Reşit olmayanla cinsel ilişki

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Reşit olmayanla cinsel ilişki Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 22 Aralık 2022 tarihinde yazıldı.

Reşit olmayanla cinsel ilişki

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu Türk Ceza Kanunu‘nun 104. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçun mağdur ile evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Suçun, evlat edineceği çocuğun evlan edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu gerekçesi

Yasa koyucu, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun yalı halini düzenleyen TCK 104/1. madde ve fıkrası hükmüyle on beş yaşını bitirmiş ancak henüz on sekiz yaşını bitirmemiş olan çocuğun, normal koşullarda gerçekleştirdiği davranışların hukuki anlam ve sonuçlarını kavrama yeteneğine sahip olmakla birlikte, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olabileceğin gerçeğinden hareketle, iradi yeteneğinin zayıflığı normatif olarak kabul edilen bu yaş gurubundaki çocuklarla, cebir, tehdit ve hile olmaksızın gerçekleştirilen cinsel ilişkide mefruz cebrin varlığını kabul ederek bu eylemi bireyin cinsel özgürlüğüne yönelik sayarak cezalandırmak suretiyle suç mağduru çocuğu korumayı amaçlamıştır. Eskişehir avukatları listesine Eskişehir barosundan ulaşabilirsiniz.

Reşit olmayanla cinsel ilişkide suçun faili

Bu suçun faili kadın veya erkek herhangi bir kişi olabilir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun Türk Medeni kanununa göre aralarında evlenme yasağı bulunan kişiler tarafından işlenmesi halinde daha ağır cezaya hükmedilecektir.

Reşit olmayanla cinsel ilişkide suçun Mağduru

Bu suçun mağduru on beş yaşını bitirmiş ve henüz on sekiz yaşını bitirmemiş olan çocuktur. Mağdur erkek veya kadın olabilir.

Mağdurun yaşı konusunda nüfus kaydı esas alınır. Mağdurun yaşının onsekizden büyük veya onaltıdan küçük olduğu iddia veya savunma olarak ileri sürüldüğü veya mahkemece mağdurun dış görünüşüne göre böyle bir tereddüt oluştuğu takdirde, suç unsurlarına etkisi bakımından mahkemece CMK 218/2 göre bir karar verilebilir.

Bu suçta önemli olan cinsel ilişki olup, cinsel ilişki boyutuna ulaşmayan yakınlaşmalar bu suçu oluşturmaz. Konu ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.  Eskişehir ceza avukatı olarak reşit olmayan cinsel ilişki suçunda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Suçun mağdurunun baştan beri fiile rıza göstermesi, reşit olmayan kişiyle cinsel ilişkiye girme fiilini hukuka uygun hale getirmez. Esasen fiil, küçük olan mağdurun yasal temsilcilerinin rızası dışında gerçekleştiği için suç sayılmıştır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki adlı diğer makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2018/7273 E 2019/483 K. Olayın intikal şekli ve zamanı, mağdurenin beyanları, savunma ve tanık anlatımları ile tüm dosya içeriği nazara alındığında, suça sürüklenen çocuğun suç tarihinde 16 yaşını bitirmiş mağdure ile rızası hilafına cinsel ilişkiye girdiğine dair mahkumiyetine yeter her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil olmaması karşısında eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 104/1. maddesinde düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturduğu gözetilerek,

5237 sayılı TCK’nın 104/1. maddesinde düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun, soruşturma ve kovuşturmasının, şikayete tabi olması ve dosya kapsamına göre suça sürüklenen çocukla rızaen cinsel ilişkiye giren on beş – on sekiz yaş grubuna dahil mağdurenin, vekil huzurunda alınan ifadesinde, suça sürüklenen çocuktan şikayetçi olmadığını bildirmesi nedeniyle, kamu davası hakkında şikayet yokluğu nedeniyle TCK’nın 73 ve 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddeleri uyarınca düşme kararı verilmesi yerine,

yazılı şekilde hüküm tesisi, Kanuna aykırı, suça sürüklenen çocuk müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 29.01.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yargıtay 14. Ceza dairesi 2017/985 E. 2017/3351 K. sayılı kararı; Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen 28.12.2012 tarihli raporda, mağdurenin kendisinde mevcut olan zeka geriliğinin hekim olmayanlarca anlaşılamayabileceği, ancak yakın çevresinde yaşayanlarca ve kendisini tanıyanlarca anlaşılabileceğinin mütalaa edilmesi ve tüm dosya kapsamına göre; sanıkların, mağdurenin kendisine karşı gerçekleştirilen eylemlerin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin bulunmadığını bildiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, buna göre sanıkların mağdureye yönelik gerçekleştirdikleri eylemin reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturacağı,

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2017/3381 E. 2017/6395 K. sayılı kararı  Mağdurenin olaya dair soruşturma evresinde alınan soyut beyanı dışında başkaca bir delil bulunmaması sanığın atılı suçları işlemediğine yönelik istikrarlı savunması, mağdurenin olayın hemen akabinde şikayetçi olmaması sebebiyle cinsel istismara yönelik raporunun bulunmaması ve tüm dosya kapsamına göre mağdure ile aralarında daha önceden duygusal anlamda ilişki bulunan sanığın atılı suçları işlediği hususunda cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşıldığından, beraati yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi şeklindedir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki

Reşit olmayanla cinsel ilişki

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.