Hırsızlık Suçu ve Cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Hırsızlık Suçu ve Cezası Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 3 Aralık 2023 tarihinde yazıldı.

Hırsızlık Suçu ve Cezası

Hırsızlık Suçu ve Cezası Türk Ceza Kanunu 141. maddesinde düzenlenmiştir.   Bugünkü makalemizde hırsızlık suçu ve cezası, nitelikli hırsızlık suçu ve cezası ve hırsızlık suçu ve cezası ile ilgili yargı kararlarından bahsedeceğiz

TCK 141 Hırsızlık Suçu ve Cezası

Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Kanun suçu işleyecek kişi açısından kimse sözcüğü kullanılarak herhangi bir özellik belirtilmemiştir, bu nedenle hırsızlık suçunun faili herkes olabilir. Ancak aynı kanunun 167. maddesine göre akrabalar bu suçu işledikleri takdirde akrabalığın derecesine göre şahsi cezasızlık veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler bulunmaktadır. Hırsızlık suçunun mağduru herkes olabilir.

Hırsızlık suçunun maddi konusu taşınır bir maldır. Hırsızlık suçunda mal, insanın normal hayatında ve ilişkilerinde herhangi bir gereksinim için kullandıkları taşınabilir şeylerdir.  Taşınır malın alınmasının suç oluşturabilmesi için zilyedinin rızasının bulunmaması gerekir.  Hırsızlık suçu ve cezası ile ilgili olarak Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Hırsızlık suçu “kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadı” biçiminde özel bir kastla işlenebilen bir suç olarak düzenlenmiştir. Yine hırsızlık suçu taksirle işlenebilen bir suç değildir.  Hırsızlık suçu ve cezası ile ilgili TCK 141 vd okuyabilirsiniz.

TCK 142 Nitelikli Hırsızlık Suçu ve Cezası

Hırsızlık suçunun;

a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,

c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,

d) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,

e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,

f) İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Suçun;

a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,

b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,

c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,

d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle,

e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle

f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,

g) (…)büyük veya küçük baş hayvan hakkında

h) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında, İşlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır.

Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde, beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır ve on bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz.

Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır. Eskişehir hırsızlık suçu ile ilgili Eskişehir ceza avukatından bilgi alabilirsiniz. Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Hırsızlık Suçunda Daha Az Cezayı Gerektiren Haller

Hırsızlık suçunun;
a) Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde,
b) Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla, İşlenmesi halinde, şikayet üzerine, fail hakkında iki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Hırsızlık suçu ve cezası ile ilgili Eskişehir ceza avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Hırsızlık suçunda etkin pişmanlık

Hırsızlık suçu ve cezasında etkin pişmanlık TCK 168’de düzenlenmiştir.

Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs, taksirli iflâs (…) suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.

Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir.

Yağma suçundan dolayı etkin pişmanlık gösteren kişiye verilecek cezanın, birinci fıkraya giren hallerde yarısına, ikinci fıkraya giren hallerde üçte birine kadarı indirilir.

Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, ayrıca mağdurun rızası aranır.

Karşılıksız yararlanma suçunda, fail, azmettiren veya yardım edenin pişmanlık göstererek mağdurun, kamunun veya özel hukuk tüzel kişisinin uğradığı zararı, soruşturma tamamlanmadan önce tamamen tazmin etmesi halinde kamu davası açılmaz; zararın hüküm verilinceye kadar tamamen tazmin edilmesi halinde ise, verilecek ceza üçte birine kadar indirilir. Ancak kişi, bu fıkra hükmünden iki defadan fazla yararlanamaz.

 

Hırsızlık suçu yargı kararları

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2019/4028 E. 2019/9518 K. sayılı kararı;

Müşteki …’in motosikletini, saat 19.00’da park ettiğini, ertesi gün saat 08.00’da motosikletin yerinde olmadığını beyan ettiği, olay yerini gören güvenlik kamera görüntülerine göre, eylemin saat 05.42’de işlendiği ve suç saatine ilişkin başka bir tespitin de olmadığı, uyaptan alınan güneşin doğuş ve batış çizelgesine göre suç tarihinde gece vaktinin saat 05.19’da sona erdiğinin anlaşılması karşısında, hırsızlık suçunun sanık lehine gündüz vakti işlendiğinin kabul edilmesi gerektiği halde, suçun gece vakti işlendiğine dair delillerin nelerden ibaret olduğu karar yerinde denetime olanak verecek şekilde açıklanıp tartışılmadan suça sürüklenen çocuk hakkında TCK’nın 143. maddesi ile uygulama yapılarak fazla ceza tayin edilmesi,

Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 20/11/2018 tarihli ve 2016/6-986 E., 2018/554 K. sayılı içtihadında belirtildiği üzere, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu nun 35. maddesi ile Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 20 ve 21. maddeleri uyarınca, fiil işlendiği sırada 15-18 yaş grubundaki suça sürüklenen çocuk hakkında sosyal inceleme raporu alınmama gerekçesinin kararda gösterilmemesi, Bozmayı gerektirmiştir. Hırsızlık suçu ve cezası ile ilgili TCK’ya bakabilirsiniz.

Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/14267 E. 2016/463 K.

Dosya kapsamından, müştekinin 08.07.2002 günü 02.30’da uyuduğu, ertesi gün saat 08.30 sıralarında uyandığında ikametine hırsız girdiğini fark ettiği yolundaki beyanları gözetildiğinde, UYAP sorgulamasında olay günü güneşin yaz saati uygulaması da dikkate alındığında 5.45’te doğduğu, TCK 6/1-e maddesi uyarınca saat 4.45’e kadar olan zaman diliminin gece olarak kabulü gerektiği, temyiz incelemesine konu olayın gece sayılan vakitte işlendiğine ilişkin her hangi bir delil bulunmadığı anlaşılmakla,

sanığın 08.07.2002 günü tespit edilemeyen bir vakitte 4. katta bulunan müştekinin ikametine şahsi çeviklik gerektirecek şekilde tırmanarak ikametten cep telefonu ve bir kısım ziynet eşyaları çalması şeklinde gerçekleşen eyleminin 765 sayılı TCK 493/1. Maddesinde yazılı bulunan suça uyduğu, 5237 sayılı TCK’nın ise 142/1-b maddesi kapsamında kaldığı, zamanaşımı yönünden 5237 sayılı TCK’nın sanık lehine olduğunun anlaşılması karşısında, sanığın eylemine uyan TCK’nın 142/1-b maddesinde yazılı bulunan atılı suçun gerektirdiği cezanın türü ve üst sınırına göre; aynı Yasanın 66/1-e ve 67/4. maddelerinde öngörülen 12 yıllık uzamış zamanaşımı süresinin suç tarihi olan 08.07.2002 gününden inceleme tarihine kadar geçmiş bulunması, Bozmayı gerektirmiş,

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2017/2579 E. 2017/7495 K.

Sanıkların yüklenen suçu işlemediklerine dair savunmalarının aksini gösterir, müştekinin teşhis ettiği sanıkların olay günü işyerine geldiklerine dair ifadesi dışında mahkumiyetlerine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delillerin neler olduğu tartışılıp denetime olanak sağlayacak şekilde karar yerinde gösterilmeden yeterli olmayan gerekçeyle yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi,

Kabule göre de;

a-) Sanıkların, müştekinin kuaför olarak çalıştırdığı işyerine giderek hırsızlık suçunu işlediklerinin anlaşılması karşısında, eylemlerinin 5237 Sayılı TCK’nın 142/1-b maddesinde tanımlanan hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden aynı Kanunun 141. maddesi uyarınca hüküm kurulması.

b-) 22/07/2011 tarihli oturumda sanık …..’in suç sebebiyle oluşan zararın giderilmesi amacıyla müşteki adına 300 TL havale edildiğine dair haber kağıdını ibraz ettiği, müştekinin havale edilen parayı (haberi olmadığından) almadığını, almak da istemediğini belirttiğinin anlaşılması karşısında, sanıkların yasal bir indirim nedeninden yararlanabilmesinin müştekinin kabulüne bağlı tutulamayacağı, bu durumda müştekiye zararının miktarı açıklattırılarak, sanıklara gerekirse tevdi mahalli gösterilip, zararı giderme olanağı sağlandıktan sonra sonucuna göre, 5237 Sayılı TCK’nın 168/2 maddesinin uygulanma olanağının değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiş, sanıklar ve müdafiilerin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi..

Hırsızlık Suçu ve Cezası

Hırsızlık Suçu ve CezasıHırsızlık Suçu ve Cezası

 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.