Yaralama suçu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Yaralama suçu Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 29 Aralık 2022 tarihinde yazıldı.

Yaralama suçu

Kasten yaralama suçu Türk Ceza Kanunu 86. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

Kasten yaralama suçunun; üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, silahla işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında arttırılır.

Kasten yaralama suçunun maddi konusunu yaşayan herhangi bir insan bedeni oluşturmaktadır. Bu itibarla yaralama suçu sağ olan bir kimseye karşı işlenmelidir. Bir insanın cesedine yönelik  eylemler TCK 130/2. madde ve fıkrasına uyan suçu oluşturabilir.

Kasten yaralama suçu, fail açısından herhangi bir özellik arzetmez. Bu nedenle herkes suçun faili olabilir. Suçun mağduru yaşayan herhangi bir insan olabilir.

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

Kasten yaralama fiili, mağdurun;

 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
 • Konuşmasında sürekli zorluğa,
 • Yüzünde sabit ize,
 • Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
 • Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına, Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

Kasten yaralama fiili, mağdurun;

 • İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
 • Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
 • Yüzünün sürekli değişikliğine,
 • Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine, Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.

Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki
yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2019/15230 E. 2020/530 K. sayılı kararı;

Sanığın yaralama eylemini silahtan sayılan telefon ile eşine karşı gerçekleştirdiğinin kabul edilmesi karşısında; 5237 sayılı TCK’nin 86/2. maddesine göre temel cezanın aynı olayda iki nitelikli halin (TCK’nin 86/3-a ve 86/3-e maddelerinin) birleşmesi nedeniyle TCK’nin 61. maddesindeki ölçütler ve TCK’nin 3. maddesindeki cezada orantılılık ilkesi dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi suretiyle eksik ceza tayini,

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2016/400 E. 2016/15142 K. sayılı kararı;

Sanıklar arasında yaşanan karşılıklı yaralama eyleminde, “ilk haksız hareketin kimden geldiği dosya delilleriyle tam olarak tespit edilemediğinden” gerekçesi ile sanığın cezasından 5237 Sayılı TCK’nin 29. maddesi uyarınca asgari hadden indirim uygulanması gerekirken, (1/2) oranında indirim uygulanmak suretiyle sanık hakkında eksik ceza tayini aleyhe temyiz olmadığından, Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 8.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas – 2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 Sayılı TCK’nin 53. maddesindeki bazı hükümler iptal edilmiş ise de, infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden, bu hususlar bozma nedeni yapılmamıştır. Konu ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur.

TCK 89 Taksirle yaralama

Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır

Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, b) Vücudunda kemik kırılmasına,
 • Konuşmasında sürekli zorluğa,
 • Yüzünde sabit ize,
 • Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
 • Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına, Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.

Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

 • İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
 • Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
 • Yüzünün sürekli değişikliğine,
 • Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine, Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.

Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz. Yaralama suçu ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2019/8834 E. 2020/530 K. sayılı kararı;

İncelenen dosyada; müştekilerin 26/10/2016 ve 17/01/2017 tarihli oturumlarda sanıklar hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmiş olmaları nedeniyle, sanıklar… ve …’ın hakkında hakaret ve kasten yaralama suçlarından açılan kamu davalarının, sanık … hakkında kasten yaralama suçundan açılan kamu davalarının TCK’nın 73/4 ve CMK’nın 223/8. maddeleri gereğince düşürülmesine karar verilmesi gerekirken, şikayetten vazgeçme beyanı dikkate alınmadan mahkumiyet hükümleri kurulması hukuka aykırıdır.

 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.