Karantina Döneminde Kesilen Para Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Karantina Döneminde Kesilen Para Cezasına Nasıl İtiraz Edilir? Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 4 Haziran 2020 tarihinde yazıldı.

Karantina Döneminde Kesilen Para Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Covid -19 salgınıyla beraber tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de bazı tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerden biride hafta sonları ve bazı dönemlerde alınan sokağa çıkma yasağıdır. Fakat alınan kararda tedarik zincirinin aksamaması için bazı meslek gruplarında çalışanlar ve kamu hizmetiyle görevli vatandaşlar bu yasağın dışında tutulmuştur. Kolluk tarafından yasak kapsamında olmamasına rağmen bu süreçte tarafına idari para cezası kesilmiş olan vatandaşlarımızın nasıl itiraz etmesi gerektiği konusu bugünkü hukuk bültenimizde ele alacağız.

Alınan Kararlarda;

  • İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde olmak üzere;Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00TL,
  • Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası,
  • Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine,
  • İş yerlerine Kapatma/Ruhsat İptali işlemi uygulanmasına,

Kesilen İdari Para Cezalarına Nasıl İtiraz Edilir?

Mevzuat gereği sokağa çıkma yasağı kapsamında tarafına  idari para cezası kesilen vatandaşlarımız ceza tutanağının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ikamet ettikleri yerdeki Sulh Ceza Mahkemesine itiraz edebilirler.Kesilen ceza vatandaşın yüzüne karşı kesilmiş ve tutanak imzalatılmış ise cezanın tebliği beklenmeden 15 gün içerisinde itiraz edilmelidir.İdari yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu husus açıkça belirtilir. Bu karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin olarak bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalaması istenir. İmzadan kaçınılması halinde bu durum tutanakta açıkça belirtilir. Karar tutanağının bir örneği kişiye verilir.Bu işlemlerinin yapılması usule ve yasaya aykırılık teşkil eder. Bu konuda uzman desteği almanızı tavsiye ederiz. Eskişehir ve çevre  illerde idari para cezalarına itiraz davalarında müvekkillerine hizmet  veren avukat Oğuz Özdemir hukuk bürosu olarak tarafımıza ulaşabileceğiniz gibi diğer meslektaşlarımıza da ulaşabilirsiniz.

İtiraz Yolu

  • İdari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir.
  • Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir.
  • Başvuru, bizzat kanuni temsilci veya avukat tarafından sulh ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha olarak verilir.
  • Başvuru dilekçesinde, idari yaptırım kararına ilişkin bilgiler, bu karara karşı ileri sürülen deliller açık bir şekilde gösterilir. Dilekçede ayrıca, başvurunun süresinde yapılmasını engelleyen mücbir sebep dayanaklarıyla gösterilir.

İdari para cezasına itiraz edilirken hazırlanan dilekçede itiraz sebeplerinin açıkça belirtilmesi gerekir. Ayrıca o gün çalıştığımıza dair evraklar,hastane randevu evraklar veya mazeretimizi ispatlayan her türlü delili dilekçemizin ekinde sunmamız gerekmektedir. Ülkemizde sokağa çıkma yasağı sona ererse bile idari para cezaları hayatımızda bir çok yerde karşımıza çıkacaktır.Bu sebeple yaptığımız açıklamalar hayatımızda karşımıza çıkan tüm idari para cezalarına ilişkindir. Sadece sokağa çıkma yasağına ilişkin diğer alanlarda da tüm idari para cezalarının haksız olarak tarafınıza kesildiğini düşünüyorsanız hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Eskişehir ve çevre  illerde idari para cezalarına itiraz davalarında müvekkillerine hizmet  veren avukat Oğuz Özdemir  olarak tarafımıza ulaşabileceğiniz gibi diğer meslektaşlarımıza da ulaşabilirsiniz.

ÖRNEK DİLEKÇE

Aşağıda sunduğumuz  covid19 sebebiyle kesilen idari para cezalarına itiraz  örnek dilekçesi tamamen bilgilendirme amaçlı olup tarafınıza haksız yere idari para cezası kesildiğini düşünüyorsanız hak kaybına uğrayıp mağduriyet yaşamamanız için mutlaka uzman avukat desteği almanızı tavsiye ederiz.

