Boşanma davası ne kadar sürer?

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Boşanma davası ne kadar sürer? Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 1 Haziran 2020 tarihinde yazıldı.

Boşanma davası ne kadar sürer?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Öncelikle boşanmanın çekişmeli mi yoksa tarafların her hususta anlaşma sağladığı çekişmesiz mi olduğu önemlidir. Halk dilinde çekişmeli boşanma iki tarafında birbirlerine  belli kusurlar yüklediği anlaşmazlıklardır.Çekişmesiz boşanma ise anlaşmalı boşanma yani tek celsede boşanma olarak tabir ettiğimiz boşanma biçimidir.Anlaşmalı boşanmaya ilişkin sitemizde ki makalemizi okumanızı tavsiye ederiz. Eğer ki anlaşmalı boşanmak istiyorsanız bir avukat yardımıyla düzenlenmiş ve her türlü konuda anlaşılmış (tazminat miktarı, nafaka miktarı, velayet hususundaki anlaşma, mallar arasındaki anlaşma) protokol içerisine eklenerek yetkili aile mahkemesine sunulur ve boşanma davası bu şekilde açılır.Akabinde yetkili aile mahkemesinin vereceği duruşma günüyle iki taraf da o duruşma gününde mahkemede olarak protokol konusundaki anlaşmalarını mahkeme huzurunda da ikrar ederek boşanmayı sağlamış olurlar.Bu arada anlaşmalı boşanma için ayrıca gerek şartlar da bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma için en az 1 yıldır evli olma şartı aranmaktadır. Çekişmeli boşanma davasında taraflar iki nüsha dilekçelerini hazırlayıp ekleriyle beraber tevzi bürosundan kendileri de boşanma davalarını açabilirler. Ancak bunu tavsiye etmemiz mümkün değildir. Bugün ki hukuk bültenimizde Eskişehir ilinde  Boşanma Avukatı  olarak da müvekkillerine hizmet  veren avukat Oğuz Özdemir hukuk bürosu olarak boşanma davası nasıl açılır,boşanma davası masrafı ne kadardır,boşanma davasının sebepleri nelerdir konularını mevzuatımız ışığında ele alacağız. Zira sürecin teknik bilgi ve uzman yardımı almadan yönetilmesinin mümkün olmadığı kanaatindeyiz. İleride çok büyük mağduriyetler ve hak kaybı yaşamamanız için anlaşmalı boşanma protokolünü de mutlaka uzman avukat yardımıyla düzenlemeniz gerektiği kanaatindeyiz. Bu konular da Eskişehir ilinde ve Emirdağ ilçesinde boşanma avukatı olarak müvekkillerine hizmet veren avukat Oğuz Özdemir hukuk bürosu olarak tarafımıza ulaşabileceğiniz gibi diğer meslektaşlarımıza da ulaşabilirsiniz

Boşanma Davası Nerede Açılmalıdır?Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir. Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir.Aile mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla boşanma davalarında görevlidir. Örneğin; Eskişehir ilinde yaşayan çiftler boşanma davasını Eskişehir Aile Mahkemesinde açmalıdır.

Ayrılık Kararı Nedir?      

Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse ayrılık isteyebilir. Mevzuatımız aile birliğinin korunmasını istemekte en son çare olarak boşanmayı öngörmektedir.Bu sebeple ayrılık kurumu  mevzuatımızda yer almaktadır.Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez. Dava boşanmaya ilişkinse, ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir. Ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar bir süre için karar verilebilir. Bu süre ayrılık kararının kesinleşmesiyle işlemeye başlar.Süre bitince ayrılık durumu kendiliğinden sona erer. Ortak hayat yeniden kurulmamışsa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Boşanmanın sonuçları düzenlenirken ilk davada ispatlanmış olan olaylar ve ayrılık süresinde ortaya çıkan durumlar göz önünde tutulur.

Boşanma Davası Masrafı Ne Kadardır?

Boşanma davası sadece dilekçelerin ve eklerin mahkemeye sunulmasıyla açılmaz.Mahkemece yapılacak giderler için harçlar ödenir. Dava da tanık sayısı,keşif gibi etkenler miktarı değiştirmekle birlikte yaklaşık dava açma maliyeti 450-600 civarıdır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı yani çekişmesiz boşanma davası genelde tek celsede sonuçlanmakta olup yaklaşık bir ay sürmektedir.Çekişmeli boşanma davası, mahkemenin delilleri değerlendirme süresi,tanıkları dinleme süresi,tarafların kurumlardan istenen evrak ve bilgileri, yerel mahkemenin kararının taraflarca temyiz edilip edilmeme durumu gibi faktörlerde göz önüne alındığında yani davanın niteliğine göre değişmekte olup bir yıl ile üç yıl arasında değişmektedir.

Çekişmeli Boşanma davası nedir?

Çekişmeli boşanma davası uygulama da sıklıkla karşılaştığımız tarafların velayet,tazminat,nafaka ve diğer hususlarda anlaşamadığı,karşılıklı delillerini sundukları davalardır.Avukat tarafından takip edildiği takdirde tarafların duruşmalara katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Boşanma davası sebepleri nelerdir? Zina(Aldatma) Sebebiyle Boşanma

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma                             

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

Terk Sebebiyle Boşanma

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

Akıl hastalığı Sebebiyle Boşanma                                                                                            

Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma                                                                        

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.Belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu      

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için Büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.