Mala zarar verme

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Mala zarar verme Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 28 Mart 2023 tarihinde yazıldı.

Mala zarar verme

Mala zarar verme suçu ve cezası Türk Ceza Kanunu 151. maddede düzenlenmiştir. TCK 151

Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Mala zarar verme suçunun nitelikli hali

Mala zarar verme suçunun;

  1. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında,
  2. Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında,
  3. Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında,
  4. Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında,
  5. Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,
  6. Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,
  7. Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur

Mala zarar verme suçunun;

  1. Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak,
  2. Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle,
  3. Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak, işlenmesi halinde, verilecek ceza bir katına kadar artırılır.

Mala zarar verme suçunun maddi konusunu başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz mal oluşturmaktadır. Suçun temel şekli bakımından zarar verilen malın taşınır veya taşınmaz olması arasında herhangi bir ayrım bulunmamaktadır.

Mala zarar verme suçunda suçların faili herhangi bir kimse olabilir.  Taşınır veya taşınmaz malın yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması, kullanılamaz hale getirilmesi veya kirletilmesi, biçimindeki seçimlik hareketlerden birinin gerçekleşmesi suçun oluşması için yeterlidir. Eskişehir ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2015/14172 E. 2015/30938 K. sayılı kararında;

Sanık ile katılanın boşanmak için açtıkları davanın reddedildiği, aynı binanın farklı katlarında oturmaya devam ettikleri, nafaka alacağı nedeni aralarında çıkan tartışmada sanığın katılanın evindeki kapı camını kırıp eşyalarını dağıttığının iddia edildiği somut olayda; Dairemizin 07.05.2015 tarih, 2014/14161 esas ve 2015/25113 karar ayılı bozma ilamı üzerine, duruşma günü belirlenip, katılana davetiye çıkartılmaksızın tensiben hüküm kurulması suretiyle CMUK’un 326/1-2. maddesine aykırı davranılması,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan,

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/21196 E. 2018/5491 E.

Sanığa ait büyük baş hayvanların katılanın bahçesine bilgi ve rızası olmaksızın girerek bahçede ekili haldeki fasulye ve mısırları yedikleri, bu suretle sanığın mala zarar verme suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda;
Mala zarar verme suçunun kasten işlenebilen suçlardan olduğu, ihmali davranışlarla işlenememesi nedeniyle, suçun yasal unsurlarının oluşmadığından beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,

Mala Zarar Verme Suçunda Etkin Pişmanlık, Cezanın Ertelenmesi, HAGB veya Adli Para Cezasına Çevrilmesi

Mala zarar verme suçu nedeniyle etkin pişmanlık gösteren faile TCK’nın 168. maddesi gereği ceza indirimi uygulanması gerekmektedir. Suçun tamamlanmasına rağmen fail hakkında henüz dava açılmamışken etkin pişmanlık göstermişse cezasının 2/3’üne kadar indirim yapılabilecektir. Ancak etkin pişmanlık, fail hakkında dava açıldıktan sonra fakat hüküm verilmeden önce gösterilirse, failin cezasından 1/2 oranında indirim yapılabilecektir.

Mala zarar verme suçu nedeniyle hükmedilen ceza hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmesi, şartların oluştuğu takdirde adli para cezasına çevrilebilmesi veya hükmedilen hapis cezasının ertelenebilmesi mümkündür. Eskişehir ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Binanın kolonlarını kesmek suçu ve cezası

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/18031 E. 2019/7655 K.

Ceza Genel Kurulu’nun 08.04.2014 gün ve 2013/683 E., 2014/174 K. sayılı kararında da vurgulandığı üzere, mala zarar verme suçu genel kastla işlenebilen bir suç olup, suçun oluşması için failin belirli bir amaç ya da saikle hareket etmesine gerek bulunmadığı, sanığın, duvarı kırmasına katılanın müsade ettiğini belirttiği ancak beyanında kolonlardan bahsetmemesi karşısında;

kolonların kesilmesi bina statiğini ve güvenliğini ilgilendirmekle mahallinde bilirkişiler marifetiyle keşif yapılıp, kolonların kesilip kesilmediği saptandıktan sonra sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik soruşturma ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

Yasaya aykırı, katılanın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA,

Mala zarar verme

Mala zarar verme

 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.