Şiddet nedeniyle boşanma davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Boşanma Davaları

Şiddet nedeniyle boşanma davası Eskişehir Boşanma Davaları Avukatı tarafından | 11 Kasım 2021 tarihinde yazıldı.

Şiddet nedeniyle boşanma davası

Eşlerden biri aile mahkemesinde şiddet nedeniyle boşanma davası açabilmektedir. Eşler birbirlerinden boşanmak istemeleri birçok sebebe dayanabilmektedir.  Boşanma sebeplerinden bir tanesi de şiddettir. Şiddet denilince akla hemen fiziksel şiddet geliyor olsa da bunun yanında psikolojik ve ekonomik şiddet de söz konusu olabilmektedir.

Ekonomik Şiddet 

Öncelikle ekonomik şiddetin tanımını yapmak gerekirse; ekonomik şiddet eşin ekonomik kaynaklarını ve parasını düzenli olarak kullanan diğer eş üzerinde bir tehdit ve kontrol aracı olarak kullanması, diğer eşin ekonomik olarak mağdur edilmesi olarak tanımlanabilmektedir. Burada bahsedilen müdahale olması gerekeni aşan, anormal boyutta müdahaledir.

Ekonomik şiddet yalnızca eşler arasında değil aile ilişkilerinde, akrabalık ilişkilerinde, iş hayatında da yaşanması mümkündür yaşanabilmektedir. Her ne kadar genelde ekonomik şiddeti mağdurları kadınlar olsa da erkeklerin de ekonomik şiddet mağduru olmaları durumu söz konusu olabilmektedir.

Ekonomik şiddete maruz kalan kişiler buna bağlı olarak fiziksel şiddete daha fazla maruz kalmakta ve ruh sağlıklarında ciddi bozulmalar meydana gelmektedir. Bu durum ekonomik şiddete maruz kalanın çevresine de yansımakta ve çocuğunun bulunması halinde çocuğun eğitim, beslenme, sağlık ve yaşam hakkı da engellenmiş olmaktadır.

Ekonomik şiddete eşin; diğer eşin maaşına el koymaya çalışması, cimri olması, evin zorunlu giderlerine katılmaması, kırılan eşyaların dahi hesabını sorması, eşin ve çocukların kişisel harcamalarını karşılamamak, faturaları ödememek, eşini masraf olmasın diye soğukta veya karanlıkta oturtması, aşırı borçlanması sebebiyle eve devamlı haciz gelmesi, kumar oynayarak borçlanması sebebiyle ev eşyalarını kumar borcuna yatırması örnek verilebilir. Eskişehir boşanma avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize avukatlık hizmeti vermekteyiz. Konu ile ilgili Eskişehir hukuk büroları ile iletişime geçebilirsiniz.

Dikkat etmek gerekirse paranın olmaması, yoksulluk hali değil paranın olmasına rağmen eşinden ve çocuklarından parasını sakınması halidir ekonomik şiddet.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Şiddet nedeniyle boşanma davası yargı kararları

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 19.03.2019 Tarih ve  2017/5433 Esas – 2019/2996 Karar sayılı kararı Davalı-davacı erkeğin bölge adliye mahkemesince kabul edilen ve gerçekleşen “Yüksek fatura geldiğinden bahisle evin ısınmasını önlemek suretiyle eşine ve kızına ekonomik şiddet uygulaması” şeklindeki kusurlu davranışı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliktedir. Kadın yararına TMK m. 174/2 koşulları oluştuğundan ilk derece mahkemesince kadın yararına manevi tazminata hükmolunması netice itibariyle isabetlidir. Gerçekleşen bu durum karşısında bölge adliye mahkemesince kadının manevi tazminat talebinin reddine karar verilmesi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.”

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 13.04.2017 Tarih ve 2015/25979 Esas – 2017/4218 Karar sayılı kararıToplanan delillerden davacı-karşı davalı erkeğin eşinin ameliyatı ile ilgilenmediği, sağlık giderleri ile kişisel ihtiyaçlarını karşılamadığı ve eşine harçlık vermeyerek ekonomik şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmedebilmek için, tazminat talep eden tarafın kusursuz veya diğer tarafa göre daha az kusurlu olması yanında;

boşanmaya sebep olan olayların kişilik haklarını zedelemiş olması da gereklidir (TMK. m. 174/2). Davacı-karşı davalı erkeğin belirlenen kusurlu davranışları davalı-karşı davacı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliktedir.

Bu durumda, Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesi koşulları kadın yararına gerçekleşmiştir. Davalı-karşı davacı kadın yararına kusurun ağırlığı tarafların ekonomik ve sosyal durumları ile hakkaniyet ilkesi gözetilerek uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddine karar verilmesi doğru bulunmamıştır.”

