Yağma Suçu ve Cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Yağma Suçu ve Cezası Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 9 Ağustos 2021 tarihinde yazıldı.

Yağma Suçu ve Cezası

Yağma suçu ve cezası diğer adıyla gasp suçu, Türk Ceza Kanunun 148, 149 ve 150. maddelerinde düzenlenmiştir. TCK nın 148. maddesinde suçun temel şekli TCK nın 149. Maddesinde suçun cezasını artırıcı etkiye sahip nitelikli haller TCK nın 150. maddesinde ise cezayı azaltıcı nitelikli hal düzenlenmiştir. Yağma suçu iki şekilde işlenebilmektedir. Birincisi taşınır malın yağması, yani taşınır malın gasp edilmesidir. İkincisi ise senedin yağması, yani ekonomik değeri olan bir senedin gasp edilmesi şeklinde işlenebilmektedir.

Yağma yani, gasp suçunda bir kişinin zilyetliğinde olan bir menkul malı bu suçun failinin cebir veya tehdit kullanmak suretiyle almasıdır. Diğer bir anlatımla yağma suçunda fail o malın zilyedinin yani sahibinin rızası dışında o malı cebir yada tehdit kullanarak mağduru bu malı kendisine teslim etmeye zorlamasıdır.

Yağma suçu esasında birleşik bir suçtur. Kendi içerisinde birden fazla ayrı suçu barındırmasına karşın, fail bunların her birinden ayrı ayrı cezalandırılmamakta, sadece yağma suçunda öngörülen ve yaptığı eyleme karşılık gelen ceza ile cezalandırılmaktadır. Eskişehir Ağır Ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Yağma Suçunun Unsurları Nelerdir

 • Başkasına Ait Olan Malın Alınması; Yağma suçunda da hırsızlık suçunda olduğu gibi başkasına ait malın alınması söz konusudur. Suçun konusu olarak madde metninde sadece “mal” denilmekle yetinilmiş, taşınır mı taşınmaz mı olacağı hususunda bir açıklık getirilmemiştir. Kanun’da suçun konusunun taşınır bir mal olması hususunda bir açıklık bulunmamasına karşın madde gerekçesinde bunun taşınır bir mal olduğunun belirtilmiş olması dolayısıyla yerleşik yargıtay uygulamalarında suçun maddi konusunun taşınır bir mal olduğu kabul edilmektedir.
 • Eylemin Cebir veya Tehdit ile Gerçekleştirilmesi; Yağma suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Kanun bu suçun oluşması için iki hareketten en az birinin yapılmış olmasını öngörmüştür: Bu hareketler cebir veya tehdittir.
 • Cebir; Var olan direnişi ya da olması muhtemel direnmeyi engellemek amacıyla kişiye yöneltilen her türlü zorlayıcı davranıştır. Tehdit; kelime anlamı itibariyle gözdağı anlamına gelmektedir. Cebirde mağdura karşı kullanılmış maddi bir güç varken, tehditte bu güç manevi güç olmaktadır. Suçun oluşması için tehdidin kişinin “hayat, vücut veya cinsel dokunulmazlığı”na yönelik olması şarttır.

Yağma Suçu ve  Cezası

Türk Ceza Kanunun 148. maddesinde suçun temel şekli düzenlenmiş olup taşınır mal ve senedin yağması fillerini işleyen kişi 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. TCK nın 149. Maddesinde suçun cezasını artırıcı etkiye sahip nitelikli halleri işleyen ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. TCK nın 150. maddesinde ise cezayı azaltıcı nitelikli hal düzenlenmiştir.

TCK 148 deki Cezası

Senedin yağması halinde de taşınır malın yağması halinde de aynı ceza öngörülmüştür. Yağma suçu ağır ceza mahkemesinde görülen çok ciddi bir suçtur. Uzun süreli hürriyeti bağlayıcı hapis cezası öngörülmüştür. Buna göre yağma suçunun basit halini, yani TCK 148 düzenlemesinde yer alan taşınır mal ve senedin yağması fillerini, işleyen kişinin alacağı hapis cezasının alt sınırı 6 yıldır. Burada hapis cezasının üst sınırı 10 yıl olarak belirlenmiştir.

TCK 149 deki Cezası

Nitelikli yağma TCK 149 hükmü çerçevesinde değerlendirilir. Burada gösterilen hallerin varlığı durumunda alt sınırı 10 yıl olan bir hapis cezası söz konusudur. En fazla verilecek ceza ise 15 yıl hapis cezasıdır. Yağma suçu ve cezası ile ilgili detaylı bilgiyi Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Nitelikli Yağma Suçu ve cezası

TCK nın 149. maddesindeki düzenlemeye göre yağma (gasp) suçu;

 •  Silahla,
 • Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,
 • Birden fazla kişi tarafından birlikte,
 • Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde,
 • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
 • Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,
 • Gece vaktinde, İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır.

Yağma Suçunda Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl

TCK nın 150. Maddesindeki düzenlemeye göre yağma suçunda iki durumda fail hakkında daha az cezaya hükmedilecektir

 • Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla Yağma Suçu; Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması halinde, ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanacaktır. Yani kişi yağma suçundan ceza almayacaktır. Örneğin; fail gerçek bir hukuki ilişkiye dayanan bir alacağını tahsil için mağdura karşı zor kullanarak veya tehdit ederek alacağını tahsil ettiğinde artık fail yağma suçundan değil sadece eylemine göre tehdit veya kasten yaralama suçlarından ceza alacaktır.
 • Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilecektir. Malın değerinin azlığından kastedilen şey, ekonomik değerinin çok az olmasıdır. Yargıtay uygulamalarında ise suçu işleyen kişinin daha fazlasını alma imkanı varken daha azını alması halinde bu maddenin uygulanacağı belirtilmektedir. Örneğin mağdurdan tehditle para alan failin mağdurun tüm parasını almayıp sadece bir miktar parasını alması halinde bu madde uygulanacaktır.

Yağma Suçunda Etkin Pişmanlık

Yağma suçunda, etkin pişmanlığın geçerli olması için suçlamaya kabul eden failin mağdurun uğradığı maddi zararı gidermiş olması gerekmektedir. Yağma suçunda etkin pişmanlık TCK nın 168. Maddesinde düzenlenmiş olup buna göre fail yağma suçunda suç işlendikten sonra fakat dava açılmadan önce etkin pişmanlıkta bulunursa verilecek ceza yarısına kadar indirilebilecektir. Dava açıldıktan sonra fakat hüküm verilmeden önce etkin pişmanlıkta bulunulursa verilecek ceza 1/3’üne kadarı indirilebilecektir.

Yağma Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Yağma suçu kanunda özel olarak ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar arasında sayılması nedeniyle yağma suçları Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmektedir. Yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer Ağır Ceza Mahkemesidir. Eskişehir ilinde işlenen suçlar ile ilgili Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi yetkilidir. Yağma suçu ve cezası ile ilgili detaylı bilgi için Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Adam öldürmeye teşebbüs suçu ve cezası

Yağma Suçu ve Cezası Yağma Suçu ve Cezası

Saygılarımızla

Eskişehir Ceza Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.