Mala zarar verme suçu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Mala zarar verme suçu Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 30 Ocak 2021 tarihinde yazıldı.

Mala zarar verme suçu

Başkasının malına zarar veren, tahrip eden, yok eden, kullanılmaz hale getiren kişi mala zarar verme suçunu işlemiş olur. Hayvanlara uygulanan şiddet eylemi veya hayvanları öldürme durumunda da mala zarar verme ile ilgili hükümler uygulanır. Mala zarar verme suçu, kastla işlenebilen bir suçtur. Kastın varlığı için failin, malın başkasına ait olduğunu bilerek ve suçun hareket unsuru olan yıkma, tahrip etme, yok etme, bozma, kullanılamaz hale getirme, kirletme eylemlerini isteyerek gerçekleştirmiş olması gerekir. Bu suçun oluşabilmesi için genel kast yeterlidir.

Mala Zarar verme suçunun cezası nedir?

 • Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hâle getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
 • Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hâle getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır

Mala zarar verme suçunun nitelikli halleri nelerdir?

Mala zarar verme suçunun;

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına
  ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında,
 2. Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya
  veya tesis hakkında,
 3. Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ
  çubuğu hakkında,
 4. Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında,
 5. Grev veya lokavt hâllerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya
  konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,
 6. Siyasî partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki
  olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,
 7. Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak,
  İşlenmesi hâlinde, fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Mala zarar verme suçunun;

 1. Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak,
 2. Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle,
 3. Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silâh kullanarak,
  İşlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir katına kadar artırılır.

Mala zarar verme suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

Mala zarar verme suçu ile ilgili yargı kararları

Mala zarar verme ile ilgili bir çok yargı kararı bulunmaktadır. Size özel bir bilgi almak istiyorsanız Eskişehir ilinde bulunan hukuk büromuz ile veya bir avukat meslektaşımız ile iletişime geçiniz.

 1. Sanığın çobanlığını yaptığı hayvanların, katılanın tarlasının sınırına diktiği 73 adet badem fidanından 7 adedine, yeşil kısımlarını yemek suretiyle zarar verdikleri olayda; katılanın, taşınmazının sınırı boyunca diktiği fidanların etrafında herhangi bir koruma tedbiri (çit, tel örgü vs..) almaması, yine 45-60 cm boylarında olan söz konusu fidanların taşınmaz içerisinde bulunan otlar arasında sanık tarafından fark edilemeyebileceği gibi sanığın, hayvanların fidanlara zarar verdiği sırada uyuduğuna dair savunmasının katılan ve tanıklar tarafından da doğrulanması karşısında; neticenin, sanığın kasten ya da olası kastla işlediği bir fiilin sonucunda değil, gözetimi altında bulunan hayvanlar üzerindeki dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket etme şeklindeki taksirli davranışı sonucu gerçekleştiği, bu suçun taksirli halinin 5237 TCK’da suç olarak düzenlenmediği ve bu bağlamda mala zarar verme suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı kabul edilmelidir. Bu itibarla, Yerel Mahkemece sanığa atılı mala zarar verme suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle verilen beraat hükmü ile bu hükmün onanmasına ilişkin Özel Daire kararında bir isabetsizlik bulunmayıp, haklı nedene dayanmayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmelidir. (Ceza Genel Kurulu  24.01.2017 tarihli ve 175-26 sayılı)
 2. 1- 6545 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce TCK’nın 152. maddesinin ikinci fıkrası
  uyarınca cezanın “iki katına kadar” artırılması mümkün olmasına karşın Yerel Mahkemece en üst
  hadden ceza verilmesi tercih edilmeyerek sanığa verilen ceza “bir katına kadar” artırılmış ve 6545
  sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten sonra artırım oranı, belirlenen bu ceza ile aynı miktarda “bir
  katına kadar” şeklinde değiştirilmiş ise de; değişiklik öncesinde sanık hakkındaki cezayı en yüksek
  hadden belirlemeyi tercih etmediği anlaşılan Yerel Mahkemece cezanın daha az belirlenmesi
  olasılığının bulunması nedeniyle sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirmesi gerektiği
  kabul edilmelidir. Sanığın, mala zarar verme suçunu TCK’nın 152. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde artırım sebebi olarak öngörülen “yakarak” işlemesi nedeniyle, kısa kararda “suçun işleniş şekli”, gerekçeli kararda ise “eylemi nedeniyle oluşan zarar miktarı” gerekçe gösterilerek hem temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi hem de TCK’nın 152. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen artırım sebebinin uygulanması suretiyle TCK’nın 61. maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen mükerrer değerlendirme yasağına aykırı davranılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne karar verilmelidir. (Ceza Genel Kurulu, 18.09.2018 tarihli ve 864-359 sayılı)

Saygılarımızla

Avukat  Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.