Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu ve Cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu ve Cezası Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 24 Şubat 2022 tarihinde yazıldı.

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu ve Cezası

TCK 106. maddesine göre, bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.  Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda, bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir. Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Mesken; kişinin kişiliğini bulması, özgürlüğü, güvenliği ve kendisini ifade etme ve geliştirmesi için en uygun olan yerdir.

Kişinin konut dokunulmazlığı hakkın TC Anayasası ile koruma altına alınmıştır. Buna göre ; Anayasa madde 21:
“Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.”

Konut ve iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçu ise Türk Ceza Kanunu’nun 116. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmektedir. Bu kapsamda;

TCK Madde 116

“Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Söz konusu suça olan konut kavramını dar yorumlamamak gerekir. Konutun açık, kapalı, taşınmayan, taşınabilen vs. özellikleri önem arz etmemekte olup yalnızca içinde oturuluyor olması, terk edilmemiş olması konut olabilmesi için yeterlidir. Bu kapsamda bir mağara, kayık, çadır, baraka, vagon vs. konut olabilecektir.

Suçu ortadan kaldıracak olan rızayı verme hakkı, hukuka uygun bir şekilde belli bir yerde oturan veya kalan veya iş yerinin sahibi olan kimseye aittir. Ailede kural olarak eşlerden her ikisinin de rızası gerekmektedir. Özellikleri gereği herkese açık olmayan iş yerlerine sahibinin veya zilyedinin rızası olmadan yapılan girişler suç sayılacaktır.

Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun faili normal bir kişi olabileceği gibi kamu görevlisi de olabilmektedir. Buna ek olarak söz konusu suçun mağduru gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilmektedir. Eskişehir ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak konut dokunulmazlığını ihlal suçunda müvekkillerimize avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunun Ağırlaştırıcı Nedenleri:

Konut dokunulmazlığı suçunun ağırlaştırıcı nedenleri Türk Ceza Kanunu’nun 119. maddesindeki “ortak hüküm” başlığı altında düzenlenmiştir.

TCK 119
Eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, konut dokunulmazlığının ihlali ile iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarının;
a) Silahla,
b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
e) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.
Bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.”

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunda Şikayet ve Şikayet Süresi

Suçun basit halinin gerçekleşmesi halinde takibat şikayete bağlıdır. Ancak hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığı suçu işlenmiş ise takibat yapılması için şikayet aranmaz, re’sen yapılır. Ağırlatıcı hallerin bulunması halinde de re’sen takibat yapılacaktır.

Şikayete tabi olunan durumlarda şikayet süresi, mağdurun fiilin işlendiğini ve fiili işleyen kişiyi öğrendiği tarihten başlamak üzere 6 aydır.

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu İle İlgili Yargıtay Kararları

Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 23/09/2019 Tarih ve 2018/3035 Esas – 2019/12782 Karar sayılı kararı “sanığın okulun kapalı olduğu saatte okul bahçesine girerek, basketbol potalarını çaldığının kabul edilmesi karşısında, belirli bir görevin ifa edilmesi nedeniyle okul binasının ve bahçesinin de diğer kamu binaları gibi TCK’nın 116/2. maddesi kapsamında iş yeri olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, bahçenin işyeri niteliğinde olan okulun eklentisi niteliğinde, etrafının çevrili ve kapısının olup olmadığı keşif yapılarak şüpheye yer bırakmayacak biçimde belirlenmeden, eksik araştırmayla hüküm kurulması, Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA” şeklindedir. Eskişehir ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize ceza hukuku alanında hizmet vermekteyiz.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 20.05.2014 Tarih ve 2014/21 Esas – 2014/272 Karar sayılı kararı “Yeni kiralanmış, henüz oturulmaya başlanılmamakla birlikte temizlenmiş, perdeleri takılmış, ikamete hazır hale getirilip içerisine bazı özel eşyalar yerleştirilmiş, arada gelinip kontrol edilen bir evin artık sadece mülkiyet ve zilyetlik kuralları ile korunan boş veya metruk bir ev olarak görülemeyeceği, mağdurun burayı dışarıdan anlaşılabilecek biçimde konut olarak kullanımına tahsis ettiği, fiilen de burada bir yaşam kurmaya başladığı hususları gözönüne alındığında, konut dokunulmazlığının ihlali suçunun oluşabilmesi için kişinin ayrıca bu yerde geceleri kalmaya başlamış olması ve fiilin işlenmesi anında orada bulunması da şart olmadığından, suça konu yerin “konut” vasfında olduğu kabul edilmelidir.” şeklindedir.

Saygılarımızla

Eskişehir Ceza Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.