 

ESKİŞEHİR NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİNE

İDARİ PARA CEZASINA

İTİRAZ EDEN                   :

TEBLİĞ TARİHİ              :

TALEP KONUSU             :…… Emniyet Müdürlüğü tarafıma uygulanan ….. tarihli …… nolu İdari Yaptırım Kararına itirazım ve işbu karar doğrultusunda karar verilen 3.150,00 TL idari para cezasının iptaline karar verilmesi isteminden ibarettir.

İTİRAZ NEDENLERİ        :

1-………….. Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerince tarafıma 3.150,00 TL idari para cezası kesilmiştir………….. Emniyet Müdürlüğünce kesilen işbu itiraza konu  idari para cezası hukuka ve usule aykırıdır. Şöyle ki;

2-Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu ……. tarihinde tarafıma idari para cezası kesilmiş ve cezanın delilleri olarak ‘‘maskesiz dolaşma ve ikazlara uymama’’ yazılmıştır. Ancak söz konusu ceza, çalıştığım market olan …… A.Ş. ‘deki mesleki faaliyetlerimi gerçekleştirmek için dışarıda bulunduğum saatlerde yazılmıştır. Sokağa çıkma kısıtlaması istinası içerisinde bulunan mesleki faaliyetimi gerçekleştirdiğimden tarafıma idari para cezası uygulanması hukuka ve usule aykırıdır.Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelge’sinde açık olacak işyeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar, özel güvenlik görevlileri dahil kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar istisna kapsamında olacağı belirtilmiştir. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün ve hali hazırda istisna kapsamında bulunan ve market vasfında olan …..A.Ş. ‘de çalışmakta olduğumdan tarafıma idari para cezası uygulanması usule ve yasaya aykırıdır.(Ek1: A.Ş. Çalışma Belgesi)                                                                       

3-Yukarıda belirttiğim üzere cezanın delilleri olarak ‘‘maskesiz dolaşma ve ikazlara uymama’’ yazılmıştır.Maske takmadığım hususundaki aleyhime olan iddiaları kabul etmemekle beraber,  tarafıma cezai işlem uygulayan kolluk görevlileri maske takmadığım için 350 TL ceza kestiklerini belirtip ceza tutanağını imzalatmışlardır. Sonrasında yapılan tebliğ işlemi ile tarafıma 3.150,00 TL idari para cezası uygulandığını öğrenmiş bulunmaktayım.Kolluk memurlarının tarafıma idari para cezasını 350 TL olduğunu belirtmeleri dahi idari para cezasının iptalini gerektirdiği kanaatindeyim.Ayrıca mahkemenin takdir edeceği üzere  maske takmamaktan dolayı 3.150,00 TL idari para cezası uygulanması abesle iştigaldir hukuka ve usule aykırıdır.                                                                                                                                          

4-Sokağa Çıkma Yasağı Kısıtlamasını İhlal ettiğimi ve diğer aleyhime olan iddiaları kabul etmemekle beraber İçişleri Bakanlığı tarafında yayımlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının hukuki gerekçesi olarak İl Özel İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. Maddeleri gösterilmektedir. İlgili maddelerde yer alan durumların Anayasanın 13. Maddesi ile 15. Maddesine göre aykırı olduğunu d. Anayasanın 13. Maddesinde yer alan temel hak ve hürriyetlerin belli başlıklar halinde kısıtlanması ve yine Anayasanın 15. Maddesi incelendiğinde kişinin temel hak ve hürriyetlerinin kısıtlanmasının mümkün olduğu durumlardan savaş, seferberlik veya olağanüstü konuların meydana gelmesi gerekmektedir. Ancak korona virüs salgın bir hastalık niteliğinde olmakla beraber Anayasa belirtilen durumları sağlamamakta Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. Maddeleri ile çelişmektedir.İl İdare Kanunun ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının Anayasa maddelerince aykırı olduğunun kanaatindeyim.

Tüm bu sebeplerden dolayı tarafıma ödemekle yükümlü olduğum idari para cezasının iptal edilmesini talep etmekteyim.

SONUÇ VE İSTEM            :     Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, itirazımın kabulü ile, yasalara aykırı olarak düzenlenen 3.150,00 TL idari para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Ad Soyad
İmza

EKLER:

      1-….. A.Ş. Çalışma Belgesi,Hastane Randevu Belgesi v.b

      2-……. Emniyet Müdürlüğü İdari Yaptırım Kararı

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.