilgili ses ya da görüntü kayıtlarını ifşa etmek özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla özel hayatın gizliliğini ihlal suçu için kişinin görüntü ya da ses kayıtlarının yayınlanması şart değildir. Bu kayıtların yalnızca alınması bile ihlal suçu için yeterli sayılmaktadır. Failin hem kişiye ait özel ses ve görüntüleri kayıt altına alıp hem de bu kayıtları ifşa etmesi durumunda ise bu durumda fail her iki maddeden de ayrıca cezalandırılmasına karar verilecektir. Eskişehir ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize ceza hukuku alanında hizmet vermekteyiz.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Nitelikli Hali

Türk Ceza Kanunda özel hayatın gizliliğine ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme yasaklamaktadır. İfşa etmek; gizli bir şeyi açığa çıkarma, yayma olarak tanımlanmaktadır. Özel hayatın gizliliğine ilişkin görüntü veya sesin, bir kimsenin yahut birçok kimsenin bilgisine sunulması, herkesin görmesinin, işitmesinin sağlanması, ifşa etmek olmaktadır. Bu suçun oluşumu için başkasının duyabileceği veya görebileceği şekilde ifşanın gerçekleşmesi halinde suç oluşacaktır.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Cezası

Türk Ceza Kanunu madde 134/1’e göre kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılacaktır. Türk Ceza Kanunu madde 134/2’ye göre kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden, dağıtan kimse ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Yine ifşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de fail 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Şikayete Tabi Mi

Türk Ceza Kanunun 139. Maddesinde ” Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.” denilmekle özel hayatın gizliliğini ihlal suçu takibi şikayete bağlı kılınmıştır. Şikayet süresi, suçtan zarar gören yada mağdurun ‘fiil’ ve ‘faili’ öğrenmesinden itibaren 6 aydır. Şikayet hakkı, her halükarda TCK md. 66’da düzenlenen dava zamanaşımı süresi içinde yapılmalıdır.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Uzlaşmaya Tabi Mi

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253/1. maddesi gereğince uzlaşmaya tabidir. Uzlaştırma işlemi yapılmadan kamu davası açılamaz. Soruşturma aşamasında usulüne uygun uzlaştırma işlemi yapılmadan kamu davası açılmış ise, 6763 sayılı Kanun’un 35.maddesi ile getirilen değişiklikte dikkate alınarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun uzlaşma başlıklı 253 ve 254. maddelerinde düzenlenen uzlaşma hükümleri uygulanıp, sonucuna göre karar verilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.

Özel Hayatın Gizliliği İhlali Suçunda Görevli Ve Yetkili Mahkeme Neresidir

TCK nın 134. Maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği ihlal suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise suçun oluştuğu yer mahkemesidir. Konu ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Özel Hayatın Gizliliği İhlali Suçunda Manevi Tazminat,

Bireyin özel hayatının gizliliği ihlal edildiği zaman kişilik hakları ihlal olan kişi hukuk mahkemelerinde ayrıca manevi tazminat davası açabilecektir. Ceza yargılamasında manevi tazminata hükmedilmemektedir.

Özel hayatın gizliliği ile ilgili diğer makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Eskişehir Ceza Avukatı Oğuz Özdemir 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.