Fiziksel Şiddet 

Fiziksel şiddet en bilinen şiddet türüdür. Vurmak, tokat atmak, tekme atmak, itmek, boğmak, bıçaklamak, ısırmak, silah kullanmak, eşya fırlatmak gibi hareketlerde uygulanmaktadır. Fiziksel şiddet sonrası şiddete maruz kalan taraf yaraları iyileşmeden darp raporu almalıdır. Bu darp raporu sayesinde uygulanan şiddetin niteliği, uzunluğu ve derinliği tespit edilebilecektir. Bu kapsamda sağlık kuruluşları yetkili olmakla birlikte sağlık ocakları darp raporu vermeye yetkili kuruluşlar değildir. Bu tarz durumlarda Şiddet nedeniyle boşanma davası açılabilmektedir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 05.07.2021 Tarih ve  2021/4022 Esas  – 2021/5779 Karar sayılı kararı Bölge adliye mahkemesince, her ne kadar kadının tamamen kusurlu olduğundan bahisle davasının reddine karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden erkeğin fiziksel şiddete ilişkin eylemlerinin bir sefere mahsus olmadığı, erkeğin kadına karşı birden çok defa ve süreklilik arz edecek şekilde fiziksel şiddet eyleminin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Buna göre, tarafların bir arada yaşadığı son döneme ilişkin olarak erkeğin kusurlu davranışlarının affedildiği yahut en azından hoş görü ile karşılandığı kabul edilemez. Bu nedenle erkeğe sürekli fiziksel şiddet uygulamak kusurunun yüklenmesi ve kadının açmış olduğu boşanma davasının kabulü gerekirken, hatalı değerlendirme ile erkeğin kusursuz olduğu belirlemesi ve kadının davasının reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.”

Psikolojik Şiddet 

Psikolojik şiddet kişiye; bağırmak, başkalarının önünde küçük düşürme, gururunu incitme, fiziksel şiddet uygulamakla tehdit, kişinin duygu ve düşüncelerini açıkça ifade özgürlüğünü elinden alma, kişinin hareket özgürlüğünü kısıtlama, kendi aile bireyleriyle veya arkadaşlarıyla iletişimini yasaklama, küsmek, beceri ve yetilerini küçümsemek, kıskançlık adı altında, nerede, ne zaman, kiminle ne yaptığını, ne giydiğini “Bu elbiseyle dışarı çıkamazsın” gibi baskıcı ya da “Kendi iyiliğin için onunla görüşmeni istemiyorum” gibi karşı tarafı düşündüğünü ifade eden sözler ve davranışlarla denetlemek, gibi hareketlerle uygulanan, fiziksel bir baskı olmaksızın ruh sağlığını bozucu eylemlerin tamamı psikolojik şiddet kapsamındadır. Bu tarz durumlarda Şiddet nedeniyle boşanma davası açılabilmektedir.

Boşanma davalarında psikolojik şiddetin varlığı her türlü delil ile ispatlanabilmektedir. Bu delillere örnek vermek gerekirse; tanık beyanı, mesajlaşma içerikleri vs.

Psikolojik şiddet taraflar için evlilik birliğini çekilmez hale getirmişse psikolojik şiddete maruz kalan taraf evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davası açabilecektir. Avukat Oğuz Özdemir olarak Eskişehir ve civar illerde şiddet nedeniyle boşanma davası konusunda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 02.06.2021 Tarih ve   2021/2382 Esas –  2021/4298 Karar sayılı kararı Yapılan yargılama ve toplanan delillerden davalı kadının; eşinin parasını hesapsızca harcamak istediğini söylemek suretiyle ona psikolojik şiddet uyguladığı, sebepsiz yere ve sürekli olarak tartışma çıkarıp, kavga ortamı oluşturduğu, birlik görevlerini yerine getirmemek amacıyla evden ayrıldığı anlaşılmaktadır.

Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı erkek dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile erkeğin davasının reddi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.”

T.C. Yargıtay 2.Hukuk Dairesi’nin 13.04.2021 Tarih ve 2021/1540 Esas – 2021/2959 Karar sayılı kararı “özellikle davalı erkeğe yüklenen “Annesinin kadına lakap taktığı ve annesinin kadına hakaretlerine sessiz kaldığı” vakıalarının ispatlanamadığı, ancak mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen diğer kusurlu davranışları yanında erkeğin “Kadını aşağıladığı,

kadının ailesiyle görüşmesinde sıkıntı çıkararak psikolojik şiddet ve zaman zaman da ekonomik şiddet uyguladığı” yine de davalı-karşı davacı erkeğin boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tam kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA”

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 14.04.2021 Tarih ve 2021/1251 Esas – 2021/3012 Karar sayılı kararı “Davalı erkeğin kadının temel ihtiyaçlarını gidermediği, ev giderlerini karşılamayarak kadına ekonomik şiddet uyguladığı ve birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.

Olayların akışı karşısında davacı kadın dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davacı kadının davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilecek yerde, davanın reddi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.”

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 23.12.2020 Tarih ve 2020/4082 Esas – 2020/6840 Karar sayılı kararı “Davacı-karşı davalı erkeğin, mahkemece kabul edilen “Eşine ekonomik şiddet uyguladığı, özürlü olan ortak çocuğun bakım ve ihtiyaçlarını göz ardı ederek eşine tek başına bu sorumluluğu yüklediği’’ şeklindeki kusurlu davranışları aynı zamanda davalı-karşı davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.

O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları (TMK m. 4, BK m. 42. 43, 44, 49) dikkate alınarak davalı-karşı davacı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, bu yön dikkate alınmadan “Kadının kişilik haklarına saldırı olmadığı gerekçesiyle manevi tazminat talebinin reddi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.” Şiddet nedeniyle boşanma davası ile ilgili eskişehir boşanma avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Şiddet nedeniyle boşanma davası

Şiddet nedeniyle boşanma davası

Eskişehir Boşanma Avukatı Oğuz Özdemir 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Boşanma Davaları kategorisinde yer alıp, Boşanma Davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.