Bilişim Suçları

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Bilişim Hukuku

Bilişim Suçları Eskişehir Bilişim Hukuku Avukatı tarafından | 18 Kasım 2022 tarihinde yazıldı.

Bilişim Suçları

Bilişim suçları teknolojik gelişmeye bağlı olarak kişilerin farklı türden sosyal medya hesapları da kullanılmasıyla artmıştır. Türk Ceza Kanunun da bilişim suçları düzenlenerek kişilerin sosyal medya hesaplarını güvenli şekilde kullanabilmesi amaçlanmıştır. Bilişim sistemi ile kastedilen windows, linux gibi işletim programları ile birlikte e-mailler, facebook, instagram, whatsapp, twitter, tiktok vb gibi sosyal medya uygulamalarını da kapsayan veri sistemleri kastedilmektedir. Bilişim suçları ve cezası her geçen gün daha önemli hale gelmektedir.

Bilişim suçları, 5237 sayılı TCK’nın 243 ila 245 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Konuşma dilinde siber suçlar olarak da adlandırılan bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılan suç olarak tanımlamak mümkündür. Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanıldığı tüm suçlar genel olarak bilişim suçları kapsamında saymak mümkündür. Örneğin dolandırıcılık suçunda bilişim sistemleri kullanılmış ise fail nitelikli dolandırıcılık suçundan (5237 sayılı TCK nın 158/1-f maddesinde düzenlenen Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan) cezalandırılacaktır. Bilişim suçları ile ilgili bir avukattan hukuki yardım alabilirsiniz.

Bu makalemizde bilişim suçları ile ilgili olan 5237 sayılı TCK’nın 243 ila 245 maddeleri inceleyeceğiz.

Bilişim suçları ile ilgili Yasal Mevzuat

Bilişim Sistemine Girme Suçu

TCK madde 243

(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.
(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.
(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(4) (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu

TCK madde 244-

(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçu

TCK Madde 245

1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar
sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
4) Birinci fıkrada yer alan suçun;

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,
c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

5) (Ek: 6/12/2006 – 5560/11 md.) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

Yasak Cihaz veya Program Kullanma Suçu

Madde 245/A- (1) Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun; münhasıran bu Bölümde yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bilişim suçları özel bir alan olup uzmanlık gerektirmektedir.  Avukat Oğuz Özdemir olarak Eskişehir ilinde bilişim suçları ile ilgili müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Bilişim Sistemine Girme Suçu

5237 sayılı TCK md 243’ün ilk fıkrasında suçun yasal tanımı yapılmış ve anılı suçun temel şekline yer verilmiştir. Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak girilmesi ve orada kalınması ile suç oluşacaktır. Suçun oluşumunda failin verileri elde etme amacı taşıyıp taşımaması önem arz etmemektedir. TCK madde 243/2’de ise; “bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi” durumu cezanın indirilmesi gereken hal olarak sayılmıştır. TCK madde 243/3’de, işlenen fiil sonucunda “sistemin içerdiği verilerin yok olması veya değişmesi” hali cezanın neticesi sebebiyle ağırlaştırılması gereken nitelikli hali olarak öngörülmüştür. 5237 sayılı TCK’nın 243.maddesine 4.fıkrasında Bilişim sisteminin kendi içerisinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleştirilen veri nakillerini teknik araçlarla izlenmesi ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Bilişim sistemlerine girme suçunda sisteme nasıl girildiğinin bir önemi yoktur. Kişinin hesabına girilmesinin casus yazılımlar, virüslü program gönderme veya bu amaçla üretilmiş programlar kullanılması açısından bir önemi yoktur. Suç seçimlik hareketli bir suçtur. Bilişim suçları günümüzde teknolojinin gelişmesi ve insan hayatında daha çok yer kaplaması sebebiyle sürekli gelişen ve değişime açıktır.

Herkesin erişimine açık olan diğer bir anlatımla hak sahibinin sisteme girmesine izin verdiği ve herhangi bir kısıtlama yapmadığı durumda bilişim sistemine girme suçu oluşmayacaktır. Yine hak sahibinin sisteme giriş izni verdiği durumda da atılı suç oluşmayacaktır. Ancak hak sahibinin rızasını geri aldığı durumda derhal sistemden çıkılması gerekmektedir. Aksi takdirde rızanın geri alındığı andan itibaren suç oluşabilecektir. Bilişim suçları ve cezası ile ilgili bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Bilişim suçları ile ilgili olan TCK m.243’te düzenlenen bilişim sistemine girme veya kalma suçu şikayete tabi suçlardan olmayıp resen soruşturmaya tabi suçlardandır.

Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu

Türk Ceza Kanununun 244. Maddesinde sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme olarak seçimlik hareketli eylemler suç kapsamında sayılmıştır. Genellikle uygulama da en çok karşılaşılan kişiye ait sosyal medya hesabı şifresinin değiştirilerek hak sahibinin sisteme girmesini engelleme veya sosyal medya hesabından 3. Kişilere mesaj atma vb şeklinde karşımıza çıkmaktadır. TCK nın 244/3 maddesinde 244. maddenin 1. ve 2. fıkrasında yer alan fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde cezanın artırılacağı belirtilerek nitelikli hale yer verilmiştir. Sistemi engelleme, verileri değiştirme, bozma veya yok etme şeklindeki seçimlik hareketlerle fail kendisine yada üçüncü bir şahsa haksız bir menfaat sağlarsa TCK nın 244/4 maddesi gereğince cezalandırılacaktır. TCK m. 244’te düzenlenen sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu şikayete tabi suçlardan olmayıp resen soruşturmaya tabi suçlardandır.

Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçu

TCK nın 245. Maddesinde; başkasına ait bir banka veya kredi kartı ile yarar sağlamak, başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirerek sahte banka veya kredi kartı üretmek, böyle bir kartı satmak, devretmek, satın almak veya kabul etmek ve sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle yarar sağlamak şeklinde üç farklı suç düzenlenmiştir.

Bu suçun konusunu kredi ve banka kartları oluşturmaktadır. Uygulamada en çok karşılaşılan mağdura ait kredi kartının veya banka kartının ele geçirilerek para çekilmesi veya alışveriş yapılması şeklinde olmaktadır.

Anılı maddenin 4. Maddesinde sayılan kişilere karşı bu suçun işlenmesi şahsi cezasızlık sebebi olarak sayılmıştır. Maddenin 5. Fıkrasında etkin pişmanlık hükümleri yönünden TCK nın 168. Maddesine atıf yapılmıştır.

TCK m. 245’te düzenlenen banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu suçu şikayete tabi suçlardan olmayıp resen soruşturmaya tabi suçlardandır.

Yasak Cihaz veya Program Kullanma Suçu

TCK nın 245/A maddesinde bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun; münhasıran bir bilişim suçunun işlenmesi için yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithaleden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişilerin cezalandırılması amaçlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Bilişim Hukuku kategorisinde yer alıp, Bilişim Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.