Ceza İstinaf Dilekçesi

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Ceza İstinaf Dilekçesi Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 7 Eylül 2021 tarihinde yazıldı.

Ceza İstinaf Dilekçesi

Ceza Muhakemesi genel olarak soruşturma ve kovuşturma evrelerinden oluşmaktadır. Soruşturma evresi, suç şüphesinin Cumhuriyet Savcısı’na ulaşması ile başlayıp iddianamenin kabulüne kadar geçen süreci ifade etmektedir. Kovuşturma evresi ise, iddianamenin kabulünden itibaren başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen süreci ifade eder. ilk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara karşı yapılan ilk başvuru “istinaf kanun yolu” olarak adlandırılmaktadır.

İstinaf; ilk derece mahkemeleri tarafından verilmiş kararların, maddi olay bakımından ve hukukilik yönünden Bölge Adliye Mahkemesi tarafından denetlenmesine denir. Temyiz kanun yolu ise Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına karşı yapılan başvuruların incelenmesine denir. Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesi ile birlikte ilk derece mahkemelerinin kararlarının doğrudan temyiz edilme olanağı ortadan kalkmıştır. Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize ceza hukuku alanında hizmet vermekteyiz.

İstinaf Mahkemesi Ceza Daireleri

Ceza yargılamasında Bölge Adliye Mahkemelerinin Ceza Dairelerinin görevleri 5235 sayılı kanunun 37. Maddesinde düzenlenmiştir.

  • Adlî yargı ilk derece ceza mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuruları inceleyip karara bağlamak
  • Yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek,
  • Yargı çevresindeki adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukukî veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir adlî yargı ilk derece ceza mahkemesine nakli hakkında karar vermek,
  • Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Ceza Yargılamasında İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilecek Haller:

Kural olarak ceza yargılamasında ilk derece ceza mahkemelerinin son kararlarına karşı istinaf kanun yoluna başvurulabilir. 5271 sayılı CMK nın 223/1 maddesinde ceza mahkemeleri son kararları belirtilmiştir. Bunlar beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı şeklindeki kararlardır.

Ceza Yargılamasında İstinaf Kanun Yoluna Başvurulamayacak Haller

5271 sayılı CMK nın 272/3 maddesine göre;

  • 3000 TL dahil adli para cezasına “mahkumiyet hükümleri” aleyhine
  • Üst sınırı 500 günü geçmeyen adli para cezasını gerektiren suçlardan verilen “beraat hükümleri” aleyhine
  • Özel kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümler aleyhine, Ceza yargılamasından istinaf kanun yoluna başvurulamaz.
Ceza Yargılamasında İstinafa Başvuru Süreleri

5271 sayılı CMK nın 273 maddesine göre; İstinaf başvurusu hükmün açıklanmasından itibaren 7 gün içinde yapılmak zorundadır. Hüküm, başvuru hakkı olanların yokluğunda açıklanmış olması halinde 7 günlük süre hükmün tebliğ edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Hüküm ilgilisinin yüzüne karşı verilmiş ise bu süre tefhim (açıklama, bildirme) tarihi ile başlayacaktır.

Ceza Yargılamasında İstinaf Kanun Yoluna Başvurma Hakkı Olanlar

İstinaf kanun yoluna başvurma hakkı olan kişiler; Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık, katılan ve suçtan zarar görmüş bulunanlardır. (katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş olsa bile katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş olan kişiler) ile şüpheli, sanık, katılan ve suçtan zarar görmüş bulunanların vekil/müdafileride istinaf kanun yoluna başvurma hakkı vardır. Yine şüpheli veya sanığın yasal temsilcisi ve eşi de şüpheli veya sanığa açık olan kanun yollarına süresi içinde kendiliklerinden başvurabilme hakkına sahiptirler. Eskişehir ağır ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize ceza dosyalarında hizmet vermekteyiz. İstinaf dilekçesi her dosyaya özgü yazılması gerekmektedir. Ceza dosyası olan vatandaşlarımızın mutlaka bir avukattan hukuki yardım almalarını tavsiye ederiz.

Ceza Yargılamasında İstinaf Dilekçe Örneği

….. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE
Sunulmak Üzere,
…. ASLİYE/AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

Esas No :2021/.. E,
Karar No 2021/… K,

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN

SANIK :……..
MÜDAFİİ : Av. OĞUZ ÖZDEMİR, Hoşnudiye Mah. 732.Sk. No:38 Başak Künkçü Plaza K:4D:24 Tepebaşı/ Eskişehir
SUÇ : …….
KARAR TARİHİ :……
TEBLİĞ TARİHİ : ……
KONUSU : … Asliye/Ağır Ceza Mahkemesi’nin … tarih ve ……Esas ve… karar sayılı kararı ile müdafisi olduğumuz sanık yönünden istinaf başvurumuzun kabulüne karar verilerek; hükmün bozulması, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi; hükmün bozulması yerine davanın Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden görülmesine karar verilirse, ilk derece mahkemesinin hükmünün KALDIRILMASI ve yapılacak istinaf incelemesi neticesinde YENİDEN HÜKÜM KURULARAK öncelikle sanığın BERAATİNE karar verilmesini, sayın mahkemeniz aksi kanaatte olur ise sanık lehine tüm yasal yada takdiri indirim hükümlerinin uygulanarak neticeten sanık hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI kararı verilmesi talebidir.

A Ç I K L A M A L A R

Eskişehir … Ağır Ceza Mahkemesi’nin … tarih ve … Esas ve …. karar sayılı kararı ile müdaafisi olduğumuz sanık hakkında …… suçlarından mahkumiyet kararı verilmiş ise de anılı karar usul ve yasaya aykırıdır şöyle ki;

Ayrıca bu kısımda yargılama sürecinde, hukuka uygun olmayan yargılama yapıldıysa belirtilmeli, dava konusu istinaf gerekçeleri ayrıntılı şekilde bahsedilmeli, yargılamaya konu suç ile ilgili emsal İstinaf ve Yargıtay kararı varsa bu kısma eklenmelidir

NETİCE ve TALEP:  Yukarıda açıklanan gerekçeler ve resen gözetilecek sebepler kapsamında;
İstinaf başvurumun KABULÜNE,
Hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine;
Hükmün bozulması yerine, davanın Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden görülmesine karar verilirse;
ilk derece mahkemesinin hükmünün KALDIRILMASI ve yapılacak istinaf incelemesi neticesinde YENİDEN HÜKÜM KURULARAK öncelikle BERAAT kararı verilmesini,
Sayın Mahkemeniz aksi kanatta olur ise; öncelikle………….(uygulanması talep edilen husular belirtilmelidir) mahkumiyet kararı verilecek ise sanık hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI kararı verilmesini,
Ayrıca resen gözetilecek sair sebeplerle lehime tüm yasal yada takdiri indirim hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini,

Saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. (tarih)
Sanık Müdafii
Avukat Oğuz ÖZDEMİR

Saygılarımızla

Eskişehir Ceza Